Okamžité zrušení pracovního poměru

Dotaz: Zaměstnavatel mi sdělil, že se mnou chce okamžitě zrušit pracovní poměr. Jaké jsou podmínky takového zrušení pracovního poměru.

 

Pro okamžité zrušení pracovního poměru musí mít zaměstnavatel závažný důvod, který je popsán v ust. § 55 zákoníku práce.

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy:

  1. a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
  2. b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Zákoník práce opravňuje zaměstnavatele, aby výše popsaným způsobem ukončil pracovní poměr pouze výjimečně. Musí se jednat o situace, kdy je pro zaměstnavatele neúnosné další trvání pracovního poměru až do uplynutí výpovědní doby. Pracovní poměr končí ve shora uvedených případech ihned.

 

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží. To znamená, že je právně neúčinné, jako by nebylo.

 

Účinky zrušovacího projevu ze zákona nastávají dnem, kdy je písemný projev o okamžitém zrušení pracovního poměru doručen druhému účastníku. S ohledem na účinky okamžitého zrušení nepřipadá v úvahu ani možnost jeho zpětvzetí, pokud již bylo doručeno.

 

Pokud nejsou dány výše popsané skutečnosti na straně zaměstnance, nemůže zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě rozvázat pracovní poměr. Pokud by zaměstnavatel přesto zaměstnanci doručil okamžité skončení pracovního poměru, musel by se zaměstnanec bránit a podat žalobu na neplatnost rozvázání pracovního poměru.