Abeceda pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce – vznik pracovního poměru

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Pracovní smlouva musí vždy obsahovat (i) druh práce, (ii) místo výkonu práce, (iii) den nástupu do práce.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení.

Zaměstnavatel může od uzavřené pracovní smlouvy odstoupit v případě, že zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne o této překážce nedoví. Odstoupení od pracovní smlouvy musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží – to znamená, jako by nebylo.

Pracovní poměr vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.

Pracovní smlouva má obsahovat údaje o právech a povinnostech, které vyplývají z pracovního poměru. Pokud tyto informace nejsou součástí textu pracovní smlouvy, musí zaměstnavatel nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru zaměstnanci sdělit tyto informace:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,

b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,