NOVINKY V EXEKUČNÍM ŘÍZENÍ K 1. 9. 2015

K datu 1.9.2015 došlo v Občanském soudním řádu a v Exekučním řádu k více podstatným změnám, kterým budou věnovány následující řádky.

Vymezení věcí, které nelze exekučně zabavit

Přijatou novelou občanského soudního řádu dochází k novelizaci ustanovení, které vymezuje věci vyloučené ze soudního výkonu rozhodnutí. Je rozšiřován stávající demonstrativní výčet exekučně nezabavitelných věcí a sjednocuje nejednotný výklad obecných pojmů. Základní pravidlo je stále stejné. To znamená, že i nadále nebude možné z vlastnictví povinného nebo ze společného jmění manželů postihnout ty věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb a potřeb své rodiny, k plnění svých pracovních úkolů, resp. i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy.

Nově se zpřesňuje, že se jedná o ty věci, jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Jedná zejména o věci následující:

a) Běžné oděvní součásti. Předmětná část zůstává oproti právní úpravě účinné do 31. 8. 2015 nezměněna. Nadále nebude možné exekučně postihnout běžné oděvy a obuv povinného, odpovídající obvyklým majetkovým poměrům.

b) Obvyklé vybavení domácnosti. Nová úprava vyjmenovává, jaké věci se obvyklým vybavením domácnosti rozumí. Jedná zejména o lůžko, stůl, židli, kuchyňskou linku, kuchyňské nářadí a nádobí, ledničku, sporák, vařič, pračku, vytápěcí těleso, palivo, přikrývku a ložní prádlo, a to za předpokladu, že hodnota takovýchto věci zjevně nepřesáhne cenu obvyklého vybavení domácnosti. K uvedenému výčtu věcí je nutné říci, že zákon nespecifikuje, jakou hodnotu je možné za cenu obvyklého vybavení domácnosti považovat. To znamení, jakou ledničku je možné považovat za součást běžného vybavení a kterou je nutné vnímat jako nadstandard. Zpřesnění pojmu „cena obvyklého vybavení“ tak přinese až budoucí exekuční praxe.

c) Studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky.

d) Věci osobní povahy. Příkladným výčtem je nově vymezeno, jaké věci je možné za věci osobní povahy považovat. Výslovně jsou přitom vyjmenovány snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy.

e) Zdravotnické potřeby, respektive také jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě.

f) Hotové peníze, a to do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

g) Domácí zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

Pořadí způsobů provedení exekuce k zaplacení peněžité částky

Z důvodu odstranění jakýchkoli pochybností zákonodárce nově přesně a výstižně vymezil pořadí způsobu provedení exekuce, pokud pro uspokojení pohledávky nestačí jediný způsob exekuce. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně:

a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu povinného, resp. manžela povinného;

b) přikázáním jiné peněžité pohledávky (kromě pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření), postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění;

c) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření; a

d) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny.

V jiném než shora uvedeném pořadí je přitom možné exekuci provést pouze na návrh povinného nebo s jeho souhlasem. Současně zůstává zachováno pravidlo, že způsob exekuce v rámci uvedeného pořadí při provádění exekuce k zaplacení peněžité částky určuje soudní exekutor.

Prodej nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu

Poměrně zásadní novinkou je omezení možnosti postižení nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu. Podle nového znění bude soud povinen zastavit výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu v případě, že výše jistin pohledávek oprávněného věřitele nepřesáhne částku 30.000,- Kč bez příslušenství. Má-li dlužník v nemovitosti trvalý pobyt a v exekučním řízení bude proti němu vymáhána pohledávka s jistinou do výše 30 000 Kč, nebude možné v předmětném řízení uvedenou nemovitou věc exekučně postihnout. Uvedený postup se neuplatní v případě, kdy se bude jednat o pohledávku výživného nebo pohledávku náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo trestným činem nebo by takovýto postup odporoval dobrým mravům.

Povinnost nahrávání prohlídky bytu

Je-li prováděna exekuce prodejem movitých věcí, má soudní exekutor nově povinnost při pořizování soupisu movitých věcí při prohlídce bytu a jiných místností, o průběhu předmětné prohlídky pořizovat zvukově obrazový záznam. Do přijaté novelizace se přitom nejednalo o povinnost, byla to možnost.  Nahrávání prohlídky bytu se provádělo na žádost osoby, oprávněné být při soupisu přítomné. Soudní exekutor, respektive jím pověřená osoba bude povinna přítomné osoby o povinnosti pořizovat zvukově obrazový záznam při zahájení předmětné prohlídky poučit.

Závěrem

Zde popsané změny v exekučním řízení do značné míry reagují na společnsko-politickou poptávku po zamezení zneužívání práva ze strany některých exekutorů. Je dobré vědět, jaké věci jsou z exekuce vždy vyloučeny. I další zde popsané změny jistě přispějí k jistějšímu postavení povinného. Praxe ukáže nakolik přijaté změny budou účinné, aby bylo zabráněno  excesům v exekučním řízení..