Zápis z jednání P KOV – 28. 8. 2023

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé
 4. Odborové otázky

Aktuality

 • Vládní konsolidační balíček –  proběhla mnohá jednání na úrovni ministerstev, vlády a se zaměstnavatelskými svazy, dílčí protestní akce ČMKOS a jednotlivých svazů, ČMKOS odmítá společné protestní akce s politickým uskupením PRO
 • Naše podpora Konfederaci s akcí Nesouhlasím s kroky vlády – předsedkyně P KOV znovu připraví a rozešle dopis určený všem poslancům s vyjádřením našeho nesouhlasu ke stávajícímu návrhu, způsobu projednávání „konsolidačního balíčku“ a především k jeho dopadům na občany. Bude zde také vyjádření nesouhlasu s postojem vlády k benefitům pro zaměstnance, nesouhlas se snížením základního přídělu do FKSP z objemu mzdových prostředků na 1 % a s „povinností“ z této částky použít minimálně 50 % na příspěvky produktů spoření na stáří
 • Na jednání tripartity zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů dne 10. 7. 2023, následné jednání se zaměstnavateli, vznikl společný návrh sociálních partnerů, který byl předložen vládě
 • Příprava transpozice evropské směrnice o minimální mzdě a podpoře kolektivního vyjednávání – probíhají jednání na úrovni MPSV, podstatou diskusí je procentuální poměr minimální mzdy k průměrné mzdě, jako dlouhodobý valorizační mechanizmus, v souvislostí s transpozicí evropské směrnice je MPSV připravováno doplnění § 24 zákoníku práce, které by mělo vyřešit případy, kdy se nemůžou dohodnout na kolektivní odborové organizace. To by umožnilo po mnoha letech uzavření kolektivní smlouvy
 • Minimální mzda pro rok 2024 – ČMKOS navrhuje, aby její výše stoupla na 19 500 Kč (17 300 Kč letos)
 • Společné jednání PKOV a dalších odborových organizací se zaměstnavatelem dne 9. 8. 2023 – ekonomické výsledky ČP za I. pololetí 2023, personální ukazatele, transformace České pošty. Informace z DSPS a DL. Dotazy se týkaly problémů vzniklých rušením poboček, systému D+3 ve vztahu k nízkému počtu zaměstnanců, problémů v doručování balíkových zásilek
 • Ředitel O. Vytiska sdělil, že v důsledku celkové situace v ČP a situace vývoje objemu LZ bylo nezbytné k modelu doručování D+3 přistoupit, připustil však, že možná situaci v doručování podcenili. Centralizace doručování je zastavena, chybí mnoho zaměstnanců, problémem je získávání zaměstnanců na neobsazená místa i brigádníků, přes náborové kampaně je nadále o tuto práci nezájem, a to z důvodu velké zátěže a nízkého finančního ohodnocení
 • Na základě našeho požadavku předmětem jednání měla být i otázka mzdového vývoje, bohužel s ohledem na ekonomiku podniku se další jednání může uskutečnit až v říjnu, kdy bude jasnější ekonomická situace České pošty, zhodnocení výsledků hospodaření
 • V divizi LOG obdrží zaměstnanci mimořádnou odměnu ve výši 3 000 Kč za zvládnutí změn v listovním doručování v režimu D+3 za měsíc srpen. Týká se doručovatelů a jedná se i o odměně v následujícím měsíci
 • Transformace podniku – do konce září bude vypracován detailnější postup s jednotlivými kroky pro transformaci (rozdělení) podniku, po schválení zakladatelem budou s tímto postupem seznámeny odbory
 • Zvýšení příspěvku za používání vlastního kola při výkonu práce – ze 2 Kč/km na částku 3 Kč/km, platí od 1. 9. 2023
 • Řeší se odměňování za doručování balíků i pro doručovatele ostatních služeb motorizované listovní doručovatele – zatím je řešeno odměnami za zástup
 • P KOV obdržel od zaměstnavatele rozklad čerpání FKSP za období 1-7/2023, čerpání z ročního rozpočtu je výši 56 %, kromě stravování, je nejvíce v položce dětská rekreace a příspěvek na rekreaci zaměstnanců
 • Měsíční vyhodnocení úrazovosti – v ČP za měsíc červenec došlo k 32 pracovním úrazům, v kumulaci leden–červenec je to celkem 323 pracovních úrazů
 • Žádost o prověření informace týkající se doručování vyúčtování energií od ČEZu. Česká pošta uzavřela smlouvu na doručování vyúčtování ČEZ za 10 Kč/zásilka v režimu D+3. V případě nedoručení dopisu ve stanoveném termínu bude pokuta ve výši 50 000 Kč za každou nedoručenou zásilku. Tuto informaci prověří předsedkyně P KOV
 • Od 1.11. 2023 dochází k organizační změně v ÚŘLZ.
 1. Informace z regionů
 • Na oblastních poštách je situace stabilizovaná, což se ale netýká velkých měst, kde byly zrušeny pobočky. Na mnoha městských pobočkách se u přepážek tvoří fronty, problémy pobočkám působí nekvalitní doručování a ukládání zásilek. Administrátoři přejíždí mezi poštami, cestovní náhrady se jim proplácí pouze do výše cestovného HD
 • Všude chybí zaměstnanci, v Praze v PS je to už cca 100 zaměstnanců, muži zde dávají výpověď zejména z finančních důvodů
 • Nastavený systém doručování D+3 s tak nízkou personální kapacitou a velikostí doručovacích okrsků přináší extrémní zátěže a porušování bezpečnostních pravidel
 • Doručování v režimu D+3 od 1. 7. 2023 – opravdu velká zátěž pro doručovatele, znamená extrémní nárůst přesčasových hodin, aby bylo vše splněno, dodáno. Finanční bezpečnostní limity na pochůzku znamenají, že se doručovatelé musí pro hotovost několikrát vracet
 • Zaměstnanci, i přes doporučení vyplývajícími z manuálu PRACUJ podle pravidel vykonávají často své činnosti nad rámec povinností, ve snaze splnit všechny pracovní úkoly a poskytovat služby
 • Samoobslužný prodej potravin na pobočkách pošt – sleduje někdo minimální dobu trvanlivosti zboží? Jaké výnosy pro poštu představuje tento sortiment?
 • Nákup počítadel na poštovní schránky ke zjištění počtu dopisů, které schránkou denně projdou – cena počítadla je 20 000 Kč/ks
 • Někteří vedoucí se domnívají, že by bylo vhodné zavést poplatky za odnosy
 • Neustále se zvyšuje tlak na plnění všech produktů, což vede k nespokojenosti zákazníků, kteří tímto čekají déle ve frontě na poště – obchodní plány se po zrušení 300 poboček navýšily
 • Mezinárodní provoz – většina provozu se přesunula do Prahy. V období teplého počasí jsme řešili extrémní teploty na pracovišti, díky součinnosti s ředitelem O. Vytiskou vedoucím panem Kučerou byly pořízeny ventilátory, seřízena vzduchotechnika a ventilace, zakoupen sodobar, zaměstnancům byly umožněny bezpečnostní přestávky v práci
 • Na brněnské pobočce umístěné v OC se podařilo pro ochranu zaměstnanců instalovat bezpečnostní mantinely, které oddělují zákazníky od pracovníků na přepážkách
 • Pošta Plzeň 1 převzala činnosti za 6 poboček, bohužel nemá vyvolávací systém, vzniká zde velký chaos. Na DSPU velký problém se zaměstnáváním vězňů při třídění zásilek
 • Nadále platí, že zkušení zaměstnanci dobrovolně ukončují pracovní poměr u ČP.
 1. Informace od zaměstnavatele

Zástupci zaměstnavatele se z jednání omluvili.

 1. Různé
 • V termínu 21. 9. – 22. 9. 2023 proběhne v Berouně seminář pro BOZP a SIBP pořádaný OS ZPTNS – seminář je určený pro členy výborů základních organizací
 • Příští jednání P KOV je v termínu 25. – 26. 9. 2023. Uskuteční se setkání s německými poštovními odboráři pod záštitou Nadace Friedricha Eberta. Bližší informace o místě konání a programu budou uvedeny v pozvánce.

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, R. Grošková, I. Homola, P. Koudelka, M. Matonohová, M. Matyková, A. Navrátilová, R.Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová V. Vardžáková, J. Zedník, V. Trägerová, J. Koukolová

Omluveni: L. Bílá, Š. Grochal, B. Mäsiarová

Omluveni byli i hosté: Mgr. Zdeňka Klírová a Mgr. Rafael Ferenc