Zápis z jednání P KOV – 19. 12. 2022

Program jednání:

 

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Projednání a schválení dokumentů P KOV
 4. Volba předsedy a místopředsedů P KOV
 5. Různé

 

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • Petice za zachování veřejné poštovní služby – již cca 24 500 podpisů, výzva k Vládě České republiky, PS PČR a Senátu PČR, aby se vážně zabývaly podmínkami veřejných poštovních služeb a situací České pošty
 • Vláda rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 na 17 300 Kč, tedy o 1 100 Kč
 • Informace k výběrovému řízení na post generálního ředitele České pošty
 • Otevřený dopis ministrovi vnitra V. Rakušanovi je bez odezvy-slíbil pomoc, ale žádná zatím není zjevná
 • Informace týkající se § 24 zákoníku práce – bohužel dohoda není ani na straně ČMKOS, návrh Odborového svazu ECHO, musí být jasná dohoda mezi ministerstvem a odbory
 • Dozorčí rada ČP se zabývá transformací a strategií pošty – doposud není schválená, velká diskuze k finančnímu plánu pro rok 2023, dopis na Ministerstvo vnitra
 • Předseda dozorčí Martin F. Herrmann – zajímá se o zaměstnance pošty, o bezpečnost práce, prevenci, ale i o sociální dialog
 • Ztráta ČP – předpoklad za rok 2022 cca 1,5 miliardy Kč, předpoklad pro rok 2023 cca 1,5 – 2 miliardy Kč (výrazný podíl má vstupující zákon DEPO)
 • Sdružování městských poboček ČP – znamená úsporu provozních nákladů pro firmu
 • Velcí podavatelé ČP a zbytečné výjezdy k nim – jak se bude řešit v příštím roce
 • Organizační změny–oznámení na ÚP o zrušení 57 pracovních míst (přepážkoví pracovníci, účtárny, pěší doručovatelé, třídiči, směnaři, údržbáři, průmyslový inženýr)
 • Výběrové řízení na Outsourcing, připravuje se nová smlouva
 • Jednání 14. 12 2022 se zástupci provozu (logistika a PS – ředitel DL O. Vytiska, ředitel DSPS M. Štěpán, ředitel úseku marketing L. Rampas a manažer útvaru korporátní obchod D. Krejčí)
 • Měsíční vyhodnocení pracovních úrazů – za měsíc listopad došlo k 74 pracovním úrazům, za období leden-listopad 2022 bylo celkem 575 pracovních úrazů
 • Škodní komise – žádný posun ve sjednocení celého systému v rámci celé ČP
 • Informace o schůzce s ředitelkou ÚLZ – Z. Klírovou.
 • Společné jednání o mzdách k 1. 4. 2023 (2 varianty zaměstnavatele, obě nedostatečné z pohledu odborů) a o návrhu rozpočtu FKSP pro rok 2023
 • K návrhu rozpočtu FKSP pro rok 2023 zašle P KOV vyjádření ke způsobu jeho využití, např. navýšení hodnoty stravenky na 110 Kč, příspěvky na dětskou rekreaci a na rekreaci zaměstnanců sjednotit na částku 2 500 Kč, možnost zachování darů dle § 14 vyhlášky o FKSP při životním výročí při dosažení věku 50 let a 60 let, zachování poskytování darů při pracovním výročí obdobně jako v roce 2022.
 1. Informace z regionů
 • Malá časová dotace na průjezd městem, vánoční provoz a nedostatek lidí, v provozu Malešice díky „zakázané“ agentuře musí vypomáhávat zaměstnanci,
 • V PS stále poptávají zaměstnance, ale za stávajících mzdových podmínek není o tuto práci skutečně zájem
 • V provoze Litomyšl dali všichni doručovatelé výpověď, otázkou je, jak se tato činnost zajistí.
 1. Informace od zaměstnavatele

Zástupci zaměstnavatele se z jednání omluvili

 1. Projednání a schválení dokumentů
 • P KOV ČP projednal, upravil a schválil následující dokumenty:
 • Statut Podnikového koordinačního odborového výboru, Česká pošta
 • Jednací řád Podnikového koordinačního odborového výboru, Česká pošta
 • Zásady hospodaření podnikového koordinačního odborového výboru, Česká pošta
 1. Volba předsedy a místopředsedů P KOV ČP, volba zástupce P KOV ČP do Rady OS ZPTNS
 • Podnikový koordinační odborový výbor, Česká pošta ustanovil volební komisi (Š. Alexová, M. Roháčková a V. Trägerová) a následně proběhla volba
 • Z celkového počtu 14 přítomných členů Podnikového koordinačního odborového výboru, Česká pošta odevzdalo všech 14 přítomných zástupců vyplněné volební lístky pro předsedu či předsedkyni P KOV a místopředsedy/místopředsedkyně P KOV.

 

a) Na předsedu/předsedkyní Podnikového koordinačního odborového výboru Česká pošta, s. p. byla navržena

Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA

b) Na místopředsedu/místopředsedkyni byli navrženi tito

Jaroslava Fišerová

Štěpán Grochal

Bohumila Mäsiarová

Zdeňka Svrčinová

Mgr. Josef Zedník

c) Výsledek voleb

Předsedkyní Podnikového koordinačního odborového výboru Česká pošta byla zvolena

Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA, celkem 14 hlasů (tj. 100 % ze 14 platných hlasů)

Místopředsedkyněmi se staly

Jaroslava Fišerová                             celkem 9 hlasů (tj. 69,2 ze 13 platných hlasů)

Bohumila Mäsiarová                         celkem 6 hlasů (tj. 46,2 ze 13 platných hlasů)

 

ostatní kandidáti na místopředsedu

Štěpán Grochal                                  celkem 5 hlasů (tj. 38,5 ze 13 platných hlasů)

Josef Zedník                                        celkem 4 hlasy (tj. 30,8 ze 13 platných hlasů)

Zdeňka Svrčinová                               celkem 2 hlasy (tj. 15,4 ze 13 platných hlasů)

 

d) Volební komise konstatovala, že volba se uskutečnila dle Statutu O KOV a v souladu se schváleným Jednacím řádem Podnikového koordinačního odborového výboru, Česká pošta

e) Podnikový koordinační odborový výbor, Česká pošta, zvolil svého člena, zástupce do Rady OS ZPTNS, Ing. Petra Koudelku

6. Různé

 • Úprava změny názvu Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. OS ZPTNS – již bez dodatku OS ZPTNS a zkratky s. p.
 • Návrh pro vydávání časopisu PTN ECHO v roce 2023 a dalších let (papírová forma, digitální forma, snížení počtu výtisků apod.)
 • Pass Machine – digitální karty (digitální identifikace s čárovým kódem), nabídka pro náš OS, lze využít zároveň i pro databázi členů, jako možnost rychlého získávání informací a další
 • Zaslat na svaz materiál „Závěrečné prověrky BOZP roku 2022 v České poště“
 • Předsedkyně P KOV připraví pro členy materiál „výhody členství“ v OS ZPTNS, který bude následně rozeslán všem předsedům ZO na vědomí.

 

 

 

 

Příští jednání P KOV je 30. 1. 2023 v hotelu Olšanka.

 

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila:  J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, J. Fišerová, V. Filipská, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, A. Navrátilová, R.Stehlíková, M.Roháčková, P. Tůmová, V. Vardžáková a V. Trägerová

Omluveni: L. Bílá, Z. Svrčinová, J. Zedník