Zápis z jednání P KOV – 29. 1. 2024

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé
 4. Odborové otázky

Aktuality

 • Na návrhy skupiny NERV se diskutují změny zákoníku práce, které jsou nepříznivé pro zaměstnance – například výpověď bez udání důvodů. Projednává se transpoziční novela zákoníku práce, kde je řešen i § 24.
 • Transpozice evropské směrnice k minimální mzdě. Minimální mzda se zvýšila na 18 900 Kč. České pošta zvedla i minima v tarifních stupních 1. -7. Tarifní stupně se mají zúžit na méně skupin (z 8 na 4), zaměstnavatelé odmítají institut zaručené mzdy v jednotlivých tarifních stupních.
 • Jednání o minimální mzdě a zákoníku práce probíhají na expertní bázi za účasti odborníků ČMKOS, kteří hájí zájmy zaměstnanců.
 • Transformace České pošty – zákon o poštovních službách – novela je v připomínkovém řízení. Novela např. nastavuje platby za čisté náklady universální služby (ČNUS), které by měly být placené čtvrtletně, v návrhu také není limit na čisté náklady univerzální služby.
 • V meziresortním připomínkovém řízení je transformační zákon o České poště. Hlavní bude nastavení vztahů mezi Českou poštou a Balíkovnou v přechodném období a financování transformace.
 • Při dnešním jednání vyzveme zástupce zaměstnavatele, aby věnovali náležitý respekt sociálnímu dialogu a partnerům při projednávání předpisů a organizačních změn.
 • Proběhlo výběrové řízení na generálního ředitele, generálním ředitelem bude jmenován pan Miroslav Štěpán.
 • FKSP – Zásady jsou dohodnuty, byl akceptován náš návrh k dětské rekreaci, příspěvek do 16 let a po dobu povinné školní docházky. Mezi odborovými subjekty není shoda na rozdělení prostředků na činnost odborů.
 • Během ledna proběhla identifikace činností a procesů pro listovní zásilky nebo balíkové zásilky na pracovištích logistiky ve spolupráci s vedoucími. Bude rozhodnuto o rozdělení jednotek do Kontaktní sítě a Balíkovny.
 • Od 1. 4. 2024 se ruší pozice všech čtyř ředitelů regionů (DL), stávající ředitelé byli odvoláni k 31. 1. 2024.
 • Pro jednání se zaměstnavatelem o mzdách roku 2024 mají naše odbory jasný požadavek růstu mezd o 10 % v co nejbližším termínu a poskytnutí mimořádné odměny zaměstnancům.
 1. Informace z regionů
 • Nutnost dostatečného času na projednání předpisů a organizačních změn. Předpisy a rozhodnutí musí být vydávány až po projednání se sociálními partnery!
 • Komunikace odborů se zaměstnanci o transformaci. Potřebujeme podklady, byl vydán manuál komunikace pro vedoucí zaměstnance ČP, který není odborům dostupný.
 • Členy nejvíce zajímá navýšení mezd, jejich čistý příjem bude nižší v důsledku dopadů úsporného vládního balíčku – zdražení stravenek a pojistné na nemocenské pojištění.
 • Kolektivní vyjednávání a uzavření kolektivní smlouvy je více potřebné s ohledem na transformaci podniku, pomohla by legislativní úprava § 24 zákoníku práce.
 • Díky vyjednávání odborů zůstal zaměstnancům příspěvek na stravování z FKSP, o příspěvek na stravování přišli policisté a hasiči.
 • Centrálně řízené útvary – organizační změny jsou projednávány v řádných termínech, konkrétní pracoviště jsou projednávána v příslušných regionech.
 • Situace v mezinárodním provozu, vánoční provoz byl zajištěn, na výpomoc docházeli administrativní pracovníci z kanceláří.
 • Vedoucí poboček si stěžují na plány konzultačního prodeje. Jsou přísná pravidla pro realizaci nových účtů po jejich založení s ohledem na stanovený plán.
 • Je špatná dostupnost zboží určeného k prodeji na pobočkách. Centrální sklady nemají zásoby, je obtížné objednat nové zboží.
 • Lidé pozitivně vnímají stravenkový paušál, jako velký benefit. Výhodou je, že je stravenkový paušál přiznán v měsíci za odpracované směny, nebude se tedy nic vyúčtovávat ani strhávat ze mzdy.
 • Stále je velmi obtížné najít zaměstnance na neobsazená pracovní místa, především z důvodu nízkého finančního ohodnocení.
 • Doručovatelky odmítají roznos Orlovských novin (regionálních novin), nemají dostatek odkladných míst, a tak jsou vystavovány vysokým zátěžím (hmotnost materiálu).
 1. Informace zaměstnavatele, hosté: Vít Bukvic, Václav Hejkal, Rafael Ferenc

Vít Bukvic

 • Představení postupů a hlavních směrů přípravy transformace ČP v rámci divize Logistika, rozdělení pracovišť dle převažujících činností. Přípravy pro osamostatnění Balíkovny a její fungování v roce 2025 a dalším období.
 • Úkol je k 1. 4. 2024 rozdělit a převést útvary a organizační jednotky divize Logistika do Balíkovny a Kontaktní sítě včetně rozdělení zaměstnanců. Balíkovna by měla mít po rozdělení cca 5100 zaměstnanců.
 • Kontaktní síť (doručování listovních zásilek a další služby) pod vedením Silvie Mandlové bude v divizi Logistika a po transformaci (od 1. 1. 2025) bude Kontaktní síť součástí České pošty.
 • Rozdělení útvarů a organizačních jednotek dle převažujících činností (balíkové zásilky nebo listovní zásilky). Řeší se rozdělení doručovatelů ostatních služeb, kteří se podílí na službách pro BZ i LZ. Taktéž se řeší vyúčtování a další procesy. Pokladníci převážně zůstanou v Kontaktní síti. Pro správné rozdělení je nutná spolupráce provozních manažerů.
 • Rozdělní vozového parku – přejde z větší části do Balíkovny. Zhruba 2000 vozů do 3,5t zůstane v Kontaktní síti a 2500 přejde do Balíkovny. Řešení dopravy nad 3,5 t – kombinace externích přepravců a vlastní dopravy, aktualizace jízdních řádů (efektivita jízd).
 • Byli odvoláni regionální ředitelé k 1. 2. 2024.
 • Finalizuje se testování nového třídícího stroje v DSPU Mošnov. Stroj dokáže třídit větší a těžší zásilky.
 • Možné úpravy v systemizaci, ale zaměstnanci v provozu se nemusí obávat rušení pracovních míst.

Václav Hejkal, Rafael Ferenc

 • Materiál, který srovnává relace mezd mezi nadřízeným a podřízeným, mezi nově nastupujícími a stávajícími zaměstnanci. Analýza je zpracovaná a bude představena na jednání o mzdách.
 • Jednání o mzdách se plánuje na 14. 2. 2024. Na jednání budou informace k transformaci a z provozních divizí.
 • Zástupci zaměstnavatele přislíbili, že projednávání organizačních změn a předpisů bude probíhat podle dohodnutých pravidel a termínů.
 • FKSP pro rok 2024 – v prosinci byly dohodnuty principy čerpání na letošní rok. Zásady byly předány k připomínkovému řízení odborům, byla připomínka pana Janovského k rozdělení prostředků odborovým organizacím. Čerpání FKSP běží dle prosincové dohody, pouze není dohodnuté rozdělení prostředků na činnost odborů.
 • V prvním čtvrtletí letošního roku by se měl připravit nový pracovní řád. Bude zasláno všem odborovým organizacím k připomínkám.
 • P KOV: V listopadu proběhlo setkání pro vedoucí pracovníky k transformaci České pošty. Žádáme, aby odbory dostávaly průběžné informace o průběhu transformace. Vedoucí dostali propozice, jak mají komunikovat transformaci, ale tento materiál není určen pro odbory.
 • Z: Podklady k transformaci pro potřeby odborů připraví J. Hainz na jednání 14. 2.

 

 1. Různé
 • Výjezdní zasedání P KOV České pošty v květnu 2024 – návrh na místo konání.
 • Seminář pro hospodáře v termínu 7. – 8. března 2024.
 • Na letošní rok je opět uzavřená dohoda se SON, bude rozesláno INFO k tomuto poradenství.

 

Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční dne 26. února 2024 v hotelu Olšanka.

 

 

Zapsala: J. Koukolová

Ověřila: J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, P. Koudelka, L. Líkař, M. Matonohová, A. Navrátilová, R. Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, J. Zedník, J. Koukolová

Omluveni: L. Bílá, M. Matyková, M. Mäsiarová, V. Vardžáková

Hosté: Vít Bukvic, Václav Hejkal, Rafael Ferenc