Insolvenční řízení – novela zákona účinná od 1. 6. 2019

Insolvence je pro mnohé možností, jak napravit chyby minulosti a začít znovu a lépe. Od června letošního roku došlo k novele insolvenčního zákona, která nese podstatný zásah do některých základních principů oddlužení. Působí převážně ve prospěch dlužníků. Cílem novely podle důvodové zprávy je zpřístupnit institut oddlužení dlužníkům, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti. Veřejným zájmem by měl být návrat ekonomicky vyloučených osob do „aktivního ekonomického života“. Nejvýznamnějším přínosem novely je bezpochyby změna podmínek oddlužení. Dotčenými dlužníky budou tedy zejména fyzické osoby, které nemají dluhy z podnikání, případně právnické osoby, které podle zákona nejsou považovány za podnikatele a současně nemají dluhy z podnikání.

 

Novelou došlo ke zrušení zásady úhrady nejméně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů v období 5 let. Namísto minimální hranice splacení 30% pohledávek nezajištěných věřitelů jsou dlužníci povinni po dobu 5 let splácet ve prospěch věřitelů a insolvenčního správce měsíční splátku v zákonem stanovené výši. Splátka se skládá z následujících položek – (i) hotových výdajů a odměny insolvenčního správce; (ii) splátek ostatním věřitelům včetně věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň v minimální výši odpovídající hotovým výdajům a odměně insolvenčního správce; (iii) pohledávek věřitelů na výživném ze zákona; (iv) pohledávek souvisejících se sepisem návrhu na povolení oddlužení.

 

Minimální výše měsíční splátky se bude posuzovat individuálně. V případě dlužníků bez vyživovací povinnosti může výše splátek činit pouze částku ve výši 2.178,- Kč, ta se skládá z hotových výdajů a odměny insolvenčního správce ve výši celkem 1.089,- Kč vč. DPH a splátky ve prospěch ostatních věřitelů ve stejné výši. Zde uvedená minimální výše splátky se vztahuje na všechny dlužníky bez ohledu na míru jejich zadlužení. To znamená, že v budoucnu lze očekávat povolování oddlužení u dlužníků s několikamilionovými dluhy, u kterých postačí hrazení uvedené minimální splátky. Pro některé dlužníky může být novela naopak i znevýhodňující, a to zejména ve vztahu k dlužníkům, kteří na minimální výši měsíční splátky nedosáhnou s ohledem na vysokou vyživovací povinnosti, oddlužení v takovém případě jim nebude povoleno.

 

Na uvedené navazuje nově doplněné ustanovení § 412a odst. 1 insolvenčního zákona ohledně splnění oddlužení, ke kterému dojde při splnění některé z následujících podmínek:

  • dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
  • dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
  • pod dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

 

Novela zavádí další variantu oddlužení v kratší době 3 let při splacení alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Tuto variantu mohou zvolit dlužníci, kteří budu motivováni k rychlejšímu splnění podmínek oddlužení a návratu do aktivního ekonomického života. Jak tato možnost bude dlužníky užívána, ukáže čas.

 

Nově formulovaný termín – povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat – bude v mnohých případech klíčovým kritériem pro hodnocení splnění podmínek oddlužení. Insolvenční soud se bude muset zkoumat poctivý záměr dlužníka.

 

Novelou byl rozšířen pojem podřízených pohledávek, kterými jsou pohledávky upokojené po úplném uhrazení ostatních pohledávek. Těmito pohledávkami jsou (i) úroky, (ii) úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, (iii) smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení s plněním přihlášené pohledávky.

 

Účinnost nových pravidel pro oddlužení na již zahájená insolvenční řízení je následující. Zpětnou účinnost přijatá novela nemá. Přechodná ustanovení stanoví, že v insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka před dnem nabytí její účinnosti, tj. před 1. červnem 2019, se postupuje podle insolvenčního zákona ve znění účinném před novelou. Na všechny dlužníky, kteří podají návrh na povolení oddlužení po 1. červnu 2019 se budou vztahovat nová pravidla. Tito dlužníci nebudou nucení uhradit minimálně třicet procent zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů. U dlužníků, jejichž insolvenční řízení bylo zahájeno před tímto datem, bude rozhodující, zda o jejich úpadku bylo před tímto datem rovněž rozhodnuto nebo nebylo. Ve výhodnějším postavení; tj, v režimu nových pravidel budou pouze ti dlužníci, u kterých k rozhodnutí o úpadku před 1. červnem nedošlo.

 

Sepsání návrhu může učinit pouze vymezená osoba – advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, akreditovaná osoba. Akreditovanou osobou jsou neziskové organizace.  Odměna sepisovatele návrhu na povolení oddlužení je zákonem omezena na částku 4.000,- Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů na částku 6.000,- Kč bez DPH. V této odměně je zahrnuta náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem a podáním návrhu. Jakékoli další poplatky za sepsání návrhu nebo zjišťování údajů pro potřebu sepsání návrhu jdou nad zákon. Ve své praxi jsem se setkala s praktikami advokátů, kteří nad zákone daný poplatek účtovali další úhradu nákladů. Akreditované osoby – neziskové organizace nabízí své služby zcela zdarma. Dostanete-li se do svízelné dluhové situace pečlivě zvažujte na jaký subjekt se obrátíte s žádostí o sepsání  podání návrhu  na insolvenční řízení.