Zápis z jednání P KOV – 30. 10. 2023

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé
 4. Odborové otázky

Aktuality

 • Vládní konsolidační balíček – ČMKOS uvažuje o výstražné stávce, ale doposud není mezi jednotlivými odborovými svazy shoda. Záleží na společné dohodě dne 31. 10. 2023, kdy proběhne jednání Rady ČMKOS
 • Náš svaz se zapojí do nesouhlasu s těmito vládními opatřeními formou dopisů do Senátu Parlamentu České republiky, a verzi dopisu pro senátory rozešleme základním organizacím pro jejich vyjádření nedůvěry k vládě a jejich kroků
 • Probíhá připomínkové řízení k minimální mzdě, ČMKOS požaduje 50 % z průměrné mzdy, zaměstnavatelé pouze 45 % – nutnost zakotvit valorizační mechanismus, aby se minimální mzda každý rok automaticky upravovala
 • vládní ozdravný balíček se dotkne České pošty i v oblasti FKSP, kdy bude snížen příděl o polovinu, z 2 % na 1 %. Nově má být objem peněz tvořen z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy a polovina této částky má být určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří. To pochopitelně ovlivní čerpání benefitů pro zaměstnance, např. příspěvek na dětský tábor, rekreace a další, neboť většinu přídělu v rozpočtu ubere příspěvek stravného
 • Transpoziční novela zákoníku práce a 24, bod 2, ve znění: Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, musí zaměstnavatel jednat o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak. Účinnost novely je od 1. 7. 2024, proto se musíme zaměřit na přípravu nové kolektivní smlouvy. Od roku 2018 nebylo uzavřena KS, platila pouze dohoda se zaměstnavatelem o zaručených benefitech pro zaměstnance ČP
 • Společně s přípravou nové KS zahájit i jednání o mzdách – firma se rozdělí od 1. 1. 25
 • Zaměstnavatelem zaslané raporty za oblast odměňování období 01-09/2023, kde je zachycena průměrná mzda vyplacená zaměstnancům ČP, stejně tak v benefity pro ně
 • Časopis PTN ECHO – navrhujeme, aby časopis již nevycházel v tištěné podobě, náklady na 1 výtisk jsou velice vysoké. Z důvodu úspor je pro rok 2024 uvažováno vydat časopis pouze v elektronické podobě. Platby za distribuci roku 2023 uhradí P KOV za všechny regiony, aby se zbytečně neprováděly přefakturace
 • Vyhodnocení setkání s německými poštovními odboráři, pod záštitou Nadace Friedricha Eberta, v Praze ve dnech 25. – 26. 9. 2023.
 1. Informace z regionů
 • Přesčasové hodiny stouply o 50 %. Vyplacení mimořádné odměny pracovníkům provozu ve výši 3 000 Kč, ale není jasný systém, kterým TP přísluší
 • PRACUJ podle pravidel – jako jediná cesta pro pošťáky – aby zaměstnanci pracovali podle pravidel (odbory připraveného manuálu) – nic takto vůči zaměstnavateli neporušují a chrání tak své zdraví (únava a celkové přetížení) a peníze
 • Přibývá mnoho neomluvených absencí na pracovištích, bohužel i nárůst krádeží
 • V regionech řeší situaci listovních doručovatelů – nízký počet zaměstnanců, zásilky stoupají, stávající zaměstnanci díky nízkým mzdám odcházejí
 • Snižování počtu zaměstnanců v IT (PKU) – představuje problémy pro provoz, zhoršení dostupnosti pro údržbu a opravy koncových IT zařízení, velké dojezdové vzdálenosti
 • Letití zaměstnanci dávají výpovědi, ukončují pracovní poměr u ČP z důvodu vyčerpanosti a extrémních zátěží – např. v obchodních řetězcích získají za svou novou práci více peněz a jsou bez stresu
 1. Informace od zaměstnavatele – Mgr. Bc. Rafael Ferenc
 2. Ferenc:
 • Transformační plán České pošty – naším úkolem je transformace, převod práv a povinností
 • Organizační změny k 1. 11. 2023 v rámci Lidských zdrojů – front office pro Logistiku řídí Jana Žížalová, pobočkovou síť Jitka Dybová a povinné školení pak Bára Hoffmannová
 • V Divizi sdílené služby – řízením dvou nově vzniklých útvarů je pověřen Ondřej Škorpil, jednu divizí řídí Václav Hejkal, který bude odpovědný za kolektivní vyjednávání, Hana Baráková (náborové aktivity, spolupráce se školami), R. Ferenc (kolektivní vztahy, sociální dialog). Druhý útvar řídí Martin Švíka, pod ním Petr Ambrus, Petr Žáček
 • Problémy v provozu, neobsazená pracovní místa – je takřka nemožné najít nové zaměstnance. Firmě se podaří se v rámci náboru získat cca 1 000 nových zaměstnanců, ale ti bohužel po 2 dnech od pošty odcházejí
 • Varování ze strany zaměstnavatele na činnosti Iniciativy „Rovná mzda“ a Iniciativy zajištění zaměstnanců – jedná se o tzv. právní byznys, tyto služby jsou za úplatu, „iniciativy“ si vezmou 30 % provizi z vysouzené částky! V případě, že zaměstnanec požádá o dokumenty musí si je osobně vyzvednout v Ústi nad Labem, eventuálně mu mohou být zaslány do datové schránky.

Reakce P KOV:

 • Projednávání organizačních změn na regionech – nadále probíhá v příliš malé časovém úseku, navíc bohužel často chybí respekt při projednávání k odborům ale i zaměstnancům, kteří firmu opouštějí. Také nám nestačí při projednávání těchto změn, pouze seznam zrušených typových pozic. Potřebujeme vysvětlení, zdůvodnění
 • Odbory tíží situace listovních doručovatelů – z důvodu srovnatelného počtu listovních zásilek v dubnu a předběžné počty za říjen připraví P KOV „Prohlášení“ zaměstnavateli o navýšení personálních kapacit, z důvodů nadměrného zatěžováni lidí. Náměry se prováděly v květnu, v srpnu, ale stále nemáme výsledky měření, stále v regionech řeší situaci této kategorie zaměstnanců, kterých je málo, počet zásilek narůstá, stávající zaměstnanci díky nízkým mzdám odcházejí
 • Proto opakovaně upozorňujeme na problematiku normování spotřeby práce a stanovení potřebné personální kapacity pro poskytované služby
 • Pracovní skupiny odborů a zaměstnavatele pro provozní problémy (DL a DSPS) na úrovni regionů – na některých místech už mají pevné termíny, ale většinou jednání ještě nefungují. P KOV doporučuje, aby proběhla společně za účasti zástupců z Logistiky i PS, protože mnoho problémů vzniká na rozhraní mezi těmito divizemi. Iniciativa na společné jednání musí vzejít od ředitelů regionů a manažerů oblastních sítí. P KOV rovněž žádá zaměstnavatele o přehled, z něhož bude patrné, kde a kdy se jednání uskutečnilo
 • Způsob rozdělení mimořádné odměny pro zaměstnance provozu. Chybí nám seznam TP. Které mají nárok a které ne
 • Dotaz na termín doručení faktur k proplacení čerpání z FKSP zaměstnavateli za rekreace a dále také za možnost úhrady týkající se příštího roku, ale se splatností v roce letošním.
 1. Různé
 • Předsedkyně P KOV České pošty připraví „Prohlášení“ zaměstnavateli o navýšení personálních kapacit v oblasti listovního doručování.

 

Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční dne 27. listopadu 2023 v hotelu Olšanka, za přítomnosti ing. Štěpána Škorpila, ing. Václava Hejkala a Mgr. Ralfa Ference.

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, R. Grošková, I. Homola, P. Koudelka, M. Mäsiarová, M. Matonohová, M.Matyková A. Navrátilová, R. Stehlíková, P. Tůmová, V.Vardžáková, J. Zedník a J. Koukolová, V. Trägerová

Omluveni: L. Bílá, Z. Svrčinová,

Hosté: Mgr. Rafael Ferenc