Rozsudek Nejvyššího soudu ČR – nezbytnou náležitostí lékařského posudku musí být příčina zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR se zabýval problematikou náležitostí lékařského posudku, jakožto podkladem pro výpověď. Jedná se rozsudek sp. zn. 21 Cdo 224/2013 ze dne 16. 12. 2013.

Jedním z výpovědních důvodu daných zákoníkem práce je možnost rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí z důvodu dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce. Podkladem pro dání výpovědi vždy musí být lékařský posudek, který splňuje náležitosti vyhlášky o zdravotnické dokumentaci a o pracovnělékařských službách a zákona o specifických zdravotních službách. Jak ukázal rozsudek Nejvyššího soudu, dodržení všech náležitostí podle uvedené právní úpravy nezaručuje, že lékařský posudek bude způsobilým podkladem pro výpověď.

Zákoník práce v paragrafu 52 vymezuje dva výpovědní důvody z důvodu ztráty dlouhodobé zdravotní způsobilosti.

Výpovědní důvod uvedený pod písmenem d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

Výpovědní důvod uvedený pod písmenem e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

Pokud je se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr z důvodu uvedeným pod písmenem d), vzniká zaměstnanci nárok na odstupné ve výši 12násobku průměrného výdělku.

Proto je důležité, aby lékařský posudek přesně určil, z jakého důvodu vznikla dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti.

Popis situace

Lékař zařízení závodní preventivní péče (dnes poskytovatel pracovnělékařských služeb) vydal dne 24. 8. 2010 lékařský posudek, podle kterého zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu své práce. Tento posudek následně dne 7. 9. 2010 doplnil o odborné stanovisko, podle kterého bylo důvodem ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance obecné onemocnění.

Na základě tohoto lékařského posudku byla zaměstnanci dne 23.6.2011 poručena výpověď z pracovního poměru podle paragrafu 52, písm. e). Zaměstnanec se proti podané výpovědi bránil žalobou u soudu. Na svou obranu zaměstnanec uvedl, že lékařský posudek neobsahoval důvod ztráty jeho zdravotní způsobilosti. Ani následné doplnění posudku nemohlo tento nedostatek napravit. Zaměstnanec dále uvedl, že pravým důvodem ztráty jeho zdravotní způsobilosti k práci je nemoc z povolání, která u něj byla zjištěna k 1.12.2010.

Soud prvního stupně a odvolací soud

Soud prvního stupně žalobu zamítl. Konstatoval však, že lékařský posudek je platný, neboť obsahuje všechny náležitosti stanovené právními předpisy. Z předpisů neplyne povinnost uvádět v lékařském posudku důvod dlouhodobé nezpůsobilosti k výkonu práce.

Odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil a naopak žalobě zaměstnance vyhověl. Soud došel k závěru, že lékařský posudek musí výslovně obsahovat příčinu, pro kterou zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce. Existují dva výpovědní důvody spočívající ve zdravotních důvodech na straně zaměstnance, tudíž z lékařského posudku musí být jednoznačné, zda je výpovědním důvodem pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí nebo je jiná příčina.

Dovolání zaměstnavatele k Nejvyššímu soudu ČR

Zaměstnavatel podal dovolání k Nejvyššímu soudu, neboť s uvedeným závěrem odvolacího soudu nesouhlasil. Nejvyšší soud se přiklonil k názoru odvolacího soudu. V argumentaci uvedl, že každý výpovědní důvod musí být vymezen tak, aby jej nebylo možné zaměnit za jiný.  Proto musí být výslovně v lékařském posudku uvedeno, co bylo příčinou pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci.   Pokud příčina pozbytí zdravotní způsobilosti není v lékařském posudku výslovně uvedena, nemůže zaměstnavatel dát zaměstnanci platnou výpověď.

Nejvyšší soud dovolání zaměstnavatele zamítl, právě s ohledem na fakt, že v posuzovaném případě nebyla příčina vzniku zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance v lékařském posudku výslovně vyjádřena, ani z něj nebyla zřejmá.