Exekuce od Nového roku nově

Od 1. 1. 2013 bude účinná novelizace Občanského soudního řádu a Exekučního řádu. Exekuční řízení je upraveno dvěma právními předpisy – Občanským soudním řádem a Exekučním řádem. Zjednodušeně lze říci, že osoba v postavení věřitele si nyní mohla vybrat, zda bude svou pohledávku vymáhat prostřednictvím soudního exekutora nebo exekutora, který vykonává svou činnost dle zákona o exekučním řízení. Takže k jednomu výsledku – vymoci dluh – bylo možné dojít dvěma cestami. Jednou z významných změn je právě odstranění této dvojkolejnosti exekučního řízení, i když zákon ponechává určité výjimky a nadále bude možné si zvolit postup exekuce. Jedná se například o řízení o výchově nezletilých dětí, je-li podán návrh na vyklizení bytu se zajištěním bytové náhrady, o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným.

Revoluční změnou, kterou tato novelizace přináší, je možnost postihnout mzdu druhého manžela pro dluhy, které spadají do společného jmění manželů (toto mohou být menší dluhy, např. půjčka 20 tis. Kč). Dluhy bude možné vymáhat srážkami ze mzdy druhého manžela nebo přikázáním pohledávky z účtu druhého manžela. Tato změna může být pro rodiny, které se potýkají s úhradou dluhů, velmi zásadní a je nutné se na tuto změnu připravit.

Další důležité změny například jsou:

* Sloučení exekucí proti témuž dlužníkovi vedených jak jedním exekutorem, tak i pokud je exekuční řízení vedeno u více exekutorů.

* Zavedení institutu „ předžalobní výzvy“, kdy věřitel musí dlužníka před podáním návrhu na zahájení nalézacího řízení vyzvat k úhradě dluhu. V nalézacím řízení je rozhodováno soudem o oprávněnosti pohledávky věřitele. Výsledkem řízení zpravidla bývá přiznání pohledávky věřiteli rozsudkem. Pokud věřitel nezašle předžalobní výzvu dlužníkovi, nebude mu přiznána právě náhrada nákladů nalézacího řízení. V případě, že dojde následně k samotné exekuci, náklady související s exekucí hradí dlužník.

* Stanovení limitu nákladů na jednu cestu exekutora (např. pokud exekutor sídlící v Liberci jede do Plzně).

* Pozastavení řidičského oprávnění z důvodu vymáhání dlužného výživného (dlužník odevzdá řidičský průkaz na dobu, než uhradí dlužné výživné).

* Domácí zvířata nebudou nadále zabavována.

* Dražba členských práv v bytovém družstvu, kdy dražbou může být dosaženo uspokojení závazků dlužníka. Dosud byla členská práva v bytovém družstvu oceňována podle Obchodního zákoníku a jejich hodnota se pohybovala v řádech desetitisíců, což mnohdy nestačilo pokrýt dluh a přitom dlužník přišel o byt.

* Pořizování videozáznamu z průběhu soupisu movitých věcí u dlužníka, pokud bude účastník přítomný soupisu toto vyžadovat.

Jen praxe ukáže, zdali změny uvedených zákonů povedou ke zlepšení exekučních řízení.