Zápis z jednání P KOV – 27. 3. 2023

Program jednání:

 1. Čerpání rozpočtu P KOV České pošty za rok 2022
 2. Návrh rozpočtu P KOV České pošty pro rok 2023
 3. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé

 

P KOV České pošty schválil doplnění bodů programu o zprávu o čerpání rozpočtu P KOV za rok 2022 a návrh rozpočtu P KOV pro rok 2023.

 

K jednotlivým bodům programu

 

 1. Čerpání rozpočtu P KOV České pošty za rok 2022

Členům P KOV byl předloženo čerpání rozpočtu PKOV ČP za rok 2022, jehož jednotlivé položky okomentovala předsedkyně.

P KOV projednal a schválil čerpání Rozpočtu P KOV ČP za rok 2022

 

 1. Návrh rozpočtu P KOV České pošty pro rok 2023

Členům P KOV byl předložen návrh rozpočtu P KOV České pošty na rok 2023, opět s komentářem k jednotlivým bodům finančního rozpočtu.

P KOV projednal a schválil Rozpočet P KOV ČP pro rok 2023

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • března 2023 proběhlo v PS ČR Veřejné slyšení k „Petici za zachování veřejných poštovních služeb“, které uvedla Jindřiška Budweiserová, zástupkyně petentů, zpravodajem byl Tomáš Müller, byli přítomni zástupci MV ČR, MPO ČR, ČTÚ a předseda Petičního výboru Tomio Okamura. Veřejného slyšení se účastnilo cca 100 občanů, z toho 80 zaměstnanců České pošty
 • dubna 2023 bude naše petice projednávána v Senátu – jednání u Kulatého stolu s paní senátorkou J. Vítkovou, místopředsedkyní Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu, za petenty J. Budweiserová, za účasti zástupců MV, MF, MPO, ČP, ČTÚ, ČMKOS, zástupců místních samospráv, obcí a dalších
 • Akce ČMKOS NE důchodu v 68 – náš svaz podporuje Petici ČMKOS proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu zaměstnanců v náročných profesích
 • Předsedkyně P KOV České pošty J. Budweiserová poskytla několik rozhovorů pro média k současné situaci v České poště a postoji našeho odborového svazu (pro ČT1, na CNN Prima NEWS, dále na ČT24, rozhlasovým stanicím, také tisku)
 • 3. 2023 – jednání zástupců odborových organizací se zaměstnavatelem za účasti generálního ředitele – informace o připravovaných změnách
 • 3. 2023 – seminář v Poslanecké sněmovně – představení transformace České pošty. Notifikace kompenzace ČNUS Evropskou komisí pro roky 2023-24 zatím není dokončená, na podzim letošního roku by měla pošta obdržet 750 mil. Kč – druhá část úhrady nákladů ČNUS za rok 2022. Pro období 2023-2024 je předpoklad nutnosti čerpání provozních úvěrů ČP více než 8 miliard Kč
 • Česká pošta se chystá zavřít 300 poboček, to znamená další snižování počtu zaměstnanců a omezení provozních hodin
 • Organizační změny v ČP – hromadné propuštění k 1. 7. 2023 – rušená pracovní místa v Divizi státní poštovní služby a v Divizi logistika ve hlavní správě. Zároveň k 1. 7. 2023 zřejmě hodlá zaměstnavatel krátit stávající pracovní úvazky
 • Před všemi organizačními změnami žádá P KOV zaměstnavatele o provedení znormování spotřeby práce a z toho vyplývající potřeby personální kapacity pro poskytované služby. V logistice je uvažováno o normování v průběhu měsíce května, ale tyto náměry jsou pouze „klasické“, nepředstavují nastavení podrobných parametrů doručovacích okrsků, jak od zaměstnavatele požadujeme
 • Změna legislativy – vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování a nařízení vlády č. 178/2015 Sb. o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
 1. Informace z regionů
 • Systém projednávání veškerých změn – pokud nejsou zaměstnavatelem včas předloženy podklady, nelze ze strany odborů plánované změny projednávat a zaslat v krátkém čase připomínky
 • Upozornění na text Zásad FKSP pro rok 2023 – v neshodě s vyhláškou a zákonem je položka „Příspěvky na dětské rekreace …“, kde je určen věk dítěte do 16 let věku, ale jinak tento limit stanovuje zákon č. 402/201 Sb., o státní podpoře. P KOV žádá o „technický výklad“ a případnou úpravu pro určení nároku dítěte ve smyslu zákona
 • Nedostatečné navýšení mezd roku 2023, mezi zaměstnanci velké obavy ze zrušení pracovních míst, jsou celkově znepokojeni a nespokojeni, systém doručování D+3.
 1. Informace od zaměstnavatele

R. Ferenc – FKSP, organizační změny

 • FKSP včetně zásad hospodaření projednáno, platí sice jen do konce roku, ale je již obnoveno čerpání FKSP v plném rozsahu
 • Změna předpisu MP6/2018 – Vybrané benefity pro zaměstnance – upraveno v části hodnoty stravenek, poskytnutí mimořádného příspěvku na životní pojištění a penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření a v programu MultiSport
 • Organizační změny a hromadné propuštění k 1. 7. 2023 (rušená pracovní místa v DSPS a v DL i ve hlavní správě). Ruší se 300 poboček pošt a je záměr snížit pracovní úvazky u 600 pošt, tedy i s omezením provozních hodin. Ze strany zaměstnavatele je snaha pomoci lidem při rekvalifikaci, při hledání nové práce mimo ČP, kde by zaměstnanci mohli uplatnit své zkušenosti, jednáme s ÚP, možnost uplatnění na pošta/partner

J. Budweiserová – připomínky

 • FKSP pro rok 2023 – v zásadách o čerpání z fondu je třeba prověřit text v bodě 6. – Příspěvky na dětské rekreace – tábory, ozdravné a sportovní pobyty, příměstské tábory, rekreace s rodiči apod. (§ 8 vyhlášky o FKSP) na každé dítě zaměstnance do 16 let věku (den jeho 16. narozenin) …. Podle zákona č. 402/201 Sb., o státní podpoře je v 16 tohoto zákona vyspecifikováno co je povinná školní docházka. Proto P KOV žádá, aby zaměstnavatel toto ustanovení prověřil a případně vydal výklad k tomuto ustanovení
 • Hromadné propuštění k 1. 7. 2023 – jak zaměstnavatel zajistí ochranu svých zaměstnanců v tzv. vyloučených lokalitách (např. SČ, SM), jak zajistí plynulé doručování poukázek, výplaty dávek. Jak budou zaměstnanci chráněni před rozezlenými klienty
 • Zásadní připomínka ze strany P KOV k odměňování balíkových doručovatelů– maximální výše vyplacené úkolové prémie jednomu zaměstnanci má limit 8 500 Kč za příslušný kalendářní měsíc. Zastropování nedává u úkolové prémie smysl, jak bude zaměstnavatel postupovat v případě, když balíkový doručovatel dosáhne limitu již 25. den v kalendářním měsíci. Jak tedy zaměstnanec bude doručovat bez finančního ohodnocení, nebo nebude už muset pracovat…
 • P KOV projednal SM Bonusy za produkty a prodej služeb k 1. 4. 2023, ale má připomínku k části Produkty Poštovní spořitelny, odměnu za produkt by měli obdržet i ostatní přepážkoví pracovníci, nejen specialisté na SBP
 • Systém projednávání změn – pokud nejsou včas zaslány podklady k projednávání, je v podstatě ve stanovených termínech nemožné připravované změny projednat. Regionální předseda musí vše projednat se svými výbory, ze strany odborů není tak možné zaslat připomínky v krátkém časovém horizontu. Žádáme o poskytování podkladů k projednávaným změnám minimálně deset dnů před termínem projednávání
 • Dvě připomínky P KOV k ukončení pracovního poměru – zaměstnanci je předložena zároveň výpověď z pracovního poměru k určitému termínu a dohoda o skončení pracovního poměru se stejným termínem bez výhody navýšení odstupného. Také jsme zaznamenali, že dlouhodobě nemocní zaměstnanci jsou „nuceni“ podepsat dohodu o skončení pracovního poměru!
 • Vyhodnocování zátěží doručovatelů – statistické výsledky jsou známy až za 2 měsíce, ale zaměstnanec má už v té době jiné zátěže, vyhodnocování je pomalé s ohledem na časté změny v doručování.
 1. Různé
 • PRACUJ PODLE PRAVIDEL – připravíme leták, kde bude cca 3-5 základních bodů, které P KOV považuje ve vztahu zaměstnanců k České poště za prioritní, zajistíme samolepky a „placky“ s aktuálním mottem zaměstnanců, tak aby vystihovalo obtížnou situaci zaměstnanců a potřebu sdělit tuto skutečnost veřejnosti.

Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční 24. 4. 2023 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, L. Bílá, J. Fišerová, Š. Grochal, R. Grošková, I. Homola, P. Koudelka, B. Mäsiarová, M. Matonohová, M. Matyková, A. Navrátilová, R.Stehlíková Z. Svrčinová, P.Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, Jana Koukolová

Za zaměstnavatele: R. Ferenc, Z. Klírová omluvena