Smlouva o dílo v NOZ

Smlouva o dílo je dalším hojně užívaným smluvním typem. Do data 31.12.2013 byla smlouva o dílo upravena v občanském zákoníku a obchodním zákoníku. Nový občanský zákoník úpravu této smlouvy sjednotil a obchodní zákoník zrušil.

Základní charakteristika smlouvy o dílo je tato. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Cena díla je sjednána, pokud je dohodnut alespoň způsob jejího určení nebo je určena odhadem. Není-li cena díla určena a přesto smluvní strany mají vůli smlouvu o dílo uzavřít, platí, že cena díla bude cena placená za stejné nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy.

Co se považuje za dílo? Dílo je pojato jako činnost (práce). Práce jako plnění smlouvy o dílo se od práce poskytované zaměstnance na základě pracovní smlouvy liší. Podle smlouvy o dílo vykonává zhotovitel činnost samostatně, podle vlastního rozvrhu, s vlastními prostředky a na vlastní riziko. Práce konaná zaměstnancem je prací závislou na zaměstnavatele, podléhá dozoru a řízení ze strany zaměstnavatele.

Dílem se tedy rozumí zhotovení věci, údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem je vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Způsob provádění díla

Zhotovitel provádí dílo osobně nebo je nechává provést pod svým osobním vedením, je-li to zapotřebí vzhledem k jeho osobním vlastnostem nebo povaze díla. V opačném případě může zhotovitel pověřit provedením díla nebo vedením díla jinou osobu. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za řádné plnění díla, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Pokud není doba plnění sjednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze.

Někdy je k provedení díla potřebná součinnost objednatele –  například se může jednat o zkoušku šatů. V takovém případě zhotovitel určí lhůtu, kdy má objednatel takovou součinnost poskytnout.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele týkající se způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí nebo to bylo ujednáno ve smlouvě.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Porušuje-li zhotovitel své povinnosti při provádění díla, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Nezjedná-li zhotovitel nápravu, může objednatel od smlouvy o dílo odstoupit.

Věci k provedení díla

Pro provedení díla může objednatel opatřit věc, kterou předá zhotoviteli. Neopatří-li objednatel věc nutnou pro splnění díla v dohodnuté době, může takovouto věc opatřit zhotovitel na náklady objednatele. Pokud je objednatelem opatřená věc pro provedení díla nevhodná, zhotovitel objednatele na tuto skutečnost upozorní bez zbytečného odkladu. Stejnou možnost má zhotovitel, dostal-li k provedení díla nevhodný pokyn.

Jestliže nevhodná věc nebo pokyn brání v řádném provádění díla, zhotovitel práci přeruší. Přerušení může trvat do výměny věci nebo příkazu. Za situace, že objednatel trvá na provedení díla s předanou věcí nebo podle daného příkazu, zhotovitel má právo na písemné potvrzení od objednatele. Písemné potvrzení obsahuje vůli objednatele na použití předané věci nebo daného příkazu. Za takové situace nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Zhotovitel na druhé straně má možnost od smlouvy o dílo odstoupit.

Zhotovitel odpovídá za věci, které od objednatele převzal. Po provedení díla předloží zhotovitel objednateli vyúčtování a vrátí mu vše, co z věcí předaných objednatelem nezpracoval.

Vlastnické právo k předmětu díla

Objednatel nabývá vlastnické právo ke zhotovované věci, pokud je předmětem díla věc určená jednotlivě. To jsou věci mající charakteristické znaky, které je činí nezaměnitelnými.

Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel.

Provedení díla

Dílo je provedeny, když je dokončena a předáno objednateli. Zhotovitel předvede způsobilost díla sloužit svému účelu. Objednatel může dílo převzít s výhradami nebo bez výhrad. Soud nepřizná objednateli právo ze zjevné vady, pokud převzal objednatel dílo bez výhrad a současně zhotovitel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. Z uvedeného tedy plyne, že v případě zjevných vad díla, je nutné tyto vady reklamovat ihned. Dílo může být také prováděno po částech a po těchto částech může být předáváno.

Dokončení díla může být podmíněno provedením zkoušky. V takovém případě se za dokončení díla považuje úspěšně provedená zkouška. Zhotovitel na takovou zkoušku přizve objednatele. O výsledku zkoušky se sepíše zápis.

Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.

Svémocný prodej

Pokud je předmětem díla věc a objednatel si ji po dokončení díla nepřevezme, může ji zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc.

Zhotovitel může věc prodat i bez vyrozumění. Musí se však jednat o neznámého nebo nesnadno dosažitelného objednatele, který se o dílo nehlásí po dobu delší než šest měsíců.

Cena za dílo

Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Při přejímání díla po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Zhotovitel může požadovat během provádění díla přiměřenou část ceny díla, pokud nejsou sjednány zálohy, provádí-li dílo po částech nebo se značnými náklady.

Zhotovitel má povinnost při zjištění, že cenu určenou odhadem bude nutné podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu. Neučiní-li tak, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.  V tomto případě může objednatel od smlouvy odstoupit. Pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu po doručení o oznámení o vyšší ceně, znamená to, že se zvýšením ceny souhlasí.

Smluvní strany smlouvy o dílo mohou sjednat omezení rozsahu díla. Při nesjednání změny ceny díla ve vztahu k rozsahu díla, zaplatí objednatel cenu rozdílu nutné činnosti k provedení díla a účelných nákladů na provedení díla.