Informování o pracovním poměru

Dotaz: Uzavřel jsem pracovní smlouvu a zaměstnavatel mi zaslal dokument nazvaný Informování o obsahu pracovního poměru. Má tato listina vliv na uzavřenou pracovní smlouvu?

 

Pracovní poměr zásadně vzniká na základě uzavřené pracovní smlouvy. Pracovní smlouva vždy musí obsahovat den nástupu do práce, místo výkonu práce a druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Bez těchto ujednání by byla pracovní smlouva neplatná. Pracovní smlouva většinou obsahuje ještě další ujednání, např. sjednanou zkušební dobu, pravidelné pracoviště, ale tato ujednání nemají vliv na platnost smlouvy.

Pokud jste od zaměstnavatele obdržel dokument s názvem Informování o obsahu pracovního poměru, je tento postup zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce. V ust. § 37 zákoníku práce je upraveno následující. Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat. Lhůta je nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Tato lhůta je platná i pro změnu těchto údajů.

Informace musí obsahovat

  1. a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
  2. b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,
  3. c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,
  4. d) údaj o výpovědních dobách,
  5. e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
  6. f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
  7. g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv.

Lze tedy konstatovat, že postup zaměstnavatel byl ve Vašem případě správný.