Zápis z jednání P KOV – 29. 5. 2023

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé
 4. Odborové otázky

Aktuality

 • 5. 2023 vláda ČR představila konsolidační balíček obsahující změny v oblasti důchodů a daní (zvýšení daně z příjmů právnických osob, zvýšení odvodů OSVČ, opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance o 0,6 %, zvýšení daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek, navýšení spotřební daně s výjimkou tichého vína, zrušení daňových slev na školkovné, slevy na dani na studenta, snížení slevy na dani na manželku, ….), daň z přidané hodnoty s pouze dvěma sazbami (12% a 21%). Tento balíček opatření nebyl projednán se sociálními partnery a má velmi nepříznivý dopad především na zaměstnance, proto 15. 5. 2023 vstoupila ČMKOS do stávkové pohotovosti
 • Konfederace prezentovala, jaký dopad bude mít konsolidační balíček na rodiny, zaslala vládě k „balíčku“ své návrhy opatření pro ozdravení veřejných financí ČR
 • OS ZPTNS požádá Konfederaci o analýzu k jednotlivým bodům konfederačního návrhu opatření, o přípravu srozumitelných informací pro členy
 • Petice za zachování veřejných poštovních služeb – v minulém zápisu byla uvedena rekapitulace aktivit týkajících se naší Petice. V Senátu výbor pod vedením senátorky Ing. J. Vítkové připravuje jednání na plénu včetně usnesení, ve kterém mimo jiné doporučuje Ministerstvu vnitra řešit záležitost finančního ohrožení pošty
 • P KOV obdržel od zaměstnavatele rozklad čerpání FKSP za období 1-4/2023
 • Pracuj podle pravidel – materiály vypracované P KOV byly distribuovány na pracoviště České pošty, jsou dostupné na webu odboryceskeposty.cz. Je nezbytné a důležité, aby se zaměstnanci drželi těchto doporučení, aby ochránili své zdraví a peníze
 • 5. 2023 – společné jednání všech odborových subjektů se zaměstnavatelem, seznámení s HV ČP a personálními informacemi za I. čtvrtletí 2023, následná diskuse týkající se zejména transformace České pošty, organizačních změn k 1. 7. 2023, navýšení mezd k 1. 4. 2023, DL a přechod na doručování D+3 a další důležité informace
 • Měsíční vyhodnocení úrazovosti – v ČP za měsíc duben došlo k 41 pracovním úrazům, v kumulaci leden–duben je to celkem 207 pracovních úrazů
 • Propouštění k 1. 7. 2023 – zaměstnavatele zaslal na ÚP informaci o hromadném propouštění, které se týká 642 zaměstnanců (původní záměr 2 269), celkový počet zaměstnanců ČP ke dni zaslání zprávy na ÚP činí 22 242 zaměstnanců
 • Hromadné propouštění k 1. 8. 2023 –zrušení celkem 529 pracovních pozic, převážně se jedná o doručovatele listovních zásilek. Lhůta pro předání výpovědí je 31. 5. 2023
 • Na základě požadavků v rámci projednávání P KOV je k 1. 6. 2023 zřízeno 67 pracovních míst v TP Doručovatel listovní střídač pěší (8 FTE), Doručovatel listovní střídač motor (59 FTE) tyto nové pozice optimalizují počty střídačů v regionech, aby v každém regionu bylo 16 % střídačů
 • Oznámení Úřadu práce o záměru hromadného propouštění k 1. 9. 2023 v Logistice (191 zaměstnanců)
 • P KOV zašle dopis adresovaný na generálního ředitele, chceme jednat o dalším mzdovém vývoji v roce 2023, případně alespoň o mimořádnou odměnu pro zaměstnance
 • Do konce června má být zpracován plán transformace České pošty.
 1. Informace z regionů
 • Na některých depech není dostatek balíkových doručovatelů, proto jsou na doručování balíků do ruky zapojeni i doručovatelé ostatních služeb, kteří nemají tuto činnost v pracovní náplni a neměli by ji vykonávat. Bohužel nejsou za toto činnost spravedlivě odměňováni, nevztahuje se na ně úkolová prémie pro balíkové doručovatele
 • Pilotní program v režimu D+3 od 1. 7. 2023 – doručování je už v současné době s tak nízkým počtem zaměstnanců problémem, v režimu doručování D+3 jsou problémy s velkým objemem zásilek, zvýšení hmotnosti zásilek, dochází k přetěžování doručovatelů, vysoké počty přesčasových hodin s ohledem na nedostatečné personální kapacity. Stále bohužel nemáme data konkrétní data a výstupy normování a tím i potřebné personální kapacitě
 • Problémy působí letáky, které by v budoucnu už neměli doručovatelé roznášet. V současné době je v některých provozech požadavek, aby letáky doručovatelé roznášeli i v sobotu
 • Stejnokroje pro řidiče nad 3,5 t – zaměstnanci DSPÚ Plzeň nedostali v poslední době žádné stejnokrojové prvky na dovybavení povinného ochranného pracovního oblečení
 • Stále více zaměstnanců uvažuje o ukončení pracovního poměru u České pošty
 • Na většině DSPÚ jsou méně využíváni agenturní zaměstnanci, částečně budou činnosti zajišťovat vězni a i brigádníci.
 1. Informace od zaměstnavatele – Mgr. Bc. Rafael Ferenc

R. Ferenc:

 • Probíhá výběrové řízení na finančního ředitele České pošty
 • Čerpání z FKSP probíhá standardním způsobem, za období leden až duben je čerpáno cca 30 %. K vaší otázce z předchozích jednání o příspěvku na dětskou rekreaci u dětí do 16 let věku nemáme dosud stanovisko, budeme se problematikou zabývat
 • K otázce poskytování sociálních výpomocí zaměstnanců – zaměstnavatel nemůže touto formou řešit špatnou finanční situaci žadatelů (náklady na energie apod.), pomoc z FKSP je poskytována v případech zdravotních důvodů, úmrtí, náhlých událostí, např. požárů, tedy pouze jen v několika málo výjimečných případech. V některých případech lze podporu vyplatit z prostředků Nadace České pošty
 • Organizační změny k 1. 7., k 1. 8. a k 1. 9. 2023
 • Kariérní dny připravené Českou poštou pro končící zaměstnance k 1. 7. 2023 – nabídky pracovních míst. Zúčastnilo se poměrně málo zaměstnanců
 • Česká pošta obnovila nábor zaměstnanců, především v kategorii doručovatelů, ale i motorizovaných doručovatelů, balíkářů, nejvíce v Praze a brigádníků pro letní období
 • Pracovní skupiny odborů a zaměstnavatele pro provozní problémy (DL a DSPS) na úrovni regionů budou ustanoveny, první jednání by měla proběhnout v červnu
 • Distribuce papírových stravenek – systém se nezměnil, termíny zůstávají.

Za P KOV:

 • Opakovaně upozorňujeme na problematiku normování spotřeby práce pro adekvátní stanovení personální kapacity. Stále bohužel nemáme žádnou zpětnou vazbu. Považujeme za nezbytné využít standardní normování spotřeby práce při přípravě organizačních změn. Odbory hájí zájmy zaměstnanců a tento nástroj je nezbytný pro přijatelné pracovní podmínky
 • Projekt doručování D+3 – zaměstnanci nestíhají již teď zajišťovat služby na požadované úrovni s ohledem na poskytované služby a zvýšení objemu doručovaných zásilek (organizace práce je složitější, bezpečnostní limity hotovosti – výplaty důchodů). Dochází k přetěžování doručovatelů, vznikají tak vysoké počty přesčasových hodin. Je proto nutné, aby zaměstnavatel přizpůsobil personální kapacity.
 1. Různé
 • Připomínáme, že příští jednání P KOV se uskuteční ve dnech 20. – 21. června 2023 v hotelu Olšanka.

 

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, R. Grošková, I. Homola P. Koudela, B. Mäsiarová, M. Matonohová, M. Matyková, A. Navrátilová, R.Stehlíková, P. Tůmová, J. Zedník, V. Trägerová, J. Koukolová

Omluveni: L. Bílá, Z. Svrčinová, V. Vardžáková

Hosté: Mgr. Rafael Ferenc