Zápis z jednání P KOV – videokonference 22. 11. 2021

Program jednání

 1. Odborové otázky
 • Aktuality
 • Sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 • aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace
 1. Různé

 

 

K jednotlivým bodům programu

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • rozhovor s generálním ředitelem České pošty R. Knapem 18.11. 2021 na TV Nova Live
 • aktuální situace v ČR se vzrůstající pandemií a nová koronavirová opatření
 • z důvodu pandemie na dnešním jednání odhlasováno odložení Aktivu (7. 12. 2021) na nejbližší možný termín, pravděpodobně přelom dubna, května 2022
 • T-Mobile – ČMKOS připravuje novou smlouvu s mobilním operátorem T-Mobile. Tím odpadne finanční zodpovědnost svazu a základních organizací, též náročná administrativa s tímto spojená
 • připomenutí aktualizace adresářů pro rozesílku časopisu PTN ECHO – zaslat na svaz do středy 24.11. 2021
 • plánovací kalendáře pro členy – již jsou v tisku, budou distribuovány dle dohody
 • materiály od zaměstnavatele – „Přehled čerpání FKSP za 1-9/2021“ včetně podrobnějšího rozkladu o jeho čerpání a “Měsíční vyhodnocení úrazovosti za říjen 2021“ (46 pracovních úrazů, v kumulaci leden až říjen 654 pracovních úrazů)
 • vyplacení odměny zaměstnancům za roznos obálek s volebními lístky před letošními volbami do PS PČR – odměna vyplacena se mzdou za říjen 2021
 • změna v systému TP v Katalogu hlavních pracovní činností typových pozic s účinností k 15. 11. 2021 – aktualizace popisu základních pracovních činností u TP 429071- Reklamant
 • jednání zástupců odborových organizací a zaměstnavatele dne 10.11. 2021 on-line na platformě Webex Cisco-ekonomické výsledky a personální ukazatele za 3.Q 2021, informace z DSPS a Logistiky a návrh rozpočtu FKSP pro rok 2022
 • hromadné propouštění k 1.12. 2021 – namísto zrušení 141 pracovních míst byl pracovní poměr ukončen celkem 29 zaměstnancům, nedošlo tedy k naplnění podmínky hromadného propouštění
 • zaměstnavatelem byla akceptována žádost P KOV ČP o zachování sociálního programu pro organizační změnu k 1. 12. 2021
 • oznámení ÚP o záměru hromadného propouštění k 1. 1. 2022 – 111 zaměstnanců
 • hromadné propouštění k 31. 1. 2022 – zrušení pracovních míst k 1. 2. 2022 (celní deklaranti, referenti provozu, dispečer, reklamant, operátor)
 • další záměr zaměstnavatele k 1. 3. 2022 – organizační změny, v jejichž důsledku dojde k hromadnému propouštění. Bude se týkat neprovozních zaměstnanců, tedy dojde ke snížení počtu pracovních míst v administrativě a v útvarech podpůrných činností
 • hlavním bodem jednání byla příprava návrhu rozpočtu FKSP pro rok 2022. J. Budweiserová připravila podklady pro toto jednání. V rámci společné diskuze, při porovnávání jednotlivých položek rozpočtu, zástupci z regionů uvedli priority pro poskytování příspěvků z fondu. Knávrhu čerpání a rozpočtu FKSP proběhne on-line hlasování a další jednání

 

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

 • nedošlo k žádnému posunu – SOS-21 a NOS ČP stále brání spolupráci ostatních odborových organizací.

 

 

 1. Informace z regionů
 • úsporná opatření jsou patrná ve všech provozech, rušení neobsazených pracovních míst, snižování úvazků, problematické zátěže, kritický personální stav, chybí doručovatelé, chybí střídači, odchody zaměstnanců z důvodu centralizace, slučování regionů
 • výskyt covidu na poštách
 • snížení počtu celních deklarantů na Mezinárodní poště
 • problémy s testováním zaměstnanců ČP
 • problémy s agenturními zaměstnanci – dochází ke kriminální činnosti. P KOV navrhuje zvýšení bezpečnostních opatření v zájmu dobrého jména České pošty v případech krádeží a poškozování zásilek, ale i ochrany majetku ČP, nutnost identifikace agenturních zaměstnanců a monitoringu jejich činnosti

 

 

 1. Informace zaměstnavatele

Ivan Feninec – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace

 • redukce zaměstnanců, hromadné propouštění
 • velké organizační změny ve firmě z titulu její špatné ekonomické situace – dotkne se „neprovozních zaměstnanců“ především tzv. Hlavní správy, tj. služby, centrálně řízené činnosti, administrativa
 • Covid-19 a krizový štáb ČP, zpřísněná dodržování aktuálních opatření Covid-19 stanovených vládou ČR znamená povinnost nosit respirátory na pracovištích, vybavit respirátory zaměstnance, zajistit dezinfekci, a další hygienická opatření, testování zaměstnanců nejen vlastních, ale i agenturních – budeme odbory informovat
 • agenturní zaměstnanci a kriminální činnost v provozech ČP – krádeže, poškozování zásilek apod. Procesy pro agenturní zaměstnance jsou smluvně nastaveny. Pro doplnění je třeba říct, že případné prokázané ztráty jdou za příslušnou odpovědnou agenturou, což je ošetřeno ve smlouvě. Podnět bude předán divizi Logistika
 • návrh rozpočtu FKSP na rok 2022 nebyl na společném jednání zástupců odborových organizací a zaměstnavatele dne 10.11. 2021 Zaměstnavatel přistoupil na návrh NOS ČP, že odborové organizace otázku FKSP prodiskutují a připraví návrh zásad a rozpočtu FKSP 2022 a ten předloží zaměstnavateli. Pokud nebude návrh v rozporu s vyhláškou o FKSP, má zaměstnavatel zájem dohodu s odbory uzavřít

 

 Různé

 • aktualizovat adresář pro rozesílku časopisu PTN ECHO – zaslat na svaz 24. 11.2021
 • zrušení společného jednání zástupců odborů a zástupců zaměstnavatele AKTIVu z důvodu nárůstu epidemie. Zaměstnavatel bude o zrušení informován. Bude vybrán nový termín, pravděpodobně se Aktiv uskuteční v měsíci dubnu nebo počátkem května 2022.
 • elektronické hlasování- MS Forms – příprava  návrhu rozpočtu FKSP na rok 2022.

 

 

Příští jednání P KOV bude 15. 12. 2021 od 9:30 hodin formou on-line.

 

 

Příloha: Harmonogram jednání v roce 2022 – podklad pro jednání 15. 12. 2021

 

 

 

 

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, M.Roháčková R.Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

Omluveni: Š. Alexová, L. Bílá, A. Navrátilová, Z. Svrčinová

Hosté: I. Feninec, R. Ferenc