Zápis z jednání P KOV – 30. 8. 2021

Program jednání

 1. Odborové otázky
 • Aktuality
 • Sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 • R. Ferenc – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace
 1. Různé

 

 

K jednotlivým bodům programu

 

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • informace o změně sídla Českomoravské konfederace odborových svazů od 1. 9. 2021. Adresa je Politických vězňů 1419/11, 110 00, Praha 1
 • zhodnocení společného jednání zástupců odborových organizací se zaměstnavatelem, které se uskutečnilo 11. 8. 2021
 • organizace voleb zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady České pošty
 • 15. 9. 2021 – webinář pro zástupce odborových organizací k problematice odměňování pořádaný ULZ on-line na platformě Webex
 • 12. 8. 2021 – zveřejněna informace týkající se veřejné zakázky na dopravu nad 3,5 tuny, kterou Česká pošta vypsala s finančním limitem 2 800 000 000 Kč na tři roky, vážné obavy z dopadu na pracovní místa, žádáme informace
 • Měsíční vyhodnocení úrazovosti za červenec 2021 – celkem 36, za období leden až červenec bylo 513 pracovních úrazů
 • přehled čerpání FKSP za období 1-7 2021. Na položku setkávání zaměstnanců schválena částka 800 Kč/1 zaměstnanec/rok
 • organizační změna v DSPS (Divize státní poštovní služby) a DFSP (Divize finanční služby a prodej) od 1. 9. 2021 a promítnutí změn v Katalogu hlavních pracovní činností typových pozic, který je přílohou k OP-18/2019/GŘ
 • organizační změny v České poště k 1. 9. a 1. 10. 2021, vyjednali jsme sociální program pro odcházející zaměstnance nad rámec stávajících předpisů
 • aktualizace předpisů České pošty: MP – 11/2021 – Odměna za projekty (nový předpis), SM – 1/2019 – Systém odměňování zaměstnanců, SM – 1/2018 – Systém odměňování zaměstnanců, u kterých je uplatňována smluvní mzda a OP – 14/2018 – Stanovení ukazatelů pro zaměstnance se smluvní mzdou. Tyto předpisy považuje P KOV ČP za projednané
 • hromadné propouštění k 1. 12. 2021 – v ČP dochází ke zrušení 141 pracovních míst. Snaha ze strany zaměstnavatele ke zmírnění nepříznivých důsledků pro zaměstnance, možnost jejich zařazení ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích firmy, navrhujeme sociální program i pro tuto organizační změnu
 • stejnokroje – musí být vždy projednáváno s odbory, P KOV má přeci svého zástupce v komisi
 • vychází nová publikace „Zákoník práce“ s veškerými úpravami od 1. 7. 2021 – cena činí 1 500 Kč, pro předplatitele revue SONDY je sleva

 

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání je díky uvažování a vystupování některých odborových organizací stále na mrtvém bodě, na náš podnět některé odborové organizace vůbec nereagovaly

 

Informace z dozorčí rady České pošty

 • připravované rozdělení státního podniku a strategie České pošty, hospodaření České pošty, situace na trhu balíkových zásilek, náklady univerzální služby, prodej majetku.

 

 

 1. Informace z regionů
 • příprava na volby do DR ČP probíhá na všech regionech – komise, kandidáti, volitelé
 • prodej budov ČP a stěhování do nových prostor – často nevyhovující podmínky na nových pracovištích, rekonstrukce probíhají za provozu
 • centralizace dodejen způsobuje problémy s dopravou na pracoviště, zapříčiňuje časté výpovědi doručovatelů
 • v rámci úsporných opatření dochází k rušení neobsazených pracovních míst v PS, pokud je 1-2 měsíce neobsazeno, již se ruší! Chybí doručovatelé, zaměstnanci na přepážkách, musí vypomáhat vedoucí, kritický stav je na „jednokoňkách“
 • v PS opět vzniká velký tlak na zajišťování AP, zkracování pracovních úvazků v návaznosti na hodiny pro veřejnost, úsporná opatření
 • hmotnostní limity pro manipulaci s břemeny (ženy 20 kg, muži 30 kg – výjimečně 50 kg) – nezbytné řešit technologicky (manipulační pomůcky, více pracovníků na břemeno přesahující limit)
 • nutnost vytvoření „komunikačních kanálů“ pro zaměstnance, je třeba více lidi informovat, předejde se mnoha problémům
 • nadále je problém zajišťování respirátorů vedoucími, zaměstnanci si často respirátory kupují sami, očkování zaměstnanců ČP
 • největším problémem je nadále komunikace, často nedostatečná a nevhodná je mezi vedoucími a podřízenými, je nezbytná slušnost a vzájemný respekt.

 

 1. Informace zaměstnavatele
 • I. Feninec – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace
 • informace o zrušení depa Říčany a rozdělení k pražským depům k 1. 1. 2022 vyvolalo nevhodnou reakci zaměstnanců, kdy porušili pracovní kázeň (dostali vytýkací dopisy, neomluvená absence)
 • zaměstnavatel pracuje na vytvoření lepší komunikaci na pracovištích, musí zajistit realizaci komunikační strategie, je známo, že je komunikace nedostatečná
 • připravovaná informační „kampaň“ ředitele Logistiky M. Kmenta
 • informace k volbám zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě České pošty
 • čerpání FKSP – byl zaslán přehled o čerpání fondu za období 1-7 2021
 • dohodnuté navýšení plánu FKSP (společné jednání 11. 8. 2021) zahrnuje zvýšení v položce na setkání zaměstnanců v částce 800 Kč/zaměstnanec, navýšení sociálních výpomocí a bezúročných zápůjček – předpis je ve schvalovacím řízení
 • zakrytí dýchacích cest ochrannými pomůckami např. u přepážek – nadále platí, že zaměstnavatel postupuje na základě nařízení ministerstva zdravotnictví.

 

 1. Různé
 • seminář BOZP ve dnech 8. – 10. 9. 2021 v Berouně – možnost přihlášení
 • zasílat příspěvky do časopisu PTN ECHO – do 6. 9. 2021
 • výjezdní zasedání P KOV se koná 7. a 8. října 2021 (nejpozději do 24. 9. 2021 zasílejte dotazy předsedkyni P KOV).

 

 

Příští jednání P KOV bude 15. 9. 2021 – online po webináři, prezenční formou pak dne 4. 10. 2021 od 9:30 hodin v hotelu Olšanka.

 

 

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, A. Navrátilová, M.Roháčková, R.Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

Omluveni: Š. Alexová, L. Bílá

Hosté: I. Feninec