Zápis z jednání P KOV – videokonference 31. 1. 2022

Program jednání

 1. Odborové otázky
 • Aktuality
 • Sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 • aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace
 1. Různé

 

K jednotlivým bodům programu

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • nová smlouva s mobilním operátorem T-Mobile pro členy odborů – dle sdělení místopředsedkyně ČMKOS ing. R. Sokolové je smlouva téměř před podpisem a pro náš OS to znamená výrazný benefit pro naše členy a též zjednodušení celé agendy pro všechny
 • smlouva P KOV s cestovní kanceláří Čedok – předsedkyně P KOV ji obnovila. Je to další z možných benefitů pro zaměstnance ČP, kdy Čedok pro ně nabízí slevu na zájezdy, smlouva bude rozeslána na předsedy regionů
 • Odborová akademie 2022, ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta, možnost nominace aktivních odborářů do 50 let – je to velice dobrá možnost k získání znalostí v dané oblasti
 • Nadace České pošty má nové členy správní rady – předsedkyní se stala Marta Horáková
 • 12. 2021 proběhlo společné jednání mezi zástupci České pošty, s. p. a zástupci odborových organizací k návrhu rozpočtu FKSP pro rok 2022, viz zápis z jednání
 • Měsíční vyhodnocení úrazovosti za prosinec 2021 – 71 pracovních úrazů, za období roku 2021 bylo celkem 809 pracovních úrazů
 • zaměstnavatel zaslal Přehled čerpání FKSP za 1-11/2021 a Přehled čerpání sociální výpomoci a bezúročných zápůjček
 • P KOV obdržel „Závěrečnou zprávu z prověrek BOZP v České poště za rok 2021“
 • dopis předsedkyně P KOV ČP zaslaný dne 21. 12. 2021 ministru vnitra Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi k současné situaci České pošty a odpověď 14.1. 2021. V. Rakušan sdělil, že se věnuje maximální pozornost stavu České pošty a vnímá nejen úhradu čistých nákladů univerzální služby, ale i kompenzaci škod vzniklých pandemií COVID-19 jako jednu z priorit nutných k vyřešení pro zajištění chodu podniku. Proto Ministerstvo vnitra bude i nadále usilovat, aby byly finanční prostředky ČP vyplaceny v nejkratší možné době, po schválení zainteresovaných institucí
 • 1. 2022 – dopis předsedkyně P KOV generálnímu řediteli ČP R. Knapovi – s žádostí o zvýšení mezd zaměstnanců ČP, neboť mzdy pošťáků zaostávají již o 8 000 Kč za průměrnou mzdou v ČR, vysoká inflace stále snižuje jejich reálnou mzdu
 • 1. 2022 – jednání mezi zástupci odborových organizací. a zástupci ČP, týkající se organizačních změn a hromadného propouštění „hlavní správy“ (centrálně řízené útvary) k 1. 5. 2022. Zaměstnavatel plánuje zrušit 469 pracovních míst, dle tiskové zprávy má být celkem zrušeno 669 pracovních míst a 96 neobsazených pracovních míst. S organizační změnou PKOV nesouhlasí, nedostatek informací, dopad do zaměstnanosti
 • 12. 2021 byla odeslána ÚP zpráva k hromadnému propuštění, tedy zrušení 26 míst k 1. 2. 2022 (celní deklaranti, reklamanti, referent poštovního provozu). Původní záměr byl 40 zaměstnanců, ke snížení počtu došlo na základě jednání s odbory
 • organizační změna v regionální logistice od 1. 1. 2022 – změna názvů vybraných jednotek nebo převedení jednotek. Změny jsou bez dopadu do zaměstnanosti
 • návrhy změn s dopadem do oblasti odměňování a aktualizace předpisů odměňování k 1. 1. 2022. U tarifních zaměstnanců se jednalo o změnu minimálních a zaručených mezd pro rok 2022 u jednotlivých TS v podmínkách ČP dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., a dále pak o aktualizaci předpisu týkající se systému odměňování zaměstnanců se smluvní mzdou – oba návrhy byly projednány s odbory
 • aktualizace Katalogu hlavních pracovní činností TP – nově zařazená TP Specialista rozvoje prodejní sítě ČEZ, zrušení některých TP, aktualizace popisu základních pracovních činností u TP Administrátor pošt a Pracovník přepážky střídač
 • zřízení 21 plánovaných míst z důvodu naplnění smlouvy o spolupráci se s ČEZ prodej – 1. 2. 2022. Jde o první část otevíraných přepážek ČEZ v roce 2022, další budou průběžně zřizovány v průběhu roku
 • aktualizace MP-1/2019 k FKSP – předpis je upraven na základě výsledku jednání dne 16.12.2021
 • evidence pracovní doby, práce přesčas, cestovní náhrady při pracovní cestě.

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

 • další postup v kolektivním vyjednávání
 • postoje SOS-21 a NOS ČP brání nadále spolupráci odborových organizací
 • viz zápis z jednání o FKSP pro rok 2022, řada benefitů pro zaměstnance

 

 1. Informace z regionů
 • snížení počtu celních deklarantů – nastala kritická situace na Mezinárodní poště, kde se kumuluje množství neproclených zásilek, tedy zákazník musí čekat až 4 měsíce, což je z jeho pohledu nepřijatelné a škodí to pověsti ČP. V současné době pracují celní deklaranti z domova
 • nabídka od cestovní agentury INVIA – uzavření smlouvy s P KOV, možnost dalšího benefitu nejen pro členy, případně i pro zaměstnance. P KOV musí zvážit výhodnost smlouvy, zda využívat možnosti slevy zájezdů pouze pro své členy nebo nabídku rozšířit na všechny zaměstnance ČP
 • projednávání organizační změny k 1.5. 2022 – bohužel se obtížně projednává, pokud zaměstnavatel neposkytl odborům komplexní informace, což je velice nestandardní postup. Jsou též opodstatněné názory, že snížením počtu zaměstnanců např. ve finanční účtárně, ale i dalších, kupř. ÚLZ budou ohroženy procesy s dopadem na provoz
 • při rušení pracovních pozic v ICTG je z 71 rušených 62 techniků koncových zařízení, opodstatněné obavy, zda budou schopni ti, co zůstanou v omezeném počtu zajistit všechny služby pro provoz
 • připomínky ke spolupráci ČSOB – přepážky mají problémy v komunikaci s bankou, nefunguje elektronické spojení. Představuje to dva zásadní problémy, jednak jsou zaměstnanci závislí na splnění závazků vůči bance, tedy plnění produktů a za druhé je klient takto velice nespokojený s poskytovanými službami ČP jako celku
 • pracovní úrazy a základní manuál – existuje v rámci ČP předpis, který se zabývá řešením, jak v takové situaci postupovat, co neopomenout? P KOV se domnívá, že je to závažná problematika a rozhodně by pomohl vedoucím
 • neproplácení přesčasů nadále přetrvává – P KOV poukazuje na stav, kdy není řádně vedena evidence pracovní doby a žádá zaměstnavatele, aby apeloval na vedoucí, musí se dodržovat pravidla vyplývající z legislativy a vnitřních předpisů
 • funkčnost HR portálu pro zúčtování daně z příjmu a doklady pro daňové přiznání (potvrzení vystavená zaměstnavatelem, např. o darech (Nadace České pošty apod.) a příspěvcích (členských apod.), které slouží zaměstnancům jako příloha daňového přiznání za rok 2021.

 

 1. Informace zaměstnavatele

Ivan Feninec – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace

 • 1. 2022 – jednání mezi zástupci ČP, s. p. a zástupci odborů k organizačním změnám s racionalizací pracovních míst v administrativě k 1. 5. 2022
 • plánuje se zrušení 669 pracovních míst v centrálně řízených útvarech, z toho 469 k 1. 5. 2022. Zbývající pracovní místa budou zrušena pravděpodobně k 1. 6. 2022, částečně se jedná o neobsazené pracovních pozice. Zaměstnanci, se kterými bude ukončen PP dostanou odstupné dle platných předpisů ČP, event. navýšené v případě, že dojde dohodou ke zkrácení výpovědní doby
 • nadále platí, že důvodem, kromě úspory osobních nákladů, je především zefektivnění činností, přechod na více centralizované řízení. Dotčení zaměstnanci budou zaměstnavatelem informováni jako první, následně až pak dostanou podrobné informace odbory
 • zaměstnavatel bere na vědomí nesouhlas PKOV s rušením pracovních pozic k 1. 5. 2022, zejména pokud nemá plnohodnotné informace o celém procesu a zváží, v jakém rozsahu poskytne odborům detailnější informace – rozpad na dotčené typové pozice
 • požadavek P KOV na zachování sociálního programu pro tuto organizační změnu – navýšení odstupného či odchodné nad rámec stávajících předpisů není možné poskytnout, byznys České pošty je velice špatný, nejsou finanční zdroje, stále klesají výnosy
 • jednání o růstu mezd závisí na úhradě nákladů US, neuhrazené náklady znamenají nedostatek cash flow, rok 2022 bude pro Českou poštu z pohledu ekonomiky opět velice složitý
 • připravuje se rozpočet FKSP pro rok 2022 – prozatím bude fond přerozdělen podle stávajícího počtu zaměstnanců na regionech, po organizační změně dojde k úpravě
 • Přehled čerpání FKSP za 1-11/2021 jsme zaslali, zašleme dnes z čerpání za rok 2021.

Různé

 • požadavek pro jednotlivé ZO o aktualizaci počtu výtisků časopisu PTN ECHO v roce 2022 – nutnost k uzavření nové smlouvy s dodavatelem
 • 1. 2022 byl termín pro nahlášení členu jednotlivých komisí pro přípravu VII. Sjezdu OS ZPTNS – kde ještě neučinil, pošlete obratem
 • 1. 2022 byl termín k zaslání Evidenčních listů ZO – pokud nebudou dodány od všech ZO, nelze rozdělit prostředky § 13 dle vyhlášky o FKSP.

 

Příští jednání P KOV je dne 28. 2. 2022, hlasování o formě jednání (v případě potřeby bude jednání formou on-line dne 14. 2. 2022).

 

 

 

 Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, M.Roháčková, R.Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová

Omluveni: Š. Alexová, L. Bílá, A. Navrátilová, Z. Svrčinová

Hosté: I. Feninec, R. Ferenc