Zápis z jednání se zaměstnavatelem – videokonference 10. 6. 2021

Zápis z jednání mezi zástupci České pošty, s. p. a zástupci odborových organizací

konaného jako on-line konference (Cisco Webex) dne 10. 6. 2021

 

 

Přítomni:

Dle účasti na videokonferenci v aplikaci Webex Cisco. Nepřítomni J. Stejskal (REMAO) – na základě plné moci zastupuje J. Budweiserová, omluveni L. Michalec (SOSaD) a V. Feigel (OSPEA).

 

Program jednání:

 1. Ekonomické výsledky za leden až duben 2021
 2. Informace z Logistiky a DSPS
 3. Návrh volebního řádu pro volby volených členů DR ČP
 4. Různé

Další body nebyly do programu zařazeny.

 

 1. Ekonomické výsledky za leden až duben 2021

 R. Schanner, ředitel úseku finance, představil ekonomické ukazatele za leden až duben 2021. Výsledky jsou lepší, než jsme očekávali, a to především díky vyšším tržbám (cca o 3,1%) především z důvodu nárůstu balíků. Vzhledem k otevření kamenných obchodů se dá ale očekávat v dalším období pokles počtu balíků. První 4 měsíce se vyvíjejí pozitivně na straně tržeb i nákladů, jsme lehce v kladných číslech, cca 22 mil. Kč. Pokud bude trend zachován, docílíme plánovaný kladný výsledek za rok 2021.

 

Průměrná mzda je ve sledovaném období vyšší o 0,9% ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. Nižší nárůst je zapříčiněn především vyšší nemocností o cca ¼ a menším vyplaceným objemem na příplatky (za práci přesčas, za dělené směny), a to z důvodu změny organizace práce.

 

J. Budweiserová (PKOV) – Již dříve jsme zaměstnavateli navrhovali vyplacení mimořádné odměny za období COVID. Zaměstnavatel neměl volné prostředky. Nyní, když jsou výsledky pozitivní, je možný prostor pro takovou odměnu.

Zaměstnavatel: Lepší výsledky čerpání osobních nákladů jsou zapříčiněny především tím, že nebyly vyčerpány plánované prostředky za SLDB. Nemuseli jsme zaměstnat plánovaný počet lidí, elektronické sečtení bylo širší, než se očekávalo. Vzhledem k obsahu uzavřené smlouvy s ČTÚ nebudou splněny ani očekávané výnosy z tohoto projektu, které měly pokrýt plánovanou náklady. Úspora mzdových prostředků není absolutní a nelze ji použít na mimořádnou odměnu. Vyplacení MO nebylo zamítnuto a v případě, že budou vytvořeny dostatečné finanční zdroje, bude vyplacena.

 

Závěr:

Zástupci odborových organizací byli informováni o ekonomických výsledcích a personálních ukazatelích za leden až duben 2021 Všechny vznesené dotazy byly v rámci diskuse zodpovězeny. Obě strany považují tento bod za uzavřený.

 

 

 1. Informace z Logistiky a DSPS

 J. Budweiserová (PKOV) – Apelujeme na zaměstnavatele, aby velmi důkladně projednal plánovanou organizační změnu k 1. 9. 2021 s hromadným propouštěním. Bude to mít také dopad na dopravu zaměstnanců na centralizovaná pracoviště.

Zaměstnavatel: Nejlepší bude věnovat se konkrétním případům dle místních podmínek pracovišť. Souhlasíme, že i těmito dopady je nutno se zabývat. Další změny plánujeme v rámci projektu D+n a v souvislosti se změnou týdenní pracovní doby. Snažíme se jednotlivé procesy automatizovat a vzájemně efektivně propojovat.

 

J. Budweiserová (PKOV) – Vznesli jsme před jednáním také dotaz na podmínky přepravy zásilek z Číny (Alliexpres), které mnohdy překračují rozměry listovních zásilek, ačkoli jsou jako LZ doručovány.

Zaměstnavatel: Jsou listovní zásilky, které jsou větších rozměrů. Všechny zásilky se zpracovávají v Ústí nad Labem, kde sami určujeme, které zásilky budou doručovány jako LZ nebo BZ. Jde o pilotní provoz, který bude vyhodnocen na podzim a budou nastaveny optimální pravidla a podmínky zpracovávání a doručování těchto zásilek.

 

J. Budweiserová (PKOV) – V souvislostí s plánovanými organizačními změnami s dopadem do zaměstnanosti navrhujeme zavedení navýšeného odstupného (odchodného).

Zaměstnavatel: Tento prvek jsme mimořádně uplatnili při organizační změně k 1. 3. 2021. Budeme se tímto návrhem zabývat.

 

Zaměstnavatel se dále vyjádřil k předem zaslanému dotazu E. Dvorského (OHZ ČP) k okolnostem podání žádosti o kompenzaci nákladů ČP za dobu COVID (cca 750 mil. Kč). Pan Dvorský se vyjádřil, že zástupci ČP o tom lživě informovali zástupce odborů. Zaměstnavatel se velmi důrazně ohradil vůči nařčení ze lži. Všechny informace jsme podali tak, jak jsme je obdrželi od zakladatele. Dne 12. 12. 2020 jsme zaslali kompletně zpracovaný návrh materiálu pro jednání vlády o kompenzaci nákladů ČP z důvodu COVID. V odpovědi jsme byli informováni, že žádost byla předána panu ministrovi vnitra. Věc se řešila mezi MV ČR a MPO ČR. Vše, co jsme mohli v této věci udělat, jsme udělali. Nemůžeme ovlivnit věcně ani politicky rozhodování vlády a ministerstev. Vyjádření pana Dvorského nepřispívá k dobrému sociálnímu dialogu a zaměstnavatel vyzval pana Dvorského, aby se takových vyjádření vyvaroval.

J. Budweiserová (PKOV) – Velmi mě mrzí, jak pan Dvorský hodnotí jednání o kompenzaci za COVID pro ČP. My tuto věc nepovažujeme za uzavřenou.

F. Janovský (NOS ČP) – E. Dvorský je připraven nám poskytnout celkem 3 dopisy z ministerstev. Byl bych rád, aby i zaměstnavatel nám ukázal patřičné podklady.

 

M. Matyková (PKOV) – Pan ředitel Kment nás informoval, že na menších poštách a satelitech by se mohly uzavřít dohody na doručování, což by zaměstnancům kompenzovalo nižší úvazky. Bude se to realizovat?

Zaměstnavatel: V této problematice se dají specifikovat 2 věci. Diskutovali jsme o tom, zda by zaměstnanci DSPS mohli ještě doručovat zásilky v dané lokalitě. Analyzovali jsme tuto alternativu, ale ekonomicky by to nebylo efektivní vzhledem k nutné změně procesů a pravidel logistiky. Na druhou stranu nebráníme nikomu, aby si zaměstnanec z DSPS sjednal další pracovní poměr v Logistice, ale bez toho, že by se měnily logistické procesy.

 

 

M. Štěpán (ředitel DSPS)

 • Finišuje práce nad organizačními kartami práce pošt. Hotová je asi polovinu. Výstupy z těchto karet mohou být podkladem pro změny v organizaci práce na jednotlivých poštách. Mezi Logistikou a DSPS probíhají další diskuse, jak udělat rozhraní mezi sítěmi udělat komfortnější pro zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Informoval o spolupráci ČP a ČEZ na specializovaných přepážkách produktů ČEZ na poštách.
 • V Mladé Boleslavi byl představen koncept nové obsluhy zákazníka.
 • Ředitel DSPS organizuje ad hoc setkání se zaměstnanci pošt po celé republice. Jsou na nich vítání i zástupci odborů.

 

M. Matyková (PKOV) – Začínají se rušit Post shopy. Co se bude dít s neprodaným zbožím?

Zaměstnavatel: Nerušíme Post shopy. Zvažujeme jejich rentabilitu a hledáme lukrativnější využití prostorů Post shopů s jinou službou. Myslím, že to bude zajímavé řešení se zajímavým výsledkem. Zatím nemohu říct nic bližšího.

 

T. Kubina (Logistika)

 • Informoval o změnách organizační struktury Logistiky

 

P. Pohl (SOS-21) – Kdy proběhlo výběrové řízení na externí firmy zajišťující přepravu ve vozidlech i s řidičem, tak i zápůjčky vozidel?

Zaměstnavatel: Výběrové řízení proběhlo před třemi lety. Aktuálně v rámci výběrového řízení rozšiřujeme počet dodavatelů tak, aby nedošlo ke krizi během vánočního provozu. V současnosti jezdí externí přepravci na základě objednávek, které vycházejí z nouzového stavu.

 

 

Závěr:

 

Zástupci odborových organizací byli informováni o aktuálním dění v divizi Logistika a DSPS. Vznesené dotazy byly zodpovězeny, předem zaslané písemné dotazy budou zodpovězeny písemně.

 

 

 1. Návrh volebního řádu pro volby volených členů DR ČP

 

Zástupci odborových organizací se vyjádřili k návrhu Volebního řádu do DR ČP (dále jen VŘ)

J. Budweiserová (PKOV a REMAO) – S principy VŘ souhlasíme, máme jen připomínky k textu.

F. Janovský (NOS ČP) – představil stanovisko NOS ČP. Bylo zasláno písemně (emailem) a je přílohou tohoto zápisu.

P. Pohl (SOS-21) – podporujeme stanovisko NOS ČP.

M. Odehnalová (ZO Policie ČR) – Souhlasíme s návrhem.

E. Dvorský (OHZ) – S přímou volbou souhlasíme. Počet navrhovatelů kandidáta na kandidátku navrhujeme ve výši 3%. Dále by bylo vhodné blíže popsat podmínky elektronické volby.

M. Prokop (FVZ ČR) – Nemáme zásadní připomínky k návrhu. Bude ještě nutné přesně určit, jak a v jaké podobě se budou sbírat podpisy zaměstnanců na podporu kandidáta.

M. Kochová (OSD) – Nemáme zásadní připomínky k návrhu.

V. Feigel (OSPEA) – nepřítomen, nemáme vyjádření

L. Michalec (SOSaD) – Nemá zásadní připomínky k návrhu.

 

 

Zástupci NOS ČP a SOS-21 považují VŘ za součást kolektivního vyjednávání a požadují, aby volební řád byl projednáván pouze v rámci kolektivního vyjednávání.

Zaměstnavatel (zástupci právního útvaru) konstatoval, že VŘ do DR není obvykle součástí kolektivní smlouvy. Nejde o dohodu mezi zaměstnavatele a odbory. VŘ vydává zaměstnavatel se souhlasem odborů. Nelze očekávat, že vzhledem k dosavadnímu průběhu kolektivního vyjednávání lze jeho úspěšné ukončení očekávat v dostatečném předstihu před koncem mandátu dosavadních volených členů DR.

J. Budweiserová (PKOV) – Postoj NOS ČP a SOS-21 již není konstruktivním jednáním, ale obstrukcí přijetí nového VŘ a uspořádání voleb podle v něm zakotvených principů kladením nesplnitelných podmínek.

I. Feninec (ředitel ULZ) – Vyjádření F. Janovského (NOS ČP) a p. Pohla (SOS-21) považuji za nekonstruktivní, destruktivní a zcela v nesouladu s posláním odborové organizace. Konstatuji, že tito pánové svým postojem ukazují, že nezastupují zájmy zaměstnanců ČP.

 

Závěr:

Návrh volebního řádu nebyl projednán a odsouhlasen, neboť zástupci NOS ČP a SOS-21 odmítli návrh projednat a trvají na tom, aby byl projednáván v rámci kolektivního vyjednávání. Odborové organizace do 10 kalendářních dnů sdělí zaměstnavateli, zda se jim podaří nalézt společné stanovisko k návrhu volebního řádu, aby mohlo jednání o volebním řádu pokračovat.

 

 

 1. Různé

4. 1

Zaměstnavatel – Některé odborové organizace soudně napadly způsob čerpání FKSP v ČP. Soudní rozhodnutí jejich žalobu nepodpořilo a potvrdilo správnost postupu při čerpání FKSP v ČP. Zaměstnavatel vyzval zástupce NOS ČP a SOS-21, zda na základě výsledku soudního řízení nechtějí dodatečně odsouhlasit nastavená pravidla čerpání FKSP.

P. Pohl (SOS-21) – šlo o rozhodnutí k návrhu o předběžném opatření. Zvážíme, zda nepodnikneme jiné právní kroky.

F. Janovský (NOS ČP) – K tomu se písemně vyjádříme, neboť to nebylo na programu jednání.

 

4.2

F. Janovský (NOS ČP) – Připomínáme, že jsme dosud již dvakrát žádali a neobdrželi dříve představenou prezentaci o stavu Logistiky.

E. Dvorský (OHZ ČP) – Pan Kment slíbil prezentaci upravit a zaslat. Čekáme na ni.

 

4.3

Dvorský (OHZ ČP) – Zašle přesné znění dotazu k současnému stavu projektu D+1, aby byl vypořádán společně s ostatními zaslanými dotazy.

 

 

Závěr: Zástupci odborových organizací zaslali ve dne 7. až 9. 6. 2021 své dotazy do bodu Různé. Vzhledem k nedostatku času a k jejich velkému počtu budou dotazy vypořádány písemně a zaslány zástupcům odborů do 10 dnů a budou přiloženy k zápisu z dnešního jednání.

 

 

Zápis byl formou konferenčního hovoru projednán. Všichni zúčastnění s jeho obsahem souhlasí. Zapsal: Rafael Ferenc

 

 

Za zaměstnavatele:

Ivan Feninec                                           …………………….

 

 

Za odborové organizace:

Jindřiška Budweiserová, P KOV a

Zplnomocněnec REMAO                                        ………………………

 

 

Evžen Dvorský, OHZ ČP                                        ………………………

 

 

Petr Pohl, SOS 21                                        ………………………

 

 

Filip Janovský, NOS ČP                                        ………………………

 

Michaela Kochová, OSD                                        ………………………

 

 

Miroslav Prokop, FVZ ČR                                        ………………………

 

 

Lubomír Michalec, SOSaD                                                              omluven

 

 

Vratislav Feigel, OSPEA                                                              omluven

 

 

Markéta Odehnalová, ZO odborů PČR JM kraje                                        ………………………