Dotaz: změna čerpání dovolených

Dotaz: Na začátku roku jsem zaznamenal změnu ohledně čerpání dovolených v zákoníku práce. V letošním roce jsem celou dovolenou nevyčerpal a rád bych si zbývající část převedl do dalšího roku, neboť v příštím roce bych chtěl podniknout delší zahraniční dovolenou. Je možné dovolenou v letošním roce nedočerpat a čerpat ji v příštím roce?

Novela zákoníku práce, která je účinná od 1.1.2012, jak správně uvádíte, přinesla i změny ohledně čerpání dovolené, které vedly ke zjednodušení stávající právní úpravy. Na úvod k Vašemu dotazu uvedu stručný obsah ustanovení zákoníku práce, které se týká čerpání dovolené.

Zákoník práce stanoví, že čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo. Pokud zaměstnanec dovolenou nemůže vyčerpat z naléhavých provozních důvodů nebo překážek na straně zaměstnance, právo na dovolenou nezaniká, a dovolená je převedena do následujícího roku. Jestliže je dovolená převedena do následujícího roku a není-li čerpání dovolené ze strany zaměstnavatele určeno nejpozději do 30. června kalendářního roku, do kterého bylo toto nevyčerpané právo na dovolenou převedeno, může si určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec.  Tímto nezaniká právo zaměstnavatele určit zaměstnanci čerpání dovolené. Právo zaměstnance a právo zaměstnavatele určit čerpání dovolené stojí vedle sebe. Pokud však jedna ze stran využije svého práva a určí čerpání dovolené, nemůže druhá strana ve vztahu k takto určené dovolené již uplatnit své právo a čerpání dovolené změnit.

Z uvedeného tedy vyplývá, že dovolenou, na kterou zaměstnanci vznikl nárok v daném kalendářním roce, by měl v tom roce vyčerpat, neboť základním smyslem dovolené je poskytnout zaměstnanci oddechový čas, ve kterém se bude moci fyzicky i psychicky zotavit. Na druhé straně však mohou nastat okolnosti, kdy zaměstnanec svůj nárok na dovolenou v daném kalendářním roce nevyčerpá. V případě, že tato situace nastane, je nutné nárok na převedenou dovolenou vyčerpat v následujícím kalendářním roce. Pokud by se tak nestalo, zaměstnavatel se vystavuje riziku možného postihu, neboť by se dopustil správního deliktu na úseku dovolené, za který mu může být udělena pokuta až do výše 200 ti. Kč.

Ve Vašem případě bude nezbytné se zaměstnavatelem jednat a bude záležet na dohodě s ním, zdali Vám převede nedočerpanou dovolenou do následujícího roku s tím, že zároveň určí dobu jejího čerpání. O jednání se zaměstnavatelem doporučuji pořídit písemný záznam, ve kterém bude uvedeno jaký nárok na čerpání dovolené je převeden do následujícího roku a termín pro čerpání dovolené.