Změna zdravotní pojišťovny

Každý zřejmě někdy přemýšlel o změně zdravotní pojišťovny. V případě, že o změně opravdu uvažujete, je potřeba si uvědomit, jaké důsledky tato změna pro vás má. Od změny právní úpravy v roce 2012 můžeme změnit zdravotní pojišťovnu jednou za rok, a to vždy k 1. lednu roku následujícího. Tuto problematiku upravuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. Ze zákona vyplývají povinnosti jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

Zaměstnavatel má ze zákona stanovenou lhůtu osmi dnů pro oznamování změn. Změny, které musí oznamovat, jsou zejména tyto. Nástup zaměstnance do zaměstnání. Ukončení zaměstnání. Oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu zaměstnanec tuto skutečnost sdělí.

Zaměstnanec neboli pojištěnec má povinnost plnit oznamovací povinnosti. Tím je, že v den nástupu do zaměstnání sdělit zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn.  Stejnou povinnost má, pokud se stane pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání pracovního poměru. Lhůta pro splnění této povinnosti činí osm dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny.  Zaměstnavatel je povinen písemně potvrdit, že obdržel sdělení zaměstnance o změně zdravotní pojišťovny.

Neučiní-li zaměstnanec toto oznámení o změně zdravotní pojišťovny nebo jej učiní pozdě, má zaměstnavatel právo žádat po zaměstnanci úhradu penále. Oznámí-li zaměstnavatel změnu zdravotní pojišťovny opožděně nebo vůbec, musí v této souvislosti uhradit zdravotní pojišťovně penále.

V poslední době jsem se setkala s dvěma případy, kdy změna zdravotní pojišťovny byla nahlášena zaměstnancem opožděně. Důsledky takovéhoto opomenutí mohou být pro zaměstnance značně citelné. Pokud se tedy rozhodnete změnit zdravotní pojišťovnu, ihned tuto změnu písemně nahlaste zaměstnavateli a požadujte písemné potvrzení, že informaci o změně obdržel. Tímto nejlépe ochráníte vlastní zájmy. Do budoucna budete mít jistotu, že Vaše záležitosti jsou v pořádku a řádně ošetřeny.