Zápis z jednání P KOV – videokonference 26. 4. 2021

Témata jednání:

 • informace o pracovních úrazech za březen – došlo k 76 úrazům, od začátku roku je celkem 299 případů
 • SI BOZP již zahájili kontrolní činnost, jsou pravidelně testováni a mají s sebou pro vstup na jednotlivá pracoviště „Prohlášení od zaměstnavatele“ o negativním provedeném testu
 • informace z Rady ČMKOS, kde předsedkyně svazu opět zdůrazňovala nutnost legislativní změny pro podporu demokratických principů v kolektivním vyjednávání a vznesla připomínku ke Statutu ČMKOS v tomto smyslu
 • kolektivní vyjednávání – dosud bohužel nereagovaly všechny odborové subjekty, zatím není společný postup a reakce odborů na  návrh zaměstnavatele
 • změna systému TP – v divizi logistika dochází od 1. 5. 2021 ke změně názvu TP 329087 Směnař (v odd. pošt. kurzů) na Dispečer dopravy
 • Logistika – jednání s M. Kmentem – připravované organizační změny budou jasně popsány (dopad do zaměstnanosti, efekt změny), příslib zlepšení komunikace
 • P KOV opakovaně žádá zaměstnavatele o mimořádné odměny pro zaměstnance pracující v náročných podmínkách pandemie v roce 2021 – vysoká absence zaměstnanců, chybí střídači, vedoucí zastupují na přepážkách, chybí dohodáři, nejsou školky
 • testování COVID-19 – pravidelně v regionech probíhá
 • dotaz P KOV na zaměstnavatele – kdy proběhne očkování zaměstnanců?
 • Sčítání lidu, domů a bytů – problémy vyplývající ze změny procesu, online sčítání probíhá po celou dobu, ČSÚ nahrává aktuální data se zpožděním, výsledkem je často neoprávněná České pošty veřejností
 • informace z DR České pošty
 • FKSP a projednávání v regionech – společná setkání zaměstnanců
 • sobotní hodiny pro veřejnost – nadále probíhají jednání se zástupci místních samospráv s cílem zrušení či omezení sobotních hodin pro veřejnost
 • odborové otázky a diskuze – prověrky BOZP v regionech, vliv organizačních změn v regionech, pracovní úvazky, KARTA POŠTY a jaká data jsou zde nastavena, zrušení postshopů, mobilní pošty a další
 • 5. 2021 na jednání P KOV bude pozván ing. Štěpán – zaslat náměty a okruh dotazů do 30. 4. 2021, zejména ty, které padly v diskuzi.

Informace zaměstnavatele

 • informace z jednání z Krizového štábu ČP ve spolupráci s centrálním KŠ státu – začátkem května by mohlo být zahájeno očkování (COVID 19) zaměstnanců ČP, zaměstnavatel bude včas informovat
 • organizační změna v divizi logistika od 1. 5. 2021 – bez dopadu do zaměstnanosti
 • další organizační změna v div. Logistika od 1. 7. 2021 již s dopadem do zaměstnanost – hromadné propouštění, bude se projednávat s odbory
 • mzdový nárůst zaměstnanců od 1. 4. 2021 – vyhodnocení
 • vyhodnocení bonusů za rok 2020 a záloha na bonusy ve výši 30 % u SM – proces vyhodnocení ukazatelů byl projednán na PV ČP a schváleno DR ČP
 • aktualizovaný návrh KS – nemáme od odborů stanovisko k revizi KS
 • žádost P KOV o mimořádné odměny zaměstnancům pracujícím v mimořádně obtížných podmínkách pandemie a odpověď od zaměstnavatele – bohužel prozatím nereálné, ČP chybí zdroje
 • žádost o úhradu COVID-Nákladů státem – stále u ministra obchodu a průmyslu K. Havlíčka
 • FKSP a společná setkání zaměstnanců – limit 5 tis. Kč na přechodnou dobu ponechán
 • personální změny v divizi LOG – zaměstnavatel zašle odborům komplexní informaci o nadcházejících změnách, vize a cíle České pošty, v čem spočívá efektivita pro ČP a další zdůvodnění celého procesu.

Příští jednání P KOV formou videokonference bude 17. 5. 2021 od 9:30 hodin.

zapsala V. Trägerová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, M. Roháčková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec, R. Ferenc – hosté