Zápis z jednání P KOV – videokonference 14. 6. 2021

Témata jednání:

 

 • informace ze Sněmu ČMKOS – mj. i návrh o navýšení minimální mzdy, vývoj na trhu práce, inflace …
 • měsíční vyhodnocení úrazovosti – za období leden až květen 2021 bylo zaznamenáno v České poště 422 pracovních úrazů
 • společné jednání odborových zástupců se zaměstnavatelem 10. 6. 2021 – ekonomické výsledky za období 01-04/2021, informace o Logistice a DSPS, návrh volebního řádu pro volby zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady ČP řádu nebyl projednán a odsouhlasen, zástupci NOS ČP a SOS-21 ho odmítli projednat a požadují, aby byl součástí kolektivního vyjednávání. P KOV na jednání navrhl ještě 10denní lhůtu pro jednání odborů, zaměstnavatel očekává do 10 kalendářních dnů sdělení odborových subjektů společného stanoviska k návrhu volebního řádu
 • smlouva o spolupráci ČP se společností ČEZ Prodej-zřízení kontaktních míst ČEZ na vybraných poštovních pobočkách, probíhají výběrová řízení na pozici Specialista prodeje ČEZ
 • připravované rozdělení státního podniku
 • změny v systému TP k 1. 7. 2021 – nové TP 421082 a 424081 Specialista prodeje ČEZ pro zajištění služeb externího partnera produktů na základě Smlouvy o poskytování služeb s ČEZ Prodej, a aktualizovaná TP 319110 Vedoucí provozovny v PÚ (poštovní úložna)
 • projednávání organizačních změn na regionech – připravovaná centralizace dodejen. Plánovaná centralizace generuje mnoho problémů, pracoviště jsou špatně dostupná veřejnou dopravou, často se jedná o dojíždění až 30 km, chybí parkovací plochy, není zřejmá organizace práce, velkou otázkou je rentabilita těchto organizačních změn, centralizace přináší problémy i v oblasti odměňování, mzdu lze upravit pouze po hodnocení zaměstnance – P KOV žádá zaměstnavatele, aby takto vždy postupoval
 • rušení neobsazených míst, ÚLZ bude tato opatření projednávat obdobně jako organizační změny – dochází k rušení pracovních pozic ve vnitřní službě, balíkoví doručovatelé …. to má dopady na organizaci práce a zátěže stávajících zaměstnanců
 • listovní zásilky z Číny (AliExpres) – často nesplňují normy rozměrů a hmotnosti stanovené pro LZ, způsobují doručovatelům nadměrnou zátěž a podniku zvýšené náklady při doručování
 • porady a workshopy pořádané v době přestávky na oddech a jídlo nejsou přípustné, účast na poradě (worshopu) je výkonem práce, tato aktivita je prací přesčas
 • rušení PostServisu Praha
 • pošta 120, zázemí, pracovní prostředí, pracovní podmínky, pracovní podmínky SPU Malešice
 • informace z Dozorčí rady České pošty – divize logistiky, prodej majetku, notifikace nákladů univerzální služby, nákup technického vybavení, vývoj na trhu balíkových zásilek ….
 • FKSP – čerpání za leden–duben, setkání zaměstnanců v regionech, sociální výpomoci, § 13
 • prověrky BOZP a kontroly svazových inspektorů bezpečnosti práce
 • používání ochranných pomůcek, zásobování respirátory

 

Informace zaměstnavatele

 • společné jednání zaměstnavatele s odbory dne 10. 6. 2021 nebyl projednán volební řád do dozorčí rady, protože to odmítly odborové organizace NOS ČP a SOS 21. K návrhu volebního řádu do DR ČP očekáváme do 10 kalendářních dnů společné stanovisko všech odborových subjektů 
 • přehled čerpání FKSP za období leden až duben 2021 – prozatím mírné čerpání, většinou dětské tábory
 • porady a workshopy pořádané v době polední přestávky – je nepřípustné, jedná se samozřejmě o výkon práce, prověříme 

 

Příští jednání P KOV bude prezenční formou dne 28.6. 2021 od 9:30 hodin v hotelu Olšanka. 

 

zapsala J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec a R. Ferenc – hosté