Zápis z jednání P KOV – videokonference 16. 12. 2020

Členská schůze Podnikového koordinačního odborového výboru, Česká pošta, s. p. – OS ZPTNS, schválila změnu Statutu. Statut se mění a doplňuje takto:

V článku 1, Základní ustanovení se mění odst. 2, který nově zní: „2. Sídlem podnikového výboru je Olšanská 2898/4g, 130 00 Praha 3.“ (hlasování per rollam)

 

Další témata jednání:

 • 9. 12. 2020 projednávání návrhu navýšení mezd pro rok 2021 a návrhu rozdělení rozpočtu FKSP v roce 2021 se zástupci odborů
 • od 1. 4. 2021 vzrostou mzdy o 3,9 %, další navýšení bude na základě úhrady COVID nákladů státem. J. Hamáček požádá vládu o schválení úhrady nákladů ČP ve výši 750  Kč
 • v případě úhrady nákladů za COVID v plné výši se mzdy zvýší o dalších 1,2 %, a tak by mzdový nárůst činil 5,1 %
 • rozpočet a čerpání FKSP pro rok 2021 – čerpání z fondu bude obdobné jako v roce 2020, změnou je zrušení příspěvku za zlepšení pracovního prostředí (bude řešeno z nákladů podniku) a upřesňuje se příspěvek na individuální rekreaci ve výši 2 000 Kč, možná úhrada pouze v CZK
 • závěrečná zpráva o výsledku Prověrek BOZP v ČP v roce 2020 – zjištěno celkem 597 závad, z toho žádná přímo ohrožující život a zdraví. Ve zprávě bohužel P KOV postrádá harmonogram odstranění závad
 • organizační změna v divizi logistika s účinností od 1.1. 2021 – bez dopadu do zaměstnanosti
 • TP pracovník přepážky – Balíkovna přehodnocení zařazení TP do 5. tarifního stupně – na základě podnětu P KOV
 • připomínka P KOV ke Stanovení ukazatelů v DSPS (Příloha č. 4 k OP-3/2019/GŘ) k TP Pracovník přepážky Balíkovna. Výkonová prémie je vázána z 50 % na Splnění plánu přímého prodeje a z 50 % na Plnění ukazatelů kvality, což je v rozporu s charakterem práce této TP. P KOV navrhuje váhu tohoto ukazatele 80 % na Plnění ukazatelů kvality a 20 % na plnění přímého prodeje
 • odměny za vánoční provoz – mimořádná odměna 1 500 Kč byla vyplacena ve výplatě za listopad 2020, další odměna bude vyplacena se mzdou za leden 2021, o její výši se jedná, je třeba zohlednit obrovský počet zásilek na konci roku
 • připomínka P KOV při projednávání organizačních změny – žádáme dostatečnou dobu při předkládání a respekt k našim zástupcům při jednáních
 • přílohy rozvrhu práce – např. v PS je přímo v tomto pokynu uvedeno, kolik času je potřebných k uzavření, předání a otevření na přepážce (5 minut), což je velice krátký časový úsek a dle konzultace s průmyslovými inženýry je třeba 10-12 minut
 • s touto problematikou souvisí i přepočty v souvislosti s prodloužením týdenní pracovní doby P KOV žádá o přezkoumání a jednotnou úpravu v celé ČP na 0,25 h jako minimálního časového úseku
 • žádost P KOV v případech zásilek z Číny – možnost dávat do schrán, aby zaměstnanci nemuseli s sebou nosit
 • P KOV navrhuje přesun prostředků v rámci rozpočtu FKSP dle čerpání v jednotlivých kapitolách po zhodnocení čerpání leden – srpen
 • odborové otázky – informace z DR ČP, projednávání v regionech, prověrky BOZP, rozvrhy práce, pracovní doba atechnologické postupy, nárůsty balíkových zásilek.

 

Informace zaměstnavatele

 • jednání o mzdách dne 9. 12. 2020
 • příprava a zaslání podkladů pro schválení COVID nákladů ČP ve výši 750 mil. Kč vládou
 • informace z oblasti Tvorby rozpočtu a zásad čerpání FKSP pro rok 2021, čerpání FKSP za 11/2020
 • organizační změny s dopadem do zaměstnanosti předložené DR ČP
 • příprava opatření pro zaměstnance, kteří z organizačních důvodů od firmy odcházejí, např. rekvalifikace na novou TP, sociální programy
 • zaměstnavatel zpracovává přehled zaměstnanců důchodového a předdůchodového věku, kterých se týká odchod z organizačních důvodů od ČP a modeluje možnosti odstupného, odchodného nad rámec ZP – návrh bude odborům předložen do Vánoc
 • významnou změnou pro rok 2021 bude nastavení harmonogramu pracovní doby na celý kalendářní rok – zaměstnanec tedy bude znát svoji pracovní dobu (až na výjimky, např. nemoc) a může si tak naplánovat svoji dovolenou
 • od 1. 1. 2021 zmizí tzv. papírové výkazy pracovní doby
 • změny v logistice, obrovský nárůst balíkových zásilek, využití brigádníků a agenturních zaměstnanců na vánoční provoz, síť nápor zvládá

 

Příští jednání P KOV formou videokonference i s hosty bude 11. 1. 2021 od 9:30 hodin.

 

zapsala J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B.Mäsiarová, M.Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal, I. Feninec, R. Ferenc – hosté