Zápis z jednání P KOV – 31. 10. 2022

Program jednání

 

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé

 

 

 

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • inflace dosáhla v září 18 %, míra nezaměstnanosti 3,5 %, vysoké ceny energií, Česká pošta bude mít regulovanou cenu energii
 • demonstrace „PROTI CHUDOBĚ“ pořádaná ČMKOS 8.10. 2022 na Václavském náměstí, rozhovor J. Budweiserové pro PrahaIN, kde jasně popsala situaci pošťáků
 • otevřený dopis panu ministrovi vnitra V. Rakušanovi – nadále bez odpovědi
 • úhrada Covid-nákladů státem pro ČP – žádost se řeší, proto stále tedy chybí finance pro zaměstnance na slíbené odměny – žádost byla předložena k připomínkám ministerstvu průmyslu a obchodu a ministerstvu financí
 • 10. 2022 – vyhlášení Petice za zachování veřejných poštovních služeb, kterou sestavil Odborový svaz zaměstnanců poštovnách, telekomunikačních a novinových služeb, předsedkyně Jindřiška Budweiserová, prostřednictvím které vyzývá Vládu ČR, PS PČR a Senát PČR, aby se zabývaly podmínkami veřejných poštovních služeb a situací České pošty
 • strategie České pošty – dosud není zakladatelem schválena
 • 10. 2022 – žádost na generálního ředitele R. Knapa o navýšení mimořádné odměny pro zaměstnance na základě předpokládaného hospodářského výsledku ČP roku 2022 ještě v říjnu 2022
 • výběrové řízení na generálního ředitele České pošty bylo vypsáno Ministerstvem vnitra 3. října t.r. Po dohodě ministra vnitra Víta Rakušana s Romanem Knapem, setrvá R. Knap ve funkci do doby dokončení výběrového řízení
 • organizační změny v divizi logistika k 1. 10. 2022 a sloučení do 4 regionů – region Praha, region Jihozápad, region Severových a region Morava
 • organizační změny u České pošty stále probíhají, nyní má firma 23 197 zaměstnanců
 • marketingová akce ČP do konce října – Balíkovna – balík za 10 Kč pro fyzické osoby, snaha získat klienty, zatím se zaregistrovalo 100 000 zákazníků
 • organizační změny v ČP a oznámení ÚP o hromadném propouštění k 1. 12. 2022 – celkem 287 pracovních pozic organizační změna k 1. 12. 2022, z toho je 230 míst řidičů.
 • Zrušení pozice ředitele útvaru interních sítí k 31. 12. 2022 – bude řídit přímo Ing. M. Štěpán.

Kolektivní vyjednávání a jednání o mzdách

 • 11. 2022 – jednání zaměstnavatele a odborových subjektů o tarifních mzdách pro rok 2023
 • společný návrh KS pro zachování stávajících benefitů a pracovních podmínek v rámci všech odborových subjektů není dosud dohodnut.

 

 1. Informace z regionů
 • nadále se řeší chybějící personální kapacity, velké zátěže, špatné pracovní podmínky, nízké mzdové ohodnocení, krácení výkonové prémie, tlak na práci s výkonovou prémií – toto vše je zaměstnanci velice negativně vnímáno
 • na pobočkách chybí pracovníci, kteří jsou přesunuti na úřady práce – CzechPoint
 • další rušení míst řidičů – k 1. 2. 2023, celkem cca 120 zaměstnanců
 • stále velkým otazníkem problém jednokoněk a uzavírání pošty v době hodin pro veřejnost při předávání uzávěrů. P KOV opakovaně žádá zaměstnavatele o vypracování jednotného postupu v těchto situacích
 • šoupací model koliduje s nastavením jízdní řád kurzů (např. problém nastane, pokud má pošta otevřeno do 18 hodin, ale kurz odjede již v 15:30 hodin)
 • totéž platí i v případech agenturních zaměstnanců, kdy se tito nedostaví na pracoviště pošty v avizovaném počtu, a tak vznikají opět problémy s návazností kurzů
 • stejnokroje pro zaměstnance – chybí součásti pro jejich obnovu, není dostupné ani prvotní vybavení a jsou činnosti, při kterých je povinnost mít kompletní uniformu např. u svozů hotovosti
 • nutnost vyřešit dopravu administrátorů vlastním vozidlem při přesunech na různá pracoviště – náhrady jízdného za ceny obvyklé nepokryje náklady při současné ceně pohonných hmot
 • škodní komise – je velice důležité nastavit jednotný systém pro všechny oblasti ČP.

 

 1. Informace od zaměstnavatele-diskuse s manažery interní sítě (MIS)
 • Řešení zástupů při nízkém počtu administrátorů

průběžně se analyzuje, jak upravit počty administrátorů tak, aby na jednotlivých poštách byla možnost zastupování při absencích

lze také řešit krátkodobou změnou otvírací doby pro veřejnost, VOP musí nahlásit problém, následně dojde ke schválení otvírací doby pro veřejnost od MIS

pokud je problém s otvírací dobou v sobotu, lze pobočku uzavřít, zaměstnanci mají mít pouze dvě pracovní soboty v měsíci, na menších poštách se nepočítá se sobotním provozem

 • rušení neobsazených pracovních míst – bohužel místa často nelze obsadit, je nezájem o práci u ČP
 • Organizační karta pošty – obsahuje i čas věnovaný na porady? V praxi jsou porady často konány v době přestávky na jídlo

Ano, porady jsou na kartě pošty zaznamenány, je zde uvedena časová dotace

 • Výkonová prémie – je nutné reálné nastavení kritérií (plánů), např. zaměstnanec pracuje za chybějící kolegy včetně jejich plánu prodeje, tak vzniká nesplnitelný úkol a ve výsledku má krácenou výkonovou prémii

Výkonová prémie je nástroj k naplnění pracovních povinností, je nezbytná pro motivaci k obchodní činnosti a komunikaci se zákazníkem.

 • Plán konzultačního prodeje

v rámci konzultačního prodeje se nám produkce daří, ČSOB udělala dobrou kampaň, která je zajímavá nejen pro naše klienty, ale i pro naše zaměstnance, kteří za každý produkt dostanou vyplacené bonusy

 • Předpoklad všech plánů pro rok 2023

Vize na rok 2023 probíhá, budeme odbory informovat

Předávání uzávěrů – uzavření poboček v hodinách pro veřejnost – chybí zaměstnanci, nesmíme zapomínat, že je zaměstnavatel povinen vytvořit podmínky pro ochranu svěřených hodnot v rámci dohod o hmotné odpovědnosti, ale jde obecně i o bezpečnost.

Česká pošta na této problematice pracuje

 • Je nutné vyřešit cestovní náhrady administrátorům a střídačům při výkonu jejich práce
 • Nutnost neustálé aktualizace rozhraní – pobočková síť a logistika – včasné předávání informací a reakce obou stran

rozhraní doznává výrazných změn, musí se zareagovat včas, musí být vzájemná komunikace a dohoda

R. Ferenc – informace o FKSP a další

 • probíhají kontroly čerpání z fondu, konkrétně položka setkávání zaměstnanců. Organizátoři akce se nezapočítávají
 • škodní komise, centrální škodní komise – nutnost nastavení jednotného systému, kdo bude jednotlivé případy řešit
 • problematika stejnokrojů – připravují se nové modely, příslib bližší informace k této záležitosti.

 

Různé

 • zaslat předsedkyni P KOV podněty a problémy související s logistikou včetně outsourcingu dopravy nad 3,5 t
 • najít společné řešení a náměty pro přípravu rozpočtu FKSP pro rok 2023 – jakým způsobem využívat prostředky z FKSP (setkání zaměstnanců, tábory pro děti, sport, kultura a další kapitoly) – vše v souladu s vyhláškou o FKSP.

 

Příští jednání P KOV se uskuteční 28. 11. 2022 v hotelu Olšanka.

 

 

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

Š. Alexová, V. Beneš, J. Budweiserová, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, B. Mäsiarová, M. Matyková, A. Navrátilová, R. Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová

Omluveni: L. Bílá, I. Homola a M. Roháčková

Hosté: Pavla Blumenschein, Rafael Ferenc, Martina Ivanová, Zdena Klírová, Marie Rathouská,

Pavel Smyček, Miroslava Šafránková, Miroslav Štěpán a Hana Tmejová