Světový den pošty

9. října se slaví Světový den pošty, který připomíná vznik Světové poštovní unie (UPU) roku 1874 v Bernu. 9. říjen byl poprvé uveden jako Světový den pošty v roce 1969 na kongresu UPU v Tokiu. UPU mimo jiné stála u vzniku poštovních směrovacích čísel. Ve Světový den pošty se po celém světě konají různé akce, vydávají se například speciální jubilejní poštovní známky.

Pošta je jednou z nejstarších veřejných služeb. Tvoří součást každodenního života lidí na celém světě. Fungující pošta je jednou z podmínek pro mezinárodní uznání státu, respektive režimu. Také je důležitá v době válečných konfliktů, kdy funguje i na místě boje (tzv. polní pošta).

Počátky pošty byly už ve starověku. Poštovní síť měly například Egypt, Řím, Persie, Čína a Indie, ale sloužila ale spíš panovníkovi než občanům.

Poštovní služby (cursus publicus) se rozvinuly zejména v Římě, a i slovo pošta vzniklo z latinského termínu statio posita (umístěná stanice). Termín označoval domy u silnice určené pro službu organizacím, které doručovaly zprávy a později přepravovaly i osoby a náklad.

V českých zemích začal rozvoj poštovnictví za doby Habsburků. Regulérní pošta vznikla v roce 1526. Nejstarší poštovní trasa vedla z Prahy do Vídně. Za vlády Karla VI. byla poštovní služba převzata do státní správy, za vlády Maxmiliána II. se začalo s přepravou soukromých listů a za panování Rudolfa II. se začaly přepravovat i osoby.

Doručování pošty výrazně zrychlila železnice. Posléze se „přeprava“ zpráv zajišťovala telegramem a následně telefonem. Během 20. století přibyla dálnopisná síť a bezdrátová komunikace s mobilní telefonní sítí a internetem.