Zápis z jednání P KOV – 30. 1. 2023

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Volba místopředsedy P KOV
 4. Různé
 5. Odborové otázky

Aktuality

 • Petice za zachování veřejných poštovních služeb – 11. 1. 2023 odeslány dopisy premiérovi a předsedům petičních výborů Parlamentu ČR, petice s celkem 27 563 podpisy občanů České republiky byla 25. 1. 2023 předána PS ČR předsedovi Petičního výboru Tomio Okamurovi, v Senátu PČR paní senátorce Jaromíře Vítkové, místopředsedkyni Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 • Veřejné slyšení v PS proběhne za účasti cca 200 osob z řad zástupců odborů, poslanců, zakladatele a odborníků, ale i médií a veřejnosti dne 14. 3. 2023.
 • Termín projednávání petice v Senátu ČR zatím není znám
 • Generální ředitel České pošty – vyhlášení výsledku výběrového řízení by mělo být zveřejněno 31. 1. 2023
 • Strategie České pošty – o situaci České pošty jednali předsedové koaličních stran
 • U České pošty ukončil svoji činnost finanční ředitel Roman Schanner, řízením úseku financí je pověřen Štěpán Škorpil
 • Ztráta ČP – předpoklad za rok 2022 je cca 1,5 miliardy Kč, předpoklad pro rok 2023 je ztráta v minimální výši cca 1,5 – 2 miliardy Kč (výrazný podíl má povinné zřizování datových schránek)
 • Datové schránky – povinně zřízeny i odborovým organizacím, přináší povinnost komunikovat elektronicky s orgány státní správy. Informace pro základní organizace byly popsány v INFO OS ZPTNS č. 2. Problematikou se budeme zabývat na semináři pro hospodáře v termínu 2. – 3. března 2023
 • Organizační změny – nadále v České poště probíhají, očekává se další rušení pracovních pozic. Informace o záměru hromadného propouštění k 1. 5. 2023, které se bude týkat zejména balíkářů, třídičů, operátorů v logistice, koordinátorů, doručovatelů
 • V souvislosti s těmito změnami znovu apelujeme na zaměstnavatele, aby před změnami organizace práce proběhlo normování práce, které upřesní potřebu práce a tím související personální kapacity
 • Odborová akademie – další ročník, v rámci čtyř víkendů si mohou mladí členové odborů rozšířit své znalosti, nominace členů odborových organizací je třeba nahlásit do konce února
 • Pomoc a podpora zaměstnancům pošty – z prostředků FKSP a také je možnost pomoci z Nadace ČP (čerpání především v případě zdravotních problémů, dlouhodobé nemoci apod.)
 • Jednání o mzdách – proběhne 1. 2. 2023, společně s projednáváním rozpočtu FKSP pro rok 2023. P KOV zaslal zaměstnavateli vyjádření návrhu rozpočtu a podmínky čerpání v jednotlivých kapitolách, např. navýšení hodnoty stravenky na 110 Kč, příspěvky na dětskou rekreaci a na rekreaci zaměstnanců sjednotit na částku 2 500 Kč, zachování darů dle § 14 vyhlášky o FKSP při životním výročí při dosažení věku 50 let a 60 let, zachování poskytování darů při pracovním výročí stejně jako v roce 2022.
 1. Informace z regionů
 • Škodní komise – stále žádný posun ve sjednocení celého systému v rámci celé ČP
 • Mobilní pošta – ze strany starostů obcí je o tuto službu nadále zájem
 • Vyhodnocování kritérií pro výplatu výkonové prémie – stále je nejvíce posuzován obchodní výsledek (např. nabídky a prodej dražší služby)
 • Přímý a konzultační prodej – stanovený finanční plán pro organizační jednotky, pro zaměstnance plán aktivit – za jednotku se sleduje plnění finančního plánu a na zaměstnance je tedy stále velký tlak, při současné personální situaci je to velice obtížné
 • Nutnost evidence pracovní doby pro vykazování přesčasové práce, aby mohla být zaměstnanci zaplacena
 • Roční hodnocení zaměstnanců – do hodnocení vstupují zásadně též výsledky přímého a konzultačního prodeje
 • Aktualizace Bonusové směrnice – P KOV navrhuje navýšení bonusů za získané produkty, zvláště s ohledem na zrušení bonusů za Skupinového klienta
 • Využití elektrokol pro doručovatele
 • Uvolňováním zástupců odborů na jednání – problém na pracovištích, omluvená doba.
 1. Informace od zaměstnavatele

Mgr. Z. Klírová a Mgr. R. Ferenc

 • Informace o vývoji průměrné mzdy a evidenčního počtu zaměstnanců České pošty za období roku 2022
 • Předběžný výsledek splnění finančního plánu ČP za rok 2022 – ztráta cca 1,5 miliardy Kč
 • Kompenzace škod za dobu pandemie ve výši 790 mil. Kč – nebyla stále České poště vyplacena, dohoda o využití části prostředků na odměny zaměstnanců
 • Hospodaření s FKSP – zůstatek ve výši 18 mil. Kč, bude použit pro rok následující
 • Změny ve vedení podniku – ředitel úseku finance, Roman Schanner odešel, řízením je prozatím pověřen Štěpán Škorpil
 • V ÚLZ je již stabilní tým
 • Nová smlouva pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli – velký benefit pro zaměstnance, částka pojistného zvýšena na 100 mil. Kč, spoluúčast zaměstnance stejná. Nejvyšší podíl na plnění pojistných událostí jsou škody na vozidlech, jedná se o cca 95 % všech škod, v roce 2022 bylo vyplaceno vyšší pojistné plnění, než je výše pojistného
 • Informace k rozpočtu FKSP roku 2023 – zaměstnavatel akceptuje návrh P KOV na odměnu při pracovních výročích, bude podporovat dětskou rekreaci, navýšení příspěvku na stravenku.

Připomínky ze strany P KOV – J. Budweiserová

 • Stále není vyřešena činnost a působnost škodní komise, P KOV žádá o jednotný postup pro celou ČP v této problematice
 • V rámci všech připravovaných organizačních změn spojených s propouštěním zaměstnanců je nutné, aby předem proběhlo normování práce, které upřesní potřebu práce a tím související personální kapacity. Pro zaměstnance se soustavným rušením pracovních pozic zvyšuje celková zátěž. Pošťáci často dávají do své práce pro Českou poštu svůj osobní čas, tj. pracují zadarmo, bez zaplacených přesčasů, např. nastupují do zaměstnání často dříve, před stanoveným začátkem pracovní směny, aby vše stihli
 • Kdy se jedná při doručování o pracovní cestu, kdy mají zaměstnanci nárok na poskytnutí cestovních náhrad včetně stravného – žádáme o prověření
 • Výkonová prémie – jak jsou vyhodnocovány jednotlivé aktivity v rámci přímého i konzultačního prodeje. Personální situace na pracovištích velmi ovlivňuje možnost obchodních aktivit ze strany zaměstnanců. Pak nejsou podmínky pro plnění stanovených úkolů a je tím zkresleno hodnocení zaměstnance (ukazatele aktivit přímého prodeje a splnění plánu stanovených aktivit v oblasti konzultačního prodeje – pro běžné přepážky a „specializované přepážky“ je možnost splnění aktivit hodně rozdílné)
 • P KOV žádá o prověření mzdových relací mezi zaměstnanci a jejich přímými nadřízenými
 • Problémy s uvolňováním členů odborů na akce, např. jednání koordinačních výborů, zastupitelstva a další
 • Příspěvky na dětskou rekreaci z FKSP v případech akcí pořádaných školou (lyžařský výcvik) – žádáme o výklad vyhlášky
 • Komunikace, včetně zadávání úkolů či motivace k jejich plnění, nadřízených s podřízenými na komunikačních platformě mimo podnikovou komunikaci – na soukromých telefonních číslech i mimo pracovní dobu je v rozporu s interními směrnicemi i se ZP – žádáme o stanovisko zaměstnavatele
 1. Volba místopředsedkyně/místopředsedy P KOV

Byla uskutečněna „dovolba“ místopředsedy/místopředsedkyně PKOV – místopředsedkyní P KOV byla zvolena Bohumila Mäsiarová, která ve volbě získala 53,33 % hlasů.

 1. Různé
 • Časopis PTN ECHO v roce 2023 – zaslat požadované počty výtisků.

 

Příští jednání P KOV je 27. 2. 2023 v hotelu Olšanka.

 

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, R. Grošková, I. Homola, P. Koudelka, B. Mäsiarová, M. Matonohová, M. Matyková, A. Navrátilová, R.Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, Jana Koukolová

Omluveni: L. Bílá, Z. Svrčinová