NOZ – Věci a jejich rozdělení

Právní úpravu věcí a jejich definici nalezneme v občanském zákoníku, kterému ještě stále pro lepší orientaci říkáme nový. Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) je v účinnosti od 1.1.2014 a lze tedy připustit, že je ještě stále nový, lépe řečeno zánovní.

 

Co je věc

Věcí rozumíme vše co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Obecným znakem věci je její použitelnost a ovladatelnost. Za věci jsou považovány i ovladatelné přírodní síly (např. elektrická energie). Speciální právní postavení mimo běžný režim věcí má lidské tělo, jeho části a zvířata, která podle NOZ nejsou věcmi. Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor.

Věc, která je určena k obecnému užívání, je veřejným statkem. Veřejným statkem je např. chodník, silnice, řeka.

Věci mohou pravidelně poskytovat užitky a mít plody. Plod je to, co věc pravidelně poskytuje, ať s přičiněním člověka nebo bez něj.

Souhrn všeho co patří osobě, tvoří její majetek. Souhrn majetku a souhrn dluhů tvoří jmění osoby.

Hodnotu věci lze vyjádřit v penězích a potom hovoříme o ceně věci. Věc může mít i mimořádnou cenu. V tomto případě se může jednat o cenu zvláštní obliby, která je vyvolána náhodnými vlastmi věci (může se např. jednat o rodinnou fotografii).

Věci dělíme na věci movité a nemovité. Dále můžeme věci dělit podle kritérií, která jsou nastavena už z dob římského práva. Dělení je následující.

 

Věci zuživatelné a nezuživatelné

Zuživatelné věci se svým obvyklým použitím spotřebovávají (typicky se jedná o potraviny), nezuživatelné nikoliv (odhlédnu-li od běžného opotřebení).

Věci zastupitelné a nezastupitelné

Zastupitelné věci jsou nahraditelné jinou stejnou věcí (např. knižní výtisk), nezastupitelné jsou nenahraditelné (např. originál obrazu).

 

Věci dělitelné a nedělitelné

Věc dělitelnou lze rozdělit bez toho, že by ztratila své využití. Dělitelnou věcí je např. trám, nedělitelnou věcí je automobil.

 

Věci jednotlivé a věci hromadné

Věc hromadnou tvoří soubor jednotlivých věcí, které jsou určitou vnitřní vazbou propojeny tak, že tvoří hospodářský celek. Typicky se může jednat o sbírku známek, ale také o obchodní závod. Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který j jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Závod tvoří vše, co obvykle slouží k jeho provozu. Závod může mít pobočky. Součástí závodu může být také obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných podnikatelských kruzích nedostupné skutečnosti. Vlastník obchodního tajemství zajišťuje jeho ochranu.

 

Věci genericky a individuálně určené

Věci genericky určené jsou vlastně věci zastupitelné. O jejich zastupitelnosti rozhodují účastníci právního vztahu. Typicky lze tento příklad demonstrovat na penězích. Pokud se účastníci nedohodnou, jsou peníze věcí genericky určenou a současně zastupitelnou. Účastníci však mohou sjednat, že předmětem vztahu jsou zcela konkrétní bankovky nebo mince. Takto určené věci se stávají věcí individuálně určenou.

 

Věci nemovité

Jsou to pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. podzemní garáže). Nemovitou věcí  může být i stavba, která je spojena trvale s pozemkem, není možné je přenést z místa na místo a není součástí pozemku.

NOZ se vrátil k právnímu uspořádání před rokem 1950, kdy se se změnou právní úpravy staly stavby samostatnými věcmi. V současné době jsme se vrátili k uspořádání, že stavba je součástí pozemku. Má-li stavba a pozemek jednoho vlastníka (popř. shodné spoluvlastníky) stala se automaticky součástí pozemku, i když byla postavena před 1.1.2014. Je-li vlastník pozemku a stavby na něm rozdílný, je stavby stále samostatnou nemovitou věcí, která je zapsána v katastru nemovitostí samostatně.

Veškeré další věci jsou, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movitými věcmi.

Hmotnými věcmi rozumíme ovladatelnou část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Pro vaši představu je hmotnou věcí např. auto. Věcí nehmotnou jsou práva, jejichž povaha to připouští, typicky se jedná o pohledávku nebo družstevní podíl v družstvu.

 

Součást věci

Vše, co k dané věci podle její povahy náleží a nemůže být od věci odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Součást věci není nikdy věcí samostatnou. Samostatnou věcí se stává přírůstek věci tehdy, kdy se oddělí (separuje) od věci hlavní. Jak bylo řečeno výše v tomto článku. Stavba je součástí pozemku s výjimkou stavby dočasné. Součástí pozemku je také rostlinstvo, které na něm vzešlo. Součástí pozemku však nejsou inženýrské sítě, tzn. vodovody, kanalizace nebo energetické a jiné vedení.

 

Příslušenství věci

Na pomezí mezi součástí věci a věcí zcela samostatnou stojí tzv. příslušenství. Vlastník věci hlavní určí, že s ní má být trvale užívána věc jako věc vedlejší. Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím pozemku. Účelem těchto vedlejších věcí je, aby byly se stavbou trvale užívány (např. samostatná garáž). Typický příklad příslušenství jsou úroky, úroky z prodlení, které jsou příslušenstvím pohledávky.

Mezi věci také patří cenné papíry. Cenný papír je listina, která je bezprostředním nositelem práva. Představuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch.

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.  Příkladem cenného papíru jsou akcie, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky aj.