Nařízení dovolené vs. překážky v práci na straně zaměstnavatele

Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele např. z důvodu výměny IT technologie, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Je-li výměna technologie IT plánována dopředu, může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit dovolenou. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel však povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak.

Z uvedeného plyne, že pokud by zaměstnavatel chtěl zaměstnanci, na dobu, kdy z objektivních důvodů zaměstnanec nemůže konat svou práci, nařídit dovolenou, musí toto zaměstnavatel učinit 14 dnů předem.  Není možné, aby zaměstnavatel zaměstnanci nařídil dovolenou týden dopředu, pokud s tím zaměstnanec nesouhlasí.