Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel

 

Na základě kupní smlouvy dochází ke změně vlastníka silničního vozidla zpravidla v okamžiku účinnosti smlouvy, pokud není mezi smluvními stranami smlouvy ujednáno jinak nebo zákon stanoví jiný okamžik nabytí vlastnického práva.

 

Se změnou vlastníka silničního vozidla jsou spojeny povinnosti administrativního charakteru, které spočívají v provedení změny zápisu vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel. Samotné provedení změny zápisu nemá vliv na převod vlastnického práva k silničnímu vozidlu. Avšak řádné zapsání změny vlastníka do registru silničních vozidel by neměl opominout jak prodávající, tak kupující.

 

Jak postupovat při změně zápisu v registru silničních vozidel a jaké důsledky může mít neprovedení změny zápisu v registru silničních vozidel, se dočtete v následujících řádcích.

 

Místo a způsob zápisu změny

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem. Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, jinak se účastníci vystavují riziku uložení sankce, které budou popsány dále v článku.

 

Změnu zápisu vlastníka silničního vozidla je možné provést na kterémkoli registru silničních vozidel, tzn. u kterékoli obce s rozšířenou působností.

 

Dokumenty nutné pro přepis vozidla

 

  • žádost o zápis změny na příslušném formuláři,
  • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla (tj. malý a velký technický průkaz),
  • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní,
  • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu, karta musí být platná v okamžiku podání žádosti,
  • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu (kupní smlouva),
  • platný doklad totožnosti, popř. plnou moc s úředně ověřeným podpisem za předpokladu, že některý z účastníků (prodávající nebo kupující) bude při podání žádosti zastoupen.

 

Správní poplatek u motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly činí v současné době 800 Kč.

 

Společná žádost nebo postup při nesoučinnosti stran

 

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla. Jak postupovat v případě, že jedna ze smluvních stran – prodávající nebo kupují neposkytuje součinnost? Zákon o podmínkách provozu na tuto situaci pamatuje a stanoví následující: Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě 10 pracovních dnů, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka.

Pro podání této žádosti změny vlastníka silničního vozidla do registru vozidel platí, že k žádosti musejí být přiloženy přílohy, které jsou uvedeny výše, Zde je stanovena výjimka, že se k žádosti nepřikládá technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, nemá-li je žadatel k dispozici. O protokolu o evidenční kontrole zákon hovoří pouze ve vztahu, je-li současně podávána žádost o zápis zániku silničního vozidla.

 

Zdali předkládat protokol o evidenční kontrole k žádosti změny vlastníka silničního vozidla v případě, že jedna ze stran neposkytuje součinnost, o tom zákon mlčí. Výslovně nepředložení protokolu o evidenční kontrole neřeší. Strana, která bude podávat žádost a bude mít vozidlo ve své dispozici, bude moci protokol o evidenční kontrole předložit. V opačném případě nebude možné tento protokol získat. Zákon naopak uvádí, že: „nepředložení technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla nebrání provedení zápisu změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel.

 

O podání žádosti o přepis vozidla vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

 

Rizika neprovedení zápisu změny a další

 

Provedení změny zápisu nemá vliv na samotný převod vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

Řádné podání žádosti o změnu zápisu v registru silničních vozidel je pro obě strany smluvního vztahu důležité, a to z těchto důvodů:

 

  1. a) Přestupek

Není-li žádost o změny vlastníka silničního vozidla do 10 pracovních dnů podána, jedná se o přestupek, za který lze fyzické nebo právnické osobě uložit pokutu až do 50 000 Kč.

 

  1. b) Přestupek provozovatele vozidla

Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.

Tato definice provozovatele má přímou souvislost s potřebou řádného provedení zápisu změny vlastníka v registru silničních vozidel. Pokud k zápisu změny vlastníka (provozovatele) nedojde, pak prodávající sice již nemusí mít silniční vozidlo ve faktické dispozici, ale nadále může být veden jako provozovatel vozidla. Podle zákona o provozu silničních vozidel, platí, že: provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. Tato odpovědnost provozovatele je objektivní a zavinění se nezkoumá. Za tento přestupek odpovídá provozovatel vozidla tehdy, pokud porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Dále se může jednat o neoprávněné zastavení nebo stání, porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

 

Z uvedeného tedy plyne následující. Příklad: vozidlo překročí maximální rychlost nebo zastaví na místě, kde není dovoleno stát. Za předpokladu, že správní orgán zahájí přestupkové řízení a nezjistí osobu řidiče (nebude moci projednat přestupek se skutečným pachatelem), hrozí uložení sankce provozovateli vozidla zapsanému v registru silničních vozidel. Provozovateli lze v tomto případě uložit pouze pokutu. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje. Pokuta nesmí převýšit částku 10 000 Kč.

 

  1. c) Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Podle zákona o pojištění odpovědnosti platí, že pojištění odpovědnosti (povinné ručení) zaniká mimo jiné dnem, kdy pojistník nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojišťovně změnu vlastníka vozidla. Do té doby pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nadále trvá, a to bez ohledu na to, že pojistitel již vlastníkem vozidla není.

Pojistník je podle zákona o pojištění odpovědnosti povinen oznámit změnu vlastníka vozidla pojišťovně, u které má sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

 

Zde poukazuji na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2007, č.j. 32 Odo 1471/2005, ze kterého ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vyplývá následující. Skutečnost, že žalovaný v rozhodnou dobu nebyl provozovatelem vozidla a že vozidlo v rozhodnou dobu neřídil, jsou právně vedlejší. Určující skutečnosti je ve smyslu zákona o pojištění odpovědnosti to, že pojištěného je nutno považovat za provozovatele vozidla až do doby, dokud změnu vlastnictví vozidla neoznámí pojistiteli. Do doby oznámení změny trvá pojistný vztah a z něj vyplývající odpovědnost pojištěného. Porušení povinnosti změnu vlastníka vozidla oznámit a bez zbytečného odkladu poskytnout v této souvislosti pojistiteli nezbytnou součinnost, má za následek odpovědnost pojištěného, vyplývající z pojistné smlouvy a z předmětného zákona“.

Dále upozorňuji na fakt, že dle zákona o pojištění odpovědnosti se toto pojištění vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Jedná se o tzv. osobní rozsah pojištění. Pojištění se tak odvíjí od označení vozidla v pojistné smlouvě a pokrývá odpovědnost každé osoby za škodu jeho provozem způsobenou. Může se jednat o odlišnou osobu od provozovatele, která vozidlo provozovatele v době dopravní nehody řídila a za škodu odpovídá. Z uvedeného lze tedy dovodit, že pokud prodávající, který je zároveň pojistníkem, neoznámí změnu vlastníka, pak škoda způsobená uvedeným vozidlem může být hrazena z jeho pojistky. Na oznámení změny vlastníka pojišťovně je při převodu vozidla nutno pamatovat a pojišťovně bez zbytečného odkladu tuto změnu ohlásit.

 

Závěr

 

Při převodu vlastnického práva k vozidlu je nutné mít na paměti, že je potřeba splnit celou řadu povinností. Jedná se o povinnosti ve vztahu k registru silničních vozidel a k pojišťovně, u které je vozidlo pojištěno. Nejsou-li tyto povinnosti splněny, vytavuje se původní vlastník a nový vlastník riziku nežádoucích důsledků. Zejména se může jednat o uložení pokuty za nepodání společné žádosti v zákonem stanovené lhůtě.

V případě převodu vozidla na základě kupní smlouvy lze tedy doporučit, aby v samotné kupní smlouvě na výše uvedené povinnosti bylo pamatováno. Je dobré sjednat, jakým způsobem bude změna vlastníka v registru silničních vozidel provedena, jakou součinnost, která ze stran bude povinna poskytnout. Tyto povinnosti je vhodné krýt sjednanou sankcí – smluvní pokutou pro případné porušení těchto povinností.