Zápis z jednání P KOV – 30. 5. 2022

Program jednání

 

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé

 

K jednotlivým bodům programu

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • personální ředitel ČP Ing. Ivan Feninec rezignoval k 30. 4. 2022 na svůj post. Vedením ÚLZ byl prozatím pověřen MUDr. Petr Švrček, ředitel divize finanční služby a prodej
 • 5. 2022 – jednání zástupců odborů se zaměstnavatelem (ekonomické výsledky, personální ukazatele, DSPS a Logistika – doprava nad 3,5 t a další)
 • stoupající inflace – výrazně vyšší než v EU, vyšplhala se v dubnu již 14,2 %
 • informace o průběhu VIII. Sjezdu ČMKOS
 • informace z jednání Rady ČMKOS – zhodnocení VIII. Sjezdu ČMKOS, připravovaný protestní mítink na 5. 9. 2022
 • aktuální situace ČP – firma je stále ve ztrátě, notifikace, připravovaná transformace, záměry
 • seminář „Hospodaření a daně“ pořádaný OS ZPTNS v Berouně – na dobré úrovni
 • PTN ECHO – uzávěrka pro zaslání příspěvků do časopisu je 3. 6. 2022
 • přípravy na VII. Sjezd OS ZPTNS – na komisích zazněl návrh na snížení členů Zastupitelstva, bude se řešit na Radě OS ZPTNS dne 8. 6. 2022, řešily se připomínky k některým návrhům dokumentů
 • zřízení nových pracovních míst od 6. 2022 – naplnění smlouvy o spolupráci se společností ČEZ prodej
 • hromadné propouštění ke dni 1.9. 2022 – jedná se o zaměstnance zajišťující činnosti v dopravě nad 3,5 tuny, která bude dodavatelsky zajišťována, výpovědi budou zaměstnancům doručovány
 • mimořádná odměna GŘ – ve výši 3 100 Kč, nebo jako mimořádný příspěvek na penzijní připojištění ve výši 4 165 Kč
 • prověrky BOZP na jednotlivých pracovištích České pošty jsou průběžně zahajovány.

 

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

 • výzva předsedkyně P KOV ČP na předsedy ostatních odborových organizací v působnosti České pošty připravit společný návrh Kolektivní smlouvy pro zachování pracovních podmínek. Materiál se změnami, na kterých se odbory již shodly je nutné dohodnout do konečné podoby k předložení zaměstnavateli
 • bohužel na naši žádost o přípravě společného návrhu KS doposud reagovaly pouze PČR, OHZ, OSD, OSPEA, OSP, FVZ.

 

 1. Informace z regionů
 • na jednotlivých regionech probíhají volby do základních organizací, někde dochází rovněž ke slučování ZO
 • díky aktivní práce předsedů se hlásí noví členové, i když jen v omezeném počtu
 • dopady organizačních změn k 1. 5. 2022
 • outsourcing dopravy nad 3,5 t – přechod některých zaměstnanců k firmám CS Cargo a Astra Trans
 • nové třídící centrum DSPU Mošnov – zaměstnanci nemají zájem převedení na nové pracoviště, komplikovaná doprava
 • zvětšování doručovacích okrsků, velké zátěže z důvodu dlouhodobých absencí
 • zmrazení neobsazených míst a centralizace uspořených mzdových prostředků, obtížné zdůvodnění znovuzřízení pracovního místa
 • evidence pracovní doby, výkazy práce a práce přesčas
 • na regionech chybí lidi, např. pro zástupy dlouhodobě nemocných, absence způsobují vyčerpanost u stávajících zaměstnanců
 • řešení přebírání kurzů na jednokoňkách – nutné uzavření pobočky
 • Mezinárodní pošta – postupné zprůchodnění a nastavení procesů, nutné průběžné proškolování celních deklarantů.

 

 1. Informace zaměstnavatele

P. Švrček – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku

 • 5. 2022 – uskutečnila se společná schůzka zaměstnavatele a odborů, informace týkající se organizačních změn byly odborům zodpovězeny
 • poštovní licence pro roky 2023 až 2024 vypsané výběrové řízení ČTÚ – Česká pošta se přihlásila jako jediný uchazeč o poštovní licenci
 • odměna Gř – bude ve výplatě 12. 6. 2022, na každého zaměstnance to bude 3 100 Kč. Zaměstnancům, kteří si požádali o zaslání MO na účet u penzijního fondu se částka zvýšila na 4 165 Kč (navýšeno o povinné pojistné)
 • ekonomická situace ČP na nejbližší období – bohužel nadále je firma ve ztrátě, pokračující pokles výnosů, dopady krize a inflace – úsporná opatření
 • navyšování mezd zaměstnancům v roce 2022 lze za předpokladu úhrady platby od státu za univerzální služby, schválení Evropskou komisí (očekává se do 31.5. 2022) – prvotně se musí uhradit závazky ČP, a s ohledem na potřeby cash flow, pak po jednání s odbory použít prostředky na mzdy
 • přetrvávající pokles výnosů znamená nutnost úspor v oblasti personálních nákladů, postupné rušení systemizovaných pracovních míst, plánování pouze na nezbytné počty lidí k výkonu práce na základě potřeby jednotlivých organizačních jednotek
 • organizační změny k7.2022 – v souvislosti s nákupem služeb dopravy nad 3,5 t
 • rozbor fluktuace ČP, průzkum mezi zaměstnanci, kteří od firmy dobrovolně odcházejí
 • nabídka zaměstnavatele na „předčasnou“ výplatu části mzdy – možnost využít za poplatek 49 Kč.

R.Ferenc

 • informace týkající se FKSP – rozpočet, zatím se zaměstnavatel drží regionálního rozložení, přestože jsou stanoveny samostatné finanční účetní okruhy pro jednotlivé divize, rozpočet se bude projednávat na regionech.
 • rušení pracovních míst k 1. 7. 2022.

 

 1. Různé
 • seminář BOZP, Beroun – ve dnech 1. 6. – 3. 6. 2022
 • jednání Rady OS ZPTNS – 8. 6. 2022, hotel Olšanka

 

 

Příští jednání P KOV je 27. 6. 2022 v hotelu Olšanka.

 

 

 

 

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, A. Navrátilová, M.Roháčková, R.Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová

Omluveni: Š. Alexová, L. Bílá, V. Beneš, Z. Svrčinová

Hosté: Petr Švrček, Rafael Ferenc