Zápis z jednání P KOV – 26. 7. 2021

Program jednání

 1. Odborové otázky
  • Aktuality
  • Sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 2. Informace z regionů
 3. Informace zaměstnavatele
  • Ferenc – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace
 4. Různé

 

K jednotlivým bodům programu

 

1. Odborové otázky

 

Aktuality

 • webinář 1. 7. 2021 o poskytování příspěvků z FKSP zaměstnancům ČP – odpovědi H. Barákové k dotazům P KOV
 • úprava MP-1/2019 Tvorba a zásady čerpání FKSP České pošty – změna v poskytování sociálníchvýpomocí  a  bezúročných  zápůjček  v případě  postižení  zaměstnanců v důsledku přírodních živlů, navýšení limitů (v souladu s vyhláškou o fondu) na základě žádosti P KOV
 • Měsíční vyhodnocení úrazovosti za červen 2021 – celkem 55, za období leden až červen bylo 477 pracovních úrazů
 • 11. 8. 2021 – proběhne společné jednání zástupců odborových organizací se zaměstnavatelem prezenční formou, žádost o možnost připojení online, zaslat dotazy pro jednání předsedkyni do 5. 8. 2021
 • OP-2/2020/GŘ – aktualizace opatření k bonusům za produkty a prodej služeb, přepážky ČEZ – obava z dalšího tlaku na zaměstnance v souvislosti plněním obchodních cílů
 • organizační změny k 1. 8. 2021 – zřízení Specializovaného útvaru Balíkovna, převody pracovních míst a zřízení pracovních míst v tomto nově zřízeném útvaru v souladu se schváleným podnikatelským záměrem – změny nemají dopad do zaměstnanosti
 • organizační změna v divizi Logistika k 1. 9. 2021 – dochází ke sloučení provozoven SPU a dep a jejich sloučením vznikne nová organizační jednotka DSPU (Depo s přepravním uzlem), bez dopadu do zaměstnanosti, počet pracovních míst se nemění
 • organizační změny k 1. 10. 2021
 • průzkum SI BOZP na téma Psychosociální rizika (anonymní dotazníky zaměstnanců ČP) – vyhodnocení Státním zdravotním ústavem, Česká pošta z tohoto šetření vychází jako solidní zaměstnavatel

 

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

 • pokračování kolektivního vyjednávání na straně odborových organizací je komplikováno, NOS ČP odmítlo dokonce navýšení sociální výpomoci v případě živelních událostí – u této odborové organizace zcela chybí zájem o pošťáky
 • RO generálního  ředitele  České  pošty  k volbám  do  Dozorčí  rady  České  pošty  dle platného volebního řádu z roku 2003, organizace voleb

 

Informace z dozorčí rady České pošty

 • připravované rozdělení státního podniku a strategie České pošty, hospodaření České pošty, situace na trhu balíkových zásilek, náklady univerzální služby

 

Informace z Nadace České pošty

 • finanční podpory zaměstnancům, kteří byli zasaženi přírodními katastrofami

 

 

2. Informace z regionů

 • prodej budov ČP a stěhování, centralizace dodejen a problémy s dopravou na pracoviště, výpovědi doručovatelů
 • přesčasy zaměstnanců, problémy se šoupacím modelem, rušení provozoven Brno 1 a Brno 2 k 30. 4. 2022, obchodní politika
 • pilotní projekt DUS – od 1. 9. 2021 spojení regionů VČ a SČ
 • rušení neobsazených pracovních míst ve vnitřní službě, nedostatek zaměstnanců, zejména doručovatelů = zvýšená zátěž pro stávajících zaměstnance a zároveň problém s čerpáním dovolených, balíkoví doručovatelé
 • zátěž motorizovaných doručovatelů, nedostatečné personální zajištění, nastavení rajónů
 • vážná připomínka k zajišťování respirátorů pro zaměstnance příslušnými vedoucími – neprobíhá příliš pružně, zaměstnanci si musí často respirátory kupovat sami, a to v letních měsících mají zvýšenou spotřebu
 • vedoucí by se měli více zaměřit na pomoc zaměstnancům, kteří byli postiženi povodněmi
 • tlak na obchodní činnost, smlouva s ČEZ, přepážky s touto obchodní činností od 1. 8. 2021, probíhající školení
 • SPU Malešice, pošta 120 – pracovní podmínky
 • MANUÁL PRACOVNÍ DOBY – je potřeba se podle něj řídit, každý pošťák!

 

 

3. Informace zaměstnavatele

R. Ferenc – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace

 • poděkování P KOV za souhlas k rozhodnutí o finanční pomoci zaměstnancům České pošty  postižených    živelní    katastrofou    (navýšení    limitů    sociální    výpomoci a bezúročných zápůjček pro zaměstnance, kteří utrpěli škody). Na návrh P KOV České pošty byl upraven MP v této oblasti s ohledem na další možné újmy pošťáků při živelních událostech
 • informace k volbám a Volebnímu řádu zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě České pošty na základě rozhodnutí generálního ředitele České pošty – volby se budou konat podle platného volebního řádu z roku 2003.
 1. kolo je volba volitelů – 3. a 6. 9. 2021, je třeba 368 volitelů
 2. kolo volba členů dozorčí rady – 13. 9. 2021

volební obvody, depa, SPU, Oblastní pošty atd., volební komise
P KOV bude v centrální volební komisi zastupovat Ivan Homola

 • informace k organizační struktuře logistiky od 1. 9. 2021 – DSPU, řídící depa
 • čerpání FKSP – čerpání fondu v letošním roce, možné mimořádné navýšení příspěvků ve čtvrtém čtvrtletí, např. na příspěvek na stravování, aby nebyl velký zůstatek
 • ochranné pomůcky – zakrytí dýchacích cest – přepážky – zaměstnavatel postupuje na základě nařízení ministerstva zdravotnictví.

 

 

4. Různé

 • proběhne výjezdní zasedání P KOV na Moravci v dnech 7. a 8. září 2021
 • uskuteční se seminář BOZP ve dnech 8. – 10. 9. 2021 v Berouně
 • změna plánovaného termínu jednání P KOV – místo 27. září 2021 se jednání uskuteční 4. října 2021

 

 

Příští jednání P KOV bude prezenční formou dne 30. 8. 2021 od 9:30 hodin v hotelu Olšanka.

 

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

Omluveni: Š. Alexová, L. Bílá, V. Filipská, J. Fišerová, A. Navrátilová, M. Roháčková, Z. Svrčinová, Hosté: R. Ferenc