Zápis z jednání P KOV – 28. 3. 2022

Program jednání

 

 1. Odborové otázky
 • Aktuality
 • Sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 • aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace
 1. Různé

 

K jednotlivým bodům programu

 

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • válečný konflikt na Ukrajině – využití RZ ČP pro uprchlíky
 • Dozorčí rada České pošty – ministrem vnitra Vítem Rakušanem bylo 22. 3. 2022 jmenováno sedm členů dozorčí rady, která je nyní usnášeníschopná, první jednání bude dne 29. 3. 2022
 • hospodaření České pošty – firma je nadále ve ztrátě, nedokončená notifikace ČNUS, provozní úvěry
 • dopis předsedkyně P KOV ČP pro ministra vnitra V. Rakušana se žádostí o vyplacení kompenzací škod vzniklých v období epidemie COVID-19 pro ČP – finanční prostředky odměny pošťáků – z důvodu válečného konfliktu zatím bez odezvy
 • organizační změna k 1. 5. 2022 – nemáme dostatečné informace o nastavení organizace práce a změně systému
 • outsourcing dopravy nad 3,5t – informace pro zaměstnance – ukončení pracovních poměrů z organizačních důvodů s ČP s odstupným, zároveň jim bude nabídnuta pracovní smlouva od dodavatelů této služby (CS Cargo a Astra Trans), lokality Praha, Morava a severovýchodní část Čech
 • informace o zřízení DSPU Mošnov – napojení na leteckou, železniční i automobilovou dopravu, včetně kontejnerového překladiště – dopady na logistická centra v Ostravě a v Olomouci – řešení dopravy pro zaměstnance, pobídky pro přechod zaměstnanců
 • T-MOBILE BENEFIT-nová smlouva s mobilním operátorem pro členy našich odborů. ZO dostaly informace, jak postupovat, včetně letáku – postupně vzrůstající zájem
 • CA INVIA – slevy pro členy OS ZPTNS – INFO č. 3/2022
 • časopis PTN ECHO 1/2022
 • příprava VII. Sjezdu OS ZPTNS – komise, klíč pro volbu delegátů.

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

 • Výzva P KOV k pokračování kolektivního vyjednávání s cílem ochránit benefity pošťáků – reagovaly zatím jen 4 odborové subjekty, zástupci SOS-21 a NOS ČP se neozvali – brání nadále spolupráci odborových organizací
 • Jednání se zaměstnavatelem o mzdách a příjmech pošťáků v roce 2022 – rostoucí ceny a životní náklady – únor 2022 index růstu cen byl 11,1 % – odpověď zaměstnavatele – podmínka ukončená notifikace ČNUS s ohledem na cash flow – jednání o nutnosti řešení v co nejkratší době.

 

 

 1. Informace z regionů
 • normování spotřeby práce
 • zvětšování doručovacích okrsků, velké zátěže z důvodu dlouhodobých absencí
 • rušení neobsazených míst a centralizace uspořených mzdových prostředků, obtížné zdůvodnění znovuzřízení pracovního místa
 • evidence pracovní doby, výkazy práce a práce přesčas
 • na regionech chybí lidi, např. pro zástupy dlouhodobě nemocných, absence způsobují vyčerpanost u stávajících zaměstnanců
 • zrušené podatelny
 • řešení kurzů v HpV na jednokoňkách – nutné uzavření pobočky
 • porady mimo pracovní dobu (PS) – výkon práce!
 • Mezinárodní pošta – postupné zprůchodnění a nastavení procesů, nutné průběžné proškolování celních deklarantů.

 

 1. Informace zaměstnavatele

 

Miroslav Štěpán – informace o struktuře DSPU od 1. 5. 2022

 • nová organizační struktura – interní síť – manažeři interní sítě v 5 územních celcích – vedoucí oblastních pošt (89 OP) – řízení centrálně v jednotlivých procesech
 • řízení – masivní využití online komunikace, sdílená úložiště, minimalizace a standardizace výstupů pro zpětnou vazbu – reporty, nastavení komunikačních kanálů a toků
 • řídící struktura – viz přiložená prezentace
 • specializované přepážky a ČEZ přepážky
 • obchodní plány, konzultační prodej.

 

Ivan Feninec – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku

 • hospodaření podniku – je nadále ztrátové, pokles výnosů, dopady krize a inflace
 • úsporná opatření v personální oblasti pokračují
 • outsourcing dopravy nad 3,5 t – informační schůzky s dotčenými zaměstnanci
 • informace o DSPU Mošnov
 • systém odměňování zaměstnanců, plánování potřeby pracovních kapacit pro rok 2023
 • FKSP – společná setkání zaměstnanců, sociální výpomoci z FKSP pro zaměstnance ukrajinské národnosti v případě potřeby.

 

Jindřiška Budweiserová – růst mezd zaměstnanců ČP, aktuální situace v České poště

 • nárůst mezd zaměstnancům v roce 2022 – nutné zahájit jednání – stoupající inflace, stoupající ceny energií, celkové zvyšování životních nákladů na straně jedné a na straně druhé nízké mzdy zaměstnanců, kteří ekonomické potíže podniku nezavinili
 • 2. 2022 – zaslali jsme dopis ministru vnitra se žádostí o vyřešení kompenzací škod vzniklých v období epidemie COVID-19 pro ČP, naléhavé s ohledem na dohodu se zakladatelem a zaměstnavatelem, že by většina těchto finančních prostředků byla použita na odměny pošťáků
 • na regionech chybí zaměstnanci, např. na zástupy za dlouhodobě nemocné. Rušení všech neobsazených míst není na místě. Zaměstnanci, kteří zůstali v provozech jsou za stávající situace vyčerpaní
 • Jak se změní procesy po organizační změně k 1. 5. 2022? Stále nemáme dostatečné informace. Pro odbory je proto velice důležité znát celou strukturu firmy, celý systém
 • agenturní zaměstnanci – časté problémy, nekvalifikovaní s neodpovědným přístupem, časté hmotné ztráty.

Ivan Feninec – reakce na předchozí dotazy

 • nárůst mezd zaměstnancům v roce 2022 – ztráta hospodaření roku 2021 byla zmíněna, finance nejsou, především čekáme na dokončení notifikačního procesu
 • dopis ministru vnitra – děkujeme a v případě úhrady od státu většina těchto finančních prostředků bude použita na odměny
 • chybějící zaměstnanci na regionech – šetří se tak mzdové prostředky. Tato pracovní místa lze zaktivovat na základě zdůvodněného požadavku potřeby práce, a to včetně finančních prostředků
 • nutné úspory personálních nákladů se budou promítat i do plánu roku 2023, kdy se zruší tzv. systemizovaná pracovní místa a budou se plánovat pouze potřebné počty lidí k výkonu práce na základě potřeby jednotlivých organizačních jednotek
 • agenturní zaměstnanci – jejich využití je především pro nápory práce (typicky Vánoce), bez agenturních zaměstnanců bychom nezvládli práci, další využití agenturních zaměstnanců je plánováno i pro kvalifikovanější činnosti – bude zasmluvněno s agenturami.

 

 1. Různé
 • projednávání škod nad 1000 Kč s odbory – škodní komise – funkčnost po 1. 5. 2022
 • otázky na Aktiv ZO
 • příspěvek na mobilitu – podnět pro vyjednávání se zaměstnavatelem – s ohledem na růst cen PHM a jízdného
 • při dopravní nehodě se služebním vozidlem je nutné vždy volat policii, nestačí záznam, jinak velké riziko pro řidiče.

 

 

 

Vybrané termíny

 • 4. 2022 – Aktiv ZO, včetně vedení České pošty, hotel Olšanka
 • 5. a 27. 5. 2022 – Seminář hospodářů, Beroun
 • 6. – 3. 6. 2022 – Seminář BOZP, Beroun.

 

Příští jednání P KOV je 27. 4. a 28. 4. 2022 v hotelu Olšanka.

 

 

Zapsala J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, M. Matyková, A. Navrátilová, M.Roháčková, R.Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník

Omluveni: Š. Alexová, L. Bílá, V. Beneš, B. Mäsiarová

 

Hosté: M. Štěpán, I. Feninec, R. Ferenc