Zápis z jednání P KOV – videokonference 22. 2. 2021

Témata jednání:

 • Změna předpisu OP-3/2019/GŘ Stanovení a vyhodnocení ukazatelů pro výplatu variabilní mzdy zaměstnanců s tarifní mzdou – ukazatele VP v PS – připomínky P KOV, odeslány 18. 2.
 • změny v systému TP – zařazení nové TP 125991 Manažer kompetenčního centra ICT SPU, zrušení TP 421041 Pracovník přepážky Balíkovna (ve 4. tarifním stupni) a 313071 Vedoucí pošty I
 • 24. 2. 2021 – společné jednání se zaměstnavatelem – Webex
 • přehled Vyhodnocení úrazovosti za leden 2021 (celkem 110 pracovních úrazů)
 • DLS – motorizovaní listovní doručovatelé nemají platební terminály pro přijetí platby kartou, požadujeme zohlednění této skutečnosti při vyhodnocování ukazatelů pro přiznání výkonové prémie, lepší vybavení – nová PDA – bude vypsána veřejná zakázka
 • stravenky – příděl dle rozvrhu směn od ledna 2021, směny delší než 11 hodin – vyúčtování za 2. pololetí roku 2020 při změně systému přídělu stravenek – nadále se řeší
 • COVID-19 a omezení hodin pro veřejnost na pobočkách s vysokou absencí zaměstnanců, velké absence zhoršují pracovní podmínky zaměstnanců
 • respirátory pro zaměstnance – vedoucí mají možnost a musí objednávat ochranné pomůcky. Požadavek na zaměstnavatele – nutné seznámit zaměstnance s návodem na zacházení s respirátory a se životností respirátorů vydaných zaměstnancům!
 • SLBD 2021 – sběrná místa – pobočková síť, pořizování dat z vyplněných dotazníků v rámci pracovní doby, jinak se jedná o práci přesčas!
 • stejnokroje, pracovní oděvy, pracovní pomůcky – testování stejnokrojů v regionech, zasílání připomínek
 • sobotní hodiny pro veřejnost od 1. 3. 2021 – probíhají jednání se zástupci místních samospráv s cílem zrušení či omezení sobotních hodin pro veřejnost – jednání jsou částečně úspěšná
 • přílohy k rozvrhům práce, změny v souvislosti se sobotní otvírací dobou – kontrola ve všech regionech
 • elektronické výkazy práce, problém v DLS, především na SPU s ohledem na nerovnoměrné rozvržení pracovní doby – netypické směny
 • zvyšování tlaku na konzultační prodej (AP) – považujeme za nepřiměřené vzhledem k současné situaci a nejistotě, která prodej velmi ovlivňuje, navíc často v nouzovém režimu práce na poštovních pobočkách. Považujeme za nutné motivovat zaměstnance také v oblastech poštovního obchodu, kdy by měli být odměněni za přeplnění plánů
 • restrukturalizace pobočkové sítě – přesuny poboček
 • Pošta 120, nový objekt – stížnost na prašné prostředí a nevyhovující mikroklimatické podmínky (velký chlad), pracoviště Cheb projde reorganizací
 • dovolená v hodinách – změna v zákoníku práce
 • kolektivní vyjednávání – dne 10. 2. zaslán aktualizovaný návrh KS ze strany zaměstnavatele se lhůtou 45 dnů na reakci ze strany odborových organizací
 • informace z DR ČP
 • odborové otázky – aktuální seznamy funkcionářů, kontroly rozvrhu práce a proplácení přesčasů zástupci odborů, členská základna, příspěvky, evidenční listy, oblast BOZP, potvrzení příspěvků pro účely odpočtu daně z příjmu, RROS – podpora činnosti a delegování zástupců.

Informace zaměstnavatele

 • informace z Krizového štábu ČP, spolupráce s centrální KŠ státu
 • zaměstnancům vydáno 30 000 ks respirátorů, nutnost dalšího nákupu, na žádost P KOV prověří jejich životnost a zaměstnanci dostanou návod k používání – V. Navrátil
 • 2. 2021 – společné jednání mezi zástupci ČP a zástupců odborových subjektů – Webex
 • úhrada COVID-Nákladů státem – žádost je nadále u ministra obchodu a průmyslu K. Havlíčka
 • absence – COVID 19, karanténa, OČR a další důvody celkem 2 829 zaměstnanců k 16.2. 2021, dezinfekce pracovišť
 • výplata MO za vánoční provoz byla vyplacena zaměstnancům 12. 2. 2021
 • probíhá hodnocení zaměstnanců a následné navýšení mezd k 1. 4. 2021
 • elektronické výkazy práce – za leden 2021 pro téměř všechny zaměstnance, problémy v logistice – proškolení vedoucích, řešením bude software pro plánování směn, který bude kompatibilní se systémem SAP (od roku 2022)
 • zaměstnavatel zaslal vypořádání FKSP za rok 2020, dále rozdělení FKSP na setkání zaměstnanců v r. 2021 – dle fyzického počtu zaměstnanců k 1. 2. 2021
 • zamezení práce pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek – zaměstnavatel provádí namátkové kontroly zaměstnanců, v případě zjištění se jedná o obzvlášť hrubé porušení pracovní kázně, kdy následuje okamžité ukončení PP.

 

 

Příští jednání P KOV formou videokonference bude 8. 3. 2021 od 9:30 hodin.

 

 

zapsala J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J.  Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola B. Mäsiarová, M.Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec, R. Ferenc – hosté