Zápis z jednání P KOV – 26. 9. 2022

Program jednání

 

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé

 

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • inflace 17,2 % v srpnu, dočasné zrušení spotřební daně na paliva, vysoké ceny energií, zastropování ceny elektřiny na 6 Kč za kWh, plyn na 3 Kč za kWh pro maloodběratele
 • demonstrace připravovaná ČMKOS dne 8.10. 2022 ve 12:05 na Václavském náměstí v Praze-PROTI CHUDOBĚ, s podtitulem Pět minut po dvanácté
 • cílem demonstrace je vzkaz vládě, aby bezodkladné řešila celou krizi z pohledu stoupajících životních nákladů a pomohla občanům i firmám zvládnout současnou obtížnou situaci, zejména v oblasti zvyšujících se cen energií a PHM
 • odboráři našeho odborového svazu, kteří se demonstrace zúčastní, budou mít uhrazeny cestovní výdaje a příspěvek 200 Kč na občerstvení – týká se pouze členů OS ZPTNS
 • 9. 2022 – jednání J. Budweiserové s ministrem vnitra V. Rakušanem, který vnímá současnou závažnou situaci pošty. Na otevřený dopis pan ministr však doposud nereagoval
 • strategie České pošty dosud není zakladatelem schválena
 • 9. 2022 – jednání zástupců odborových subjektů se zaměstnavatelem o mzdovém vývoji za přítomnosti generálního ředitele R. Knapa. Výsledkem jednání je mimořádná odměna v minimální výši 4 500 Kč na zaměstnance. Eventuální další navýšení této odměny je možné až na základě vyhodnocení předběžného hospodářského výsledku ČP roku 2022 ještě v říjnu 2022
 • úhrada Covid-nákladů státem pro ČP – žádost se řeší, a tedy stále tedy chybí finance pro zaměstnance na slíbené odměny – žádost byla předložena k připomínkám ministerstvu průmyslu a obchodu a ministerstvu financí
 • 11. 2022 – jednání zaměstnavatele a odborových subjektů o tarifních mzdách pro rok 2023
 • organizační změny v divizi logistika k 1. 10. 2022 a sloučení do 4 regionů – region Praha, region Jihozápad, region Severových a region Morava
 • konečná zpráva ÚP o hromadnému propouštění – zrušení 167 (původní záměr 258 míst) a 61 (původní záměr 68 míst) pracovních pozic k 1. 10. 2022
 • organizační změny v ČP a oznámení ÚP o hromadném propouštění k 1. 12. 2022 – celkem 287 pracovních pozic organizační změna k 1. 12. 2022, z toho je 230 míst řidičů.

 

Kolektivní vyjednávání

 • společný návrh KS pro zachování stávajících benefitů a pracovních podmínek v rámci všech odborových subjektů není dosud dohodnut, dva odborové subjekty doposud nereagovaly.

Informace z regionů

 • chybějící personální kapacity, velké zátěže, špatné pracovní podmínky, nízké mzdové ohodnocení, tlak na práci s výkonovou prémií – to vše je zaměstnanci negativně vnímáno
 • stále nedořešen problém jednokoněk a uzavírání pošty v době hodin pro veřejnost při předávání uzávěrů. Nutnost uzavření provozovny dle předpisů a také s ohledem na hmotnou odpovědnost zaměstnance, aby byly podmínky pro ochránění svěřených hodnot. P KOV požaduje vypracování jednotného postupu v těchto případech od zaměstnavatele
 • DPSU – problémy s agenturními zaměstnanci, často přichází na pracoviště pošty pouze 50 % požadovaných agenturních zaměstnanců, vznikají problémy s přípravou materiálu, a to se logicky odráží v návaznosti na kurzy (jejich zdržení)
 • odměna pro doručovatele za roznos volebních lístků do zastupitelstev obcí nebyla stanovena, pokud roznos proběhl nad rámec pracovní doby, je nutné vykázat práci přesčas
 • stejnokroje pro zaměstnance – chybí součásti pro jejich obnovu, není dostupné ani prvotní vybavení
 • nemožnost v současné době objednat čistící, mycí a dezinfekční prostředky – podléhá výběrovému řízení, které nebylo ještě ukončeno
 • doprava administrátorů vlastním vozidlem při přesunech na různá pracoviště – nutné vyřešit, pro některé zaměstnance není jiná možnost dojezdu na pracoviště
 • škodní komise – vzhledem k tomu, že se vyjma centrální komise, komise nescházejí, je třeba proces projednání škody s odbory nastavit tak, aby bylo přihlíženo k připomínkám odborů. Projednání probíhá elektronickou formou.

Informace od zaměstnavatele

Z. Klírová, nová ředitelka ÚŘLZ – diskuse k otázkám z regionů (viz shora uvedené)

 • organizační změny budou pokračovat, nutnost jednání podle pravidel, se sociálním přístupem a dle zásad slušnosti
 • změny v oblasti personálního obsazení ÚLZ – D. Hořejší skončila ve zkušební době (úsek odměňování), od 1. 10. 2022 nastupuje Martin Švíka, Václav Hejkal, Jana Žížalová
 • zajišťování stejnokrojů – bude prověřeno.

R. Ferenc – informace o FKSP a další

 • 9. 2022 – společné jednání o mzdách za účasti generálního ředitele R. Knapa
 • čerpání FKSP k 31. 08. 2022 – položky rozpočtu se průběžně čerpají, úspora je v položce stravné, naopak kategorie dětská rekreace je položka mírně přečerpaná – odbory s tím nemají problém

 

 

Různé

 • příprava VII. Sjezdu OS ZPTNS – zaslat do 30. 9. 2022 evidenční listy a mandáty delegátů sjezdu (nejpozději do 14. 10. 2022)

 

 

Příští jednání P KOV se uskuteční 31. 10. 2022 v hotelu Olšanka.

 

 

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, L. Bílá, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, A. Navrátilová, R.Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová

Omluveni: Š. Alexová, M. Roháčková, Z. Svrčinová,

Hosté: Zdena Klírová, Rafael Ferenc