Zápis z jednání P KOV – 20. a 21. 6. 2023

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé
 4. Odborové otázky

Aktuality

 • Vládní konsolidační balíček – snižuje životní úroveň občanů, dopad především na mladé rodiny, důchodce, zaměstnance
 • ČMKOS zaslala vládě k „balíčku“ své návrhy opatření pro ozdravení veřejných financí státu. Náš svaz žádal Konfederaci o analýzu k jednotlivým bodům návrhu opatření a navrhl zpracovat kalkulačku dopadů na zaměstnance
 • Odbory zahajují od 27. – 30. 6. 2023 týden protestů a žádají o součinnost jednotlivé svazy. Náš svaz objednal silikonové pásky s heslem Nesouhlasím s kroky vlády, které rozešle na jednotlivé regiony dle požadavků, dále zašle členům P KOV kontakty na všechny poslance a připraví nesouhlasný dopis s navrhovanými vládními opatřeními, aby mohli členové odborů zaslat e-mailem jednotlivým poslancům jejich nesouhlas s kroky vlády v rámci úsporných opatření
 • Dne 20. 6. 2023 pořádá Odborový svaz KOVO demonstraci ve Strakonicích, 6. v Ostravě a ve Zlíně a dne 29.6. 2023 protestní mítink odborů ve veřejné službě a správě v kongresovém sále na Olšance
 • Petice proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu zaměstnanců v náročných profesích byla předána 5. 2023 předsedovi Petičního výboru PSP ČR. Tato petice měla 81 801 podpisů. 6. 6. 2023 proběhlo veřejné slyšení v PS Parlamentu ČR
 • Tripartita zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů proběhne dne 10. 7. 2023
 • Hromadné propouštění v ČP k 1. 8. 2023 zasláno na ÚP dne 14. 6. 2023 – dochází k hromadnému propouštění celkem 251 zaměstnanců (z původního záměru 529), převážně se jedná o doručovatele listovních zásilek. Celkový počet zaměstnanců České pošty ke dni vyhotovení této zprávy je celkem 21 875 zaměstnanců
 • V souvislosti s přípravou transformace ČP od 1. 7. 2023 bude realizována organizační změna – dojde ke zřízení Divize sdílené služby, kdy se do přímé podřízenosti ředitele této divize převádí ÚŘLZ, úsek finance, úsek správa majetku a strategické investice a úsek marketing a product development. Do přímé podřízenosti generálního ředitele se z úseku rozvoj a transformace převádí útvar strategie a řízení změn
 • Dozorčí rada České pošty má 27. 6. projednat a schválit transformaci a 28.6. 2023 by měla být projednávána ve vládě
 • P KOV obdržel od zaměstnavatele rozklad čerpání FKSP za období 1-5/2023
 • Měsíční vyhodnocení úrazovosti – v ČP za měsíc květen došlo k 49 pracovním úrazům, v kumulaci leden–květen je to celkem 256 pracovních úrazů
 • Petice za zachování veřejných poštovních služeb – byla předmětem jednání pléna Senátu PČR dne 21. 6. 2023. Projednání problematiky poštovních služeb, poštovní licence a situace České pošty se konalo za účasti zástupců České pošty, MV, MPO, MF a ČTÚ. Shodně zaznívala potřeba jasně definovat státem požadované poštovní služby a systém jejich úhrady. Senát shledal petici jako důvodnou a v usnesení doporučil a navrhl důležité kroky pro budoucnost České pošty a jejich zaměstnanců. Bohužel během projednávání byl senátorem Zdeňkem Nytrou zpochybněn navržený bod usnesení týkající se růstu mezd pošťáků
 • Předsedkyně P KOV zaslala dopis adresovaný generálnímu řediteli se žádostí na další jednání o mzdovém vývoji v roce 2023.
 1. Informace z regionů
 • Manuál PRACUJ podle pravidel – bohužel ne všichni zaměstnanci podle těchto doporučení pracují, stále je jejich prioritou plnění pracovních úkolů a poskytování služeb i za cenu nedodržování pravidel, a tak často pracují ve svém volném čase a máme tady přesčasy, únavu z přetížení
 • Doručování v režimu D+3 od 1. 7. 2023 – jsou velké obavy z doručování s tak nízkým počtem zaměstnanců, ze zvýšení objemu zásilek, zvýšení hmotnosti zásilek, kdy takto dochází k velké zátěži doručovatelů a k velkému nárůstu přesčasových hodin, aby bylo vše splněno, dodáno
 • Třídění LZ – organizační uspořádání v rámci ČR, zamýšlená opatření se stále mění, nemáme dostatečné informace
 • Došlo k chybě při stanovení personální kapacity balíkových doručovatelů, nejsou dostatečné kapacity, a tak často balíky doručují doručovatelé ostatních služeb, kteří nejsou za tuto činnost odměňováni odpovídajícím způsobem
 • Stávající zaměstnanci bohužel ukončují či uvažují o ukončení pracovního poměru u ČP.
 1. Informace od zaměstnavatele – Ing. Lukáš Rampas a Mgr. Bc. Rafael Ferenc

L. Rampas:

 • Seznámení s projektem vnitropodnikové komunikace ČP v rámci aplikace MUNIPOLIS („chytrá komunikační síť“). Na platformě MUNIPOLISje již zapojeno více než 2100 samospráv, firem i zájmových spolků
 • Tato platforma je další nástroj komunikace České poště, zaměstnanci budou snadno získávat informace o dění ve firmě. Nabídka komunikačního prostoru je i pro odbory. Tzv. ostrý start naběhne 1. 9. 2023.

 

 

 

R. Ferenc:

 • Čerpání z FKSP probíhá standardním způsobem, za období leden až květen je čerpáno 38,75 %. Zaměstnavatel též zaslal rozklad čerpání za toto období podle jednotlivých kapitol rozpočtu
 • Zaměstnavatel obdržel od P KOV dopis adresovaný panu generálnímu řediteli se žádostí o zahájení dalšího jednání o mzdovém vývoji v roce 2023
 • Změna organizační struktury v podobě Divize sdílené služby spojená s transformací ČP k 1. 7. – útvary přejdou do přímé podřízenosti ředitele divize sdílené služby (UŘLZ, finance, správa majetku a strategické investice a marketing a product development). Změna z G-1 na G-2. V přímé podřízenosti generálního ředitele zůstane útvar strategie a řízení změn. Tato velká organizační změna se uskuteční bez dopadu do zaměstnanosti.

Za P KOV:

 • Třídění LZ – organizační uspořádání v rámci ČR, zamýšlená opatření se stále mění, nemáme dostatečné informace
 • Došlo k chybě při stanovení personální kapacity balíkových doručovatelů, nejsou dostatečné kapacity, a tak často balíky doručují doručovatelé ostatních služeb, kteří nejsou za tuto činnost odměňováni odpovídajícím způsobem. Jedná se o úkolovou prémii za doručenou balíkovou zásilku
 • Jak je to s nevyplacenými finančními prostředky na mzdy na jednotlivých organizačních jednotkách? Platí stále úsporné opatření, kdy se nevyplacené finance na mzdy „soustřeďují“ na GŘ? Jedná se o možnost využití těchto prostředků na odměny pro zaměstnance, kteří při nedostatečných personálních kapacitách stále někoho zastupují
 • Opakovaně upozorňujeme na problematiku normování spotřeby práce a stanovení potřebné personální kapacity pro poskytované služby. Personální kapacity po všech úsporných opatřeních jsou nedostatečné, což jasně dokladuje růst práce přesčas na jednoho zaměstnance. Odbory považují za nezbytné, aby se s normami pracovalo právě v době velkých organizačních změn
 • Žádáme o upozornění příslušných vedoucích, aby vždy jednali velice uvážlivě při hodnocení kritérií pro výkonovou prémii. Musí zohlednit, v jakých podmínkách zaměstnanci pracují
 • V rámci systému doručování D+3 s nedostatečnou personální kapacitou a velikostí doručovacích okrsků dochází k porušování bezpečnostních pravidel ve více ohledech. P KOV na tuto skutečnost zaměstnavatele upozorňuje, považuje to z hlediska bezpečnosti práce za nepřijatelné a je třeba dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a pravidla
 • Pracovní skupiny odborů a zaměstnavatele pro provozní problémy (DL a DSPS) na úrovni regionů zatím nebyly svolány. Všechny problémy řešíme při pravidelných jednáních našich regionálních koordinačních výborů s účastí zástupců vedení.

 

 

 

 1. Různé
 • Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční dne 24. července 2023 formou on-line.

 

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, J. Fišerová, Š. Grochal, R. Grošková, I. Homola P. Koudelka, B. Mäsiarová, M. Matonohová, M. Matyková, A. Navrátilová, V. Vardžáková, J. Zedník, V. Trägerová, J. Koukolová

Omluveni: V. Beneš, L. Bílá, R. Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová

Hosté: Mgr. Rafael Ferenc a Ing. Lukáš Rampas