Zápis z jednání P KOV – videokonference 24. 7. 2023

Témata jednání:

 

 • ČMKOS a vládní konsolidační balíček – v rámci protestních akcí v nesouhlasu s těmito opatřeními se uskutečnila dvě shromáždění, jeden pochod, mítink v hotelu Olšanka, jednání tripartity 10.7. 2023
 • Náš svaz se připojil k akci formou zajištění silikonových náramků s heslem Nesouhlasím s kroky vlády, kterou rozeslal na regiony, dále zaslal členům P KOV ČP kontakty na všechny poslance i s textem dopisu, aby členové mohli zaslat e-mailem poslancům svůj nesouhlas s kroky vlády v rámci úsporných opatření
 • 6. 2023 byla v Senátu ČR projednána naše Petice za zachování veřejných poštovních služeb, kdy byla shledána jako důvodná
 • Dozorčí rada ČP schválila transformační plán, který následně schválila vláda. Česká pošta se rozdělí na dva subjekty, jde o vyčlenění komerčních služeb, tj. logistiky a balíkových služeb ze státního podniku do státní akciové společnosti. „Státní část“, která bude zajišťovat služby v rámci poštovní licence a služby pro stát
 • Reakce na dopis generálnímu řediteli se žádostí na další jednání o mzdovém vývoji v roce 2023 – společné jednání se uskuteční 9. 8. 2023
 • – 26. 9. 2023 setkání s německými poštovními odboráři pod záštitou Nadace Friedricha Eberta v Praze
 • Žádost předsedkyně P KOV o zajištění pitného režimu a ochranných nápojů pro zaměstnance při současných extrémně vysokých teplotách adresovaný personální ředitelce Z. Klírové. Ochranné nápoje pro zaměstnance, kteří nedostávají měsíční paušál a pracují v podmínkách, kdy mají na ochranné nápoje nárok dle platné interní směrnice z roku 2009.

Informace z regionů

 • Velmi neutěšená situace v logistice, režim doručování D+3, je velký objem zásilek, málo zaměstnanců, často je problém s doručováním i v režimu D+1, roznos letáků vše navíc ztěžuje. Na některých okrscích je 200–300 zapsaných zásilek. Na poštách ve městech velké fronty, čekací doba 40-60 minut, nejsou střídači, vysoký nárůst přesčasových hodin, nárůst uložených zásilek v důsledku problémů v logistice
 • Nadále zůstává nedořešena problematika normování spotřeby práce a stanovení potřebné personální kapacity pro poskytované služby. Dlouhodobě žádáme o provedení nových náměrů s využitím průmyslových inženýrů. Je třeba přehodnotit současné normy, a hlavně je skutečně využívat při stanovování potřebného počtu zaměstnanců
 • Doručování balíkových zásilek, často doručují i doručovatelé ostatních služeb a motorizovaní listovní doručovatelé a nejsou za tuto činnost odměňováni odpovídajícím způsobem, chybí střídači, kteří u byli u balíkových doručovatelů zrušeni
 • Letití zaměstnanci podávají výpovědi, ukončují pracovní poměr u ČP z důvodu vyčerpanosti a extrémních zátěží. V Praze, Brně a větších městech nemají problém najít nové pracovní místo za více peněz a v lepších podmínkách
 • Zpětná změna podmínek u „ČSOB Pojišťovna – Úprava pravidel započítávání – Investiční složka životního pojištění“, retroaktivní opatření má negativní dopad na plnění obchodních plánů se všemi důsledky pro zaměstnance – budeme řešit s ředitelkou DSPS

 

 

Informace od zaměstnavatele – Ing. T. Kubina a Mgr. Bc. Rafael Ferenc

 

Ing. T. Kubina

 • Listovní doručování – hmota neklesla, jak jsme předpokládali. D+3 bylo zahájeno od 1. 7. 2023 a tam, kde by se ukazoval problém s hmotou budou učiněna opatření, např. od 1. 9. 2023 je ukončena smlouva s největším podavatelem neadresných zásilek
 • V případech vyšší zátěže mají zaměstnanci proplacené přesčasy
 • Problémem se stávají elektrokola, kterých je málo a v současné době je ČP nemůže včas zajistit – možnost využívat kola vlastní, připravuje se změna směrnice o náhradách za použití vlastního kola včetně elektrokol
 • K letákům lze konstatovat, že od 1. 9. 2023 dochází k ukončení smlouvy se zákazníkem. Totéž platí i pro roznos tzv. radničních novin, zaměstnavatel si je vědom, že tato zátěž by byla nad fyzickou kapacitou zaměstnanců
 • Doručování BZ mimo systém úkolové prémie je řešeno mimořádnou odměnou, postupně je navyšován počet balíkových doručovatelů
 • Nedostatek doručovatelů v Praze a v Brně – probíhá nábor, náborový příspěvek
 • Měření zátěží, Geopost, výsledy budou 25. 8. 2023. Očekáváme v září pokles zásilek na základě odhadů našich obchodníků
 • Pracuje se s doručovacími okrsky – nyní je 314 doručovacích okrsků D+1
 • P KOV upozornil na nedostatky ve strojním třídění LZ, kdy je takto připraveno pouze 40-60 % hmoty
 • Budeme jako zaměstnavatel dělat maximum, aby se zlepšilo vnímání České pošty jako firmy, která poskytuje kvalitní služby a dobře se stará o své zaměstnance.

Mgr. Bc. Rafael Ferenc

 • K připomínce odborů, že špatně funguje komunikace a přenos informací – budeme se tímto zabývat
 • Tento týden budeme projednávat využívání vlastních kol zaměstnanců při výkonu práce – přepracování vnitřní směrnice, doplnění a úprava sazby za používání, rozčlenit na elektrokola a běžná kola a další
 • K vaší otázce z minulého jednání o využívání nevyplacených mzdových prostředků „soustředěných“ na GŘ – tyto finanční zdroje jsou již využívány na odměny pro zaměstnance v jednotlivých provozních jednotkách
 • 8. 2023 – společné jednání o mzdách na základě vašeho požadavku
 • Řešili jsme stanovisko k ochranným nápojům, neuvažujeme o žádných změnách v naší směrnici o poskytování ochranných nápojů pro zaměstnance. Pro zaměstnance je stanoven paušální příplatek ve mzdě, prověříme, zda poskytován u všech zaměstnanců, kteří na něj mají nárok. Jinak jako ochrana před vysokými teplotami je pitná voda, bezpečnostní přestávky při výkonu práce
 • Čerpání FKSP
 • Ukončuje se činnost útvaru majetku – k 1. 8. 2023 činnosti a zaměstnanci budou rozděleni do 3 divizí
 • Od 1. 11. 2023 pravděpodobně dojde ke změně v ÚLZ.

Různé

 • Připomínka P KOV k plánovaným pracovním skupinám odborů a zaměstnavatele pro provozní problémy (DL a DSPS) na úrovni regionů – bohužel tato setkání nezačala fungovat. Domníváme se, že by se mnohé vyřešilo právě na těchto jednáních
 • Předsedkyně P KOV ČP připraví a zašle dopis paní ředitelce M. Ivanové týkající se předpisu investiční složky, za oblast životního pojištění.

 

 

 

Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční dne 28. srpna 2023 v hotelu Olšanka.

 

 

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, Š. Grochal, P. Koudelka, M. Mäsiarová, M. Matonohová, M.Matyková, R. Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, J. Zedník a V. Trägerová

Ing. Tomáš Kubina, Mgr. Bc. Rafael Ferenc – hosté

Omluveni z technických důvodů: L. Bílá, J. Fišerová, R. Grošková, I. Homola, A. Navrátilová, V. Vardžáková