Zápis z jednání P KOV – videokonference 28. 2. 2022

Program jednání

 1. Čerpání rozpočtu P KOV České pošty za rok 2021
 2. Návrh rozpočtu P KOV České pošty pro rok 2022
 3. Odborové otázky
 • Aktuality
 • Sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 • aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace
 1. Různé

 

K jednotlivým bodům programu

 

 1. Čerpání rozpočtu P KOV České pošty za rok 2021

Předsedkyně předložila P KOV „Čerpání rozpočtu PKOV ČP za rok 2021“ a okomentovala členům P KOV  jednotlivé položky čerpání rozpočtu za uplynulý rok. P KOV projednal na základě komentovaných položek čerpání rozpočtu za rok 2021 a schválil celkové čerpání rozpočtu P KOV ČP za rok 2021

 

 1. Návrh rozpočtu P KOV České pošty pro rok 2022

Členům P KOV byl předložen návrh „Rozpočtu P KOV České pošty na rok 2022“, opět s komentářem. P KOV projednal a schválil Rozpočet P KOV ČP, s. p. pro rok 2022

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • T-MOBILE BENEFIT-nová smlouva s mobilním operátorem pro členy našich odborů. Na základní organizace budou rozeslány informace pro levné telefonování, včetně letáku a postupu, jak lze získat levný tarif
 • smlouva P KOV s cestovní agenturou Invia–předsedkyně P KOV uzavřela, připraví informaci, jak bude našim členům poskytnuta sleva ze zájezdu, sleva na pojištění, sleva z letištních poplatků a sleva na parkování u letiště
 • smlouva P KOV s cestovní kanceláří Čedok – předsedkyně P KOV ji obnovila. Je to další z možných benefitů pro zaměstnance ČP, kdy Čedok pro ně nabízí slevu na zájezdy, smlouva bude rozeslána na předsedy regionů
 • Odborová akademie 2022, ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta – stále je možnost se přihlásit
 • Dozorčí rada České pošty – ministrem vnitra Vítem Rakušanem odvoláno osm členů dozorčí rady, která tedy není v této chvíli usnášeníschopná, má nyní pouze šest členů z řad zástupců zaměstnanců, do měsíce by ale měla být otázka nových členů vyřešena
 • hospodaření České pošty – firma je nadále ve ztrátě
 • dopis předsedkyně P KOV ČP pro ministra vnitra V. Rakušana se žádostí o vyplacení kompenzací škod vzniklých v období epidemie COVID-19 pro ČP – finanční prostředky by byly využity především na odměny zaměstnanců, kteří prošli v období pandemie velkou zátěží. Současná inflace a růst cen energií, celkové zvyšování životních nákladů je extrémní zátěž při dlouhodobě zaostávajících mzdách pošťáků
 • organizační změna k 1. 5. 2022 – nemáme doposud dostatečné komplexní informace, nadále platí, že P KOV s organizační změnou nesouhlasí
 • Měsíční vyhodnocení úrazovosti za leden 2022 – celkem 55 pracovních úrazů
 • změny v systému TP k 1.3. 2022 dochází ke zrušení TP vedoucí prodeje, vedoucí prodejny a pracovníh podání v DÚS, aktualizace pracovních činností u TP (vedoucí pošty IV), k 1.5. 2022 dochází k přejmenování TP (ředitel PS/manažer interní sítě) z titulu organizační změny v divizi státní poštovní služby k 1. 5. 2022
 • pracovní postupy k normování práce

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

 • postoje SOS-21 a NOS ČP brání nadále spolupráci odborových organizací
 • další postup v kolektivním vyjednávání
 • předsedkyně P KOV ČP připraví návrh KS ke společnému projednávání

 

 1. Informace z regionů
 • normování okrsků – probíhá tzv. od stolu, pro správné stanovení normohodin a jejich výpočtu by měli odpovědní normovači být více v „terénu“ se zaměstnanci, byly by normy pak věrohodnější
 • organizační změny a změny v systému typových pozic – odbory nemají žádné informace o budoucí struktuře jednotlivých divizí
 • nový tiskopis na pořádání společných akcí „Žádost o realizaci akce pro zaměstnance hrazené z FKSP“ – nutné uvést údaje pro účtování jednotlivým divizím – vhodné prověřit, vysvětlit a upravit
 • RZ a jejich ztráty – ze zaslaných přehledů o RZ není zřejmé, jakým způsobem se propočítávají lůžko/dny, co se vše do výpočtů zahrnuje, zda je jednotný systém propočtu atd.
 • pozastavení náboru zaměstnanců – na regionech chybí lidi, např. pro zástupy dlouhodobě nemocných, absence způsobují vyčerpanost u stávajících zaměstnanců
 • prodej losů – výnosy z losů – jaké přinášejí výnosy pro ČP
 • rušení některých činností – dle informace, že některé profese či činnosti na ČP nebudou třeba, jedná se např. o specialisty, techniky dopravy, finanční účetní, referenty bezpečnosti. Otázkou zůstává, kdo bude tyto činnosti vykonávat, jak se případně změní procesy. Pro odbory je proto velice důležité znát celou strukturu firmy, celý systém
 • Mezinárodní pošta a celní deklaranti – podařilo se 11 deklarantů vrátit zpět do provozu, změnily se určité pracovní procesy, některé zásilky nebudou podléhat celnímu řízení, tím se zkrátí doba jejich dodání.
 • Sberbank CZ a kroky ČNB – naši zaměstnanci, kteří mají účet u Sberbank ho mají zablokovaný, žádají o radu.

 

 1. Informace zaměstnavatele
 • aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace

Ivan Feninec – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku

 • hospodaření podniku za rok 2021 – výsledky jsou známy, ale nebyly zatím projednány v dozorčí radě, která v současné době není usnášeníschopná. Vzhledem k tomu, že výsledky hospodaření jsou velice špatné, nebudou vyplaceny bonusy za splnění VH profesím a pozicím, které mají HV stanovený jako jedno z kritérií pro přiznání variabilní části mzdy
 • po schválení VH ČP za rok 2021 dozorčí radou, budou odbory informovány podrobněji
 • od 1. 3. 2022 nastoupí paní Dana Hořejší namísto Petra Ambruse (odměňování a mzdová politika)
 • situace na Ukrajině – dotkne se i ČP, která zaměstnává 109 Ukrajinců. Česká pošta se zapojí do pomoci formou mimořádné pomoci z FKSP, ale i z Nadace ČP. Nabídne uprchlíkům ubytování v RZ ČP, pokud by chtěl náš zaměstnanec působit jako dobrovolník pro humanitární činnost, bude mu to umožněno, vč. náhrady mzdy

Jindřiška Budweiserová – růst mezd zaměstnanců ČP, aktuální situace v České poště

 • nárůst mezd zaměstnancům v roce 2022 – nutné zahájit jednání – stoupající inflace, stoupající ceny energií, celkové zvyšování životních nákladů na straně jedné a na straně druhé nízké mzdy zaměstnanců, kteří ekonomické potíže podniku nezavinili
 • 2. 2022 – zaslali jsme dopis ministru vnitra se žádostí o vyřešení kompenzací škod vzniklých v období epidemie COVID-19 pro ČP, naléhavé s ohledem na dohodu se zakladatelem a zaměstnavatelem, že by většina těchto finančních prostředků byla použita na odměny pošťáků
 • organizační změny k 1. 5. 2022 – doposud jsme neobdrželi žádné bližší informace, jak vlastně bude vypadat struktura ČP. Způsob projednávání s dotčenými zaměstnanci, zohlednění situace, kdy se jedná o manžele, kultura a způsob oznamování zrušení pracovní pozice, často nevhodný postup
 • na regionech chybí personál, v provozech nejsou zaměstnanci na zástupy za dlouhodobě nemocné. Přesto dochází k pozastavení náboru nových zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří zůstali v provozech jsou za stávající situace vyčerpaní
 • rušení některých činností – dle informace, že některé profese či činnosti na ČP nebudou třeba. Které činnosti to jsou? Jak se změní procesy? Otázkou zůstává, kdo bude tyto činnosti vykonávat. Pro odbory je proto velice důležité znát celou strukturu firmy, celý systém
 • agenturní zaměstnanci – do jaké míry je lze využívat s ohledem na jejich kvalifikaci, např. na pobočkách, vnitřní služba – složité a náročné činnosti
 • formulář Žádost o realizaci akce pro zaměstnance hrazené z FKSP – žádáme vysvětlit a upravit.

Ivan Feninec – odpověď na předchozí dotazy

 • nárůst mezd zaměstnancům v roce 2022 – ztráta hospodaření roku 2021 byla zmíněna, finance nejsou, ztrácíme klienty, ztrácíme výnosy, musíme přizpůsobit osobní náklady
 • dopis ministru vnitra – děkujeme a v případě úhrady od státu většina těchto finančních prostředků byla použita na odměny
 • organizační změny k 1. 5. 2022 – obdržíte v příloze, která byla odeslána na ÚP. Dostanete informaci, jak bude nastavena organizační struktura od 1. 5. 2022, s kým budete na vaší úrovni jednat. Způsob oslovení dotčených osob by neměl v žádném případě překročit rámec slušného chování, včetně toho, že si pro výpovědi jezdili do Prahy. Bohužel, bylo nutné vyřídit cca 400 předání výpovědí, ale i změny pracovních smluv. Pokud se jednalo o manžele, bude prošetřeno
 • chybějící zaměstnanci na regionech – cca 500 pracovních pozic – je dočasně pozastaven nábor, šetří se tak mzdové prostředky. Tato pracovní místa lze zaktivovat na základě zdůvodněného požadavku potřeby práce, a to včetně finančních prostředků
 • nutné úspory personálních nákladů se budou promítat i do plánu roku 2023, kdy se zruší tzv. systemizovaná pracovní místa a budou se plánovat pouze potřebné počty lidí k výkonu práce na základě potřeby jednotlivých organizačních jednotek. Dojde k alokaci nákladů, budou přesunuty na centrální účet, který bude sledován a systém se buď zdokonalí nebo zruší na základě průběžného vyhodnocování
 • vzhledem k tomu, že byznys České pošty se zhoršuje, je málo výdělečných činností, výraznější pokles výnosů (nejsou zásilky, obchody …) – to se odráží na potřebě práce, nejsou pak potřeba zaměstnanci pro určité činnosti
 • agenturní zaměstnanci – jejich využití je především pro nápory práce (typicky Vánoce), bez agenturních zaměstnanců bychom nezvládli práci, další využití agenturních zaměstnanců je plánováno i pro kvalifikovanější činnosti – bude zasmluvněno s agenturami
 • formulář Žádost o realizaci akce pro zaměstnance hrazené z FKSP – prověříme.

 

 1. Různé
 • k situaci zaměstnanců, kteří mají účet u Sberbank požádá písemně předsedkyně P KOV zaměstnavatele, aby nepoukazoval automaticky výplaty těmto zaměstnancům na účet u Sberbank a pomohl jim řešit tuto situaci

 

 

Vybrané termíny

 • 4. 2022 – Aktiv ZO, včetně vedení České pošty, hotel Olšanka
 • 4. a 28. 4. 2022 – výjezdní zasedání P KOV ČP, hotel Olšanka
 • 5. a 27. 5. 2022 – Seminář hospodářů, Beroun
 • 6. – 3. 6. 2022 – Seminář BOZP, Beroun.

 

Příští jednání P KOV je dne 28. 3. 2022 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, A. Navrátilová, M.Roháčková, R.Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová

Omluveni: Š. Alexová, L. Bílá, Z. Svrčinová

Hosté: I. Feninec, R. Ferenc