Zápis z jednání P KOV – 25. 7. 2022

Program jednání

 

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé

 

 

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 9,4 %, meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 17,2 %, tj. o 1,2 % více než v květnu
 • nezaměstnanost-v červnu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl na 231 309, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 319 408 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,1 %
 • Covid-náklady představují pro ČP cca 1 miliardu Kč, stále v řešení
 • notifikace ČNUS pro roky 2018 až 2022 – dnes Evropská komise vydala rozhodnutí, že České poště může být vyplacena kompenzace za poskytování univerzální služby
 • otevřený dopis ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi – DR ČP se s obsahem tohoto dopisu ztotožnila. Dopis je ale zatím bez odezvy ze strany ministerstva
 • poštovní licence – 17. 5. 2022 na ČTÚ proběhlo otevírání obálky k výběrovému řízení na držitele poštovní licence pro období 1. 1. 2023 až 31. 12. 2024. Jediným uchazečem, který přihlásil, byla Česká pošta. Úřad konstatoval, že žádost splnila všechny náležitosti a byla postoupena komisi k posouzení a hodnocení s předpokladem ukončení 30. 6. 2022, bohužel doposud není potvrzeno
 • strategie ČP není schválena DR ČP, schválila ji předchozí DR – na strategii ČP se stále pracuje
 • organizační změny v České poště – k 1. 8., k 1. 9., k 1. 10. a oznámení ÚP k 1. 11. 2022 (oznámení ÚP)
 • dopis P KOV personálnímu řediteli ke způsobu projednávání organizační změny v PS s hromadným propouštěním k 1. 10. 2022 – tyto změny měly být projednávány korespondenčně, zaměstnavatel vydal rozhodnutí před dokončením projednání s odbory
 • výkonová prémie – dopis P KOV generálnímu řediteli se žádostí o výplatu výkonové prémie pro zaměstnance v plné výši a s protestem proti automatickému vyhodnocování kritérií pro přiznání výkonové prémie
 • ROVNÁ MZDA, nabídka spolupráce ze strany této společnosti s ručením omezeným. Jedná se o podnikatelský projekt, zatím jen inzeruje své aktivity a nijak nekoná. Zájem médií, k této záležitosti se J. Budweiserová písemně vyjádřila redaktorce E15, Kristině Vejnbender
 • informace o jednání J. Budweiserové s M. Horákovou a M. Selicharovou o Nadaci ČP a FKSP. Nadace se nezabývá škodami na majetku zaměstnanců, ale zaměřuje svoji činnost na zdravotní problémy zaměstnanců, podporu vzdělávacích a rozvojových aktivit. Zaměstnanec může žádat o příspěvek z Nadace i z FKSP. Dalším výstupem jednání byla podpora aktivity „Milostivé léto“ ze strany zaměstnavatele i odborů, možnost spolupráce s potravinovou bankou a podobné možnosti

Kolektivní vyjednávání

 • společný návrh KS pro zachování stávajících benefitů a pracovních podmínek v rámci všech odborových subjektů stále není dohodnut, dva odborové subjekty dosud nijak nereagovaly
 • Informace z regionů
 • na některých regionech probíhají volby do výborů základních organizací, dochází i ke slučování ZO
 • projednávání organizačních změn v PS v neshodě, potřeba ucelených podkladů pro řádné projednání
 • nedodržování interních předpisů např. při přebírání kurzů na jednokoňkách – dle vydaných pokynů má probíhat v době, kdy na poště nejsou zákazníci a je nezbytné uzavření pobočky na dobu předávání, což se v mnoha případech neděje, případně způsobuje problémy pro klienty
 • pošta Břeclav 120 – ukončení činnosti, nabídka pracovních míst zaměstnancům v logistice, případně na stejnou činnost v Mošnově
 • logistický areál ČP v Mošnově – je malý zájem ze strany stávajících zaměstnanců o práci v tomto novém logistickém centru z důvodu problematické dopravy na pracoviště
 • stížnosti a nespokojenost zaměstnanců na způsob vyhodnocování kritérií pro výplatu výkonové prémie.
 • rušení neobsazených míst, na regionech citelně chybí stále více lidí.
 • Informace od zaměstnavatele a diskuze

R. Ferenc – aktuální informace

 • uznání pochybení a omluva za způsob projednávání organizačních změn a rušení pracovních míst v PS ke dne 1. 10. 2022, situace se nebude již opakovat
 • FKSP – přehled čerpání za období 01-06/2022
 • dnes by měla být vydáno rozhodnutí EK o notifikaci ČNUS za roky 2018-2022
 • vyhodnocování kritérií pro výkonovou prémii – od 1. 8. 2022 by se neměl automatický formulář pro vyhodnocení už používat

J. Budweiserová

 • způsob hodnocení kritérií pro výkonovou prémii je nastaven nespravedlivě. V případech absencí zaměstnanců se plán prodeje rozděluje na zbývající zaměstnance. Plán prodeje je tak nereálně nastaven. Ti zaměstnanci, kteří je zastupují za absence a stihnou zajistit provoz poboček, mají přesto sníženou výkonovou prémii, protože nesplnili svůj plán + plán chybějícího zaměstnance.

R. Ferenc

 • agentury práce – výběrové řízení zatím neprobíhá, v současné době ČP spolupracuje s celkem 7 agenturami, zaměstnavatel uvažuje s navýšením až v souvislosti s vánočním provozem
 • evidence vnitřních předpisů – probíhá zjednodušenou formou, rozhodnutí se neevidují v registru, obdrží ho pouze vedoucí, kterých se týká

J. Budweiserová

 • považujeme za nezbytné, aby se dotčení zaměstnanci i odbory mohli seznámit s obsahem rozhodnutí k jednotlivým organizačním změnám

R. Ferenc

 • zkontrolujeme přístupnost těchto dokumentů
 • rovněž zašleme výsledky provozní kontroly
 • problémy s předáváním uzávěrů s odkazem na bezpečnostní předpisy – zaměstnavatel nemá informace o porušování těchto předpisů
 • zaměstnavatel připouští, že je malý počet administrátorů ve firmě

J. Budweiserová

 • Logistika a pitný režim v období tropických teplot – P KOV oceňuje přístup zaměstnavatele k zajištění nápojů pro zaměstnance při extrémních teplotách
 1. Různé
 • manifestační mítink pořádaný ČMKOS dne 5. 9. 2022 – sdělit přibližné počty účastníků akce za naše odbory
 • zaslat J. Budweiserová aktuální seznam funkcionářů nejpozději do 15. 8. 2022
 • příští jednání je pozván P. Ryvola – zaslat dotazy a připomínky pro jednání do 24. 8. 2022, abychom dostali aktuální informace a zajistili předpoklady pro kvalitní diskusi.

 

 

Příští jednání P KOV je 29. 8. 2022 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

 

 

 

 

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, A. Navrátilová, R.Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V. Vardžáková a V. Trägerová

Omluveni: L. Bílá, Š. Alexová, V. Beneš, M. Roháčková, J. Zedník

Hosté: Rafael Ferenc