Zápis z jednání P KOV – 26. 2. 2024

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Hospodaření P KOV ČP za rok 2023
 2. Návrh rozpočtu P KOV ČP na rok 2024
 3. Informace z regionů
 4. Informace zaměstnavatele
 5. Různé
 6. Odborové otázky

Aktuality

 • Ve středu 21. 2. 2024 ČMKOS spustila Petici proti propouštění bez udání důvodů. Petice byla rozeslána na všechny základní organizace odborového svazu. Lze ji podepsat i elektronicky.
 • Připravuje se manifestační mítink ČMKOS, datum a místo bude oznámeno. Je žádoucí účast zástupců všech svazů.
 • Rada ČMKOS podpořila požadavky zemědělců směřující k řešení dopadů vysokých cen energií na jejich práci.
 • Tisíce lidí se sešlo 22. 2. 2024 na demonstraci před hutním podnikem Liberty v Ostravě. K protestu vyzvali odboráři nejen zaměstnance, ale i pracovníky dodavatelských firem a veřejnost. Uzavření sléváren, které trvá již dva měsíce může mít dopad až na 30 000 pracovních míst a celý region.
 • Odborový svaz PHGN vyhlásil Petici za energeticky bezpečnou Českou republiku. Zasílání podpisových archů do 29. 2. 2024 na sídlo svazu.
 • Vláda připravuje zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené – dlouhodobě seč nezvyšoval pře vysokou inflaci.
 • Hospodaření a ekonomická situace České pošty – úsporná opatření snížila očekávanou ztrátu za rok 2023 na cca 760 milionů korun.
 • Vyjednávání o mzdách – vyjednána mimořádná odměna v průměru 4 500,-Kč, která bude vyplacena v březnu s únorovou mzdou. Odměna bude přiznána za odpracovanou dobu v prosinci 2023 a v lednu 2024. Za odpracovanou dobu je též považováno, pokud byli zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu.

Od 1. 9. 2024 dojde k navýšení mezd tarifních zaměstnanců v průměru o 10 %. Nejvíce dostanou přidáno listovní doručovatelé (14 %), přepážky (10,5 %), služby (10 %), balíkoví doručovatelé (9,5 %). Ostatní profesní skupiny z provozu budou mít růst 9 %. Provozní zaměstnanci budou mít zvýšenou mzdu automaticky v návaznosti na výši stávající mzdy – zaměstnanci s vyšší a nižší mzdou v rámci rozpětí.

Management, team lídři, IT a podpory dostanou 7 – 9 %. Zvýšení mzdy bude individuální s ohledem na výkon, specifika profese a úroveň mzdy ve srovnání s obdobnou pozicí v rámci pracovního trhu. Na zaměstnavatele jsme vznesli požadavek na minimální úroveň zvýšení mzdy o 1 700 Kč pro zaměstnance v těchto kategoriích.

Řidiči dostanou přidáno 10 % od 1. 3. 2024 – jsou jediní, kterým v loňském roce mzda klesla. Jejich mzda bude ještě navýšena k 1. 9. 2024 – týká se cca 120 zaměstnanců.

 • Při vyjednávání o mzdovém růstu jsme vznesli požadavek ještě na jednu mimořádnou odměnu v prvním pololetí s ohledem na zvýšení mezd až od 1. 9. 2024.
 • 2. proběhne on-line schůzka zaměstnavatele s odbory k organizační změně v DB a DKS od 1. 4. 2024, ke které se mohou všichni připojit, bude zaslán odkaz.
 • Neznáme strukturu celé divize Balíkovna, známe pouze provozní část řízenou Vítem Bukvicem. Požádáme o zaslání celé nové struktury platné od 1. 4. 2024.
 1. P KOV bere na vědomí rozpočet a čerpání P KOV ČP k 31. 12. 2023.
 2. P KOV projednal a schválil návrh rozpočtu P KOV ČP na rok 2024.
 3. Informace z regionů
 • Slučování dep v kontaktní síti. Někde se slučují dvě i tři depa dohromady.
 • Vedoucí dep by měli řešit přidělování aut na jednotlivá depa podle potřeb kontaktní sítě.
 • Dotaz na ukončení prodeje novin a případné obnovení prodeje tiskovin. Mělo by se jednat o prodej zejména časopisů formou komisního prodeje na vybraných provozovnách, neměla by vznikat remitenda.
 • Stále větší problémy s uvolňováním členů odborů z provozu na odborová jednání.
 • Nedostatek lidí v provozu, málo střídačů, spousta doručovatelek nemá vyčerpanou dovolenou za rok 2023, problematické zástupy na okrscích při absencích.
 • V kontaktní síti proběhnou výběrová řízení pro . Logické rozdělení dodejen.
 • Proběhlo jednání se Silvií Mandlovou, na které si svolala vedoucí všech dodejen a podala jim informace k připravovaným změnám. Uklidnila atmosféru, zodpověděla dotazy, odcházeli z jednání celkem spokojení.
 • Severní Morava – zaměstnanci již vědí, kdo přejde do kontaktní sítě a kdo do Balíkovny. Zajímá je, jak to bude až budou rozděleni, kdyby dostali výpověď, zda mají nárok na odstupné.
 • V Olomouci bude nový vedoucí depa, který přejde ze zrušeného Ostravského depa.
 • Jednání výboru v Mošnově.
 • Konference v Blansku a ve Vyškově.
 • Získávání členů v Balíkovně. Z 11 neodborářů jsme získali čtyři nové členy. Čím větší členská základna tím výhodnější vyjednávací pozice.
 • Příspěvek z FKSP sociální výpomoc při úmrtí rodiče se již nedává.
 • Zaměstnavatel nutí zaměstnance používat soukromou techniku a soukromá mobilní data na pracovní porady a mimo pracovní dobu. Kritika nutnosti využívání soukromých telefonů i mobilních dat pro pracovní účely.
 • Žádost o informaci, jaký vliv má ročního hodnocení na navýšení mzdy.
 • Kontrola BOZP pošty na Praze 5 – kritický stav provozovny.
 • Severní Čechy – zájezd do Německa do Aquaparku Tropical Island. Část nákladů bude hrazeno příspěvkem odborářům od odborů, část se hradí příspěvkem na dovolenou z FKSP nebo doplácí účastníci soukromě. O zájezd je velký zájem, jedou i nečlenové odborů.
 • Naše odbory dělají maximum pro to, aby podmínky pro zaměstnance Balíkovny byly zachovány, včetně benefitů, které mají u České pošty.
 • Dodržování předpisů – opět nejsou vždy vytvořeny podmínky pro předávání svěřených hodnot dle předpisů (uzávěry, balíky, hotovost, zboží) – je to velké riziko zaměstnanců s ohledem na hmotnou zodpovědnost. Zaměstnavatel musí vytvořit podmínky a časovou rezervu. Předpisy nejsou naplňované. Je nutné řešit konkrétní případy. Nahlásit veškeré nelogičnosti, abychom mohli zaměstnavateli doložit, že se jedná o systémové chyby.
 1. Informace zaměstnavatele

Ondřej Škorpil, Václav Hejkal, Rafael Ferenc

 • 2. 2024 byl oficiálně jmenován Miroslav Štěpán generálním ředitelem.
 • Je připravován transformační zákon, který by měl rozdělit Českou poštu na dva subjekty. Vzniká tak zákon, který má sloužit k vydělování částí podniků ze státních podniků, na základě toho by měl 1. 1. 2025 vzniknout samostatný subjekt Balíkovna a.s.
 • Probíhají intenzivní jednání o nových agendách a financích pro transformaci.
 • 2. bude on-line mítink k dělení logistiky na Balíkovnu a Kontaktní síť k 1. 4. 2024. Probíhají výběrová řízení na některé řídící pozice.
  Žádost odborů o organizační strukturu, kde budou uvedena jména řídících pracovníků – zaměstnavatel dodá do 20. 3.
 • Nové mzdové výměry pro řidiče jsou rozeslány k vedoucím zaměstnancům.
 • Navýšení mezd – předložen požadavek P KOV na zaručené minimální navýšení o 1 700 Kč u kategorií management, team lídři, IT a podpory.
 • Přehled průměrných tarifních mezd zaměstnanců České pošty.
 • Odpovědi na otázky ze společného jednání budou dnes odeslány, např. obchodní plány.
 • Vyplacení mimořádné odměny v případě, když zaměstnanec čerpal dovolenou – zaměstnavatel trvá na přiznání odměny podle odpracované doby ve stanoveném období.
 • Podrobnější rozklad profesních skupin, jaké TP jsou zahrnuty.
 • Podmínkou příspěvku na dovolenou z FKSP je, že rekreace musí trvat minimálně dva dny.

 

 1. Různé
 • Stav členské základny k 1. 1. 2024.
 • P KOV schválil rozdělení §13 pro jednotlivé regiony.
 • Návrh na uložení části finančních prostředků P KOV na termínované vklady.
 • Výjezdní zasedání P KOV České pošty v květnu 2024 – místo konání Praha.
 • Seminář pro hospodáře v termínu 7. – 8. března 2024.
 • Seminář BOZP bude v červnu Pardubicích.
 • Informace o pobytových balíčcích pro členy odborového svazu a jejich přátele za zvýhodněné ceny v Hotelu Olšanka.

 

 

Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční dne 25. března 2024 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala: J. Koukolová

Ověřila: J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, P. Koudelka, L. Líkař, M. Matonohová, M. Matyková, M. Mäsiarová, A. Navrátilová, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník, J. Koukolová

Omluveni: L. Bílá, R. Stehlíková, Z. Svrčinová

Hosté: Ondřej Škorpil, Václav Hejkal, Rafael Ferenc