Zápis z jednání P KOV – 18. 12. 2023

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé
 4. Odborové otázky

Aktuality

 • poděkování všem za podporu akcí v rámci Dne protestů za lepší budoucnost ČR – 27. 11. 2023. I když byl konsolidační balíček vlády schválen, je vyjádření protestů proti zhoršujícím se životním podmínkám důležité. Rozpočtové dopady na vědu, výzkum, školství jsou vážné. Zrovna tak problémy ve zdravotnictví i když budou navýšené platby od zdravotních pojišťoven. Do protestů: zapojilo se více jak 1 milion lidí. Stále přicházejí podpisové archy, fotografie a videa. Pošťáci podpořili den protestů vylepením letáčků, samolepek, vylepením samolepek v poštovních autech. Zúčastnili jsme se protestního pochodu a demonstrace
 • Navýšení minimální mzdy o 1 600,-Kč na 18 900,-Kč. Návrh odborů byl navýšení o 2 200,-Kč, ale se zaměstnavateli se odbory na takovém navýšení neshodly. Zvýšení zaručené mzdy v prvních třech tarifních stupních a také v posledním osmém tarifním stupni. Proti zaručeným mzdám v jednotlivých tarifních stupních se vymezují zaměstnavatelé a žádají jejich zrušení s tím, že stačí minimální mzda
 • Konference k transformaci České pošty v hotelu Olšanka, bylo sděleno, že během ledna budou navštívena všechna pracoviště kde by se mělo dle provozních procesů rozhodnout, zda budou náležet ke státnímu podniku Česká pošta nebo akciové společnosti Balíkovna
 • Organizační změny od 1. 1. 2024 – přesuny organizačních jednotek bez dopadu do zaměstnanosti, zrušení dvou manažerských pozic.

Vyjednávání o mzdách a FKSP.

 • stravenka od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 v hodnotě 100 Kč, zaměstnanec hradí 40 Kč ze svého
 • stravovací paušál od 1. 7. 2024 ve výši 80 Kč za odpracovanou směnu (minimálně 3 hodiny), zaměstnanec dostane ke mzdě s výplatou za daný měsíc, paušál nepodléhá dani ani pojistnému, zaměstnanec nehradí nic
 • sociální výpomoci a bezúročné peněžité půjčky – dle stejných pravidel jako v roce 2023
 • dary při pracovních výročích 20, 25, 30, 35 ….- stejné podmínky jako letos, dar při odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu III. stupně za podmínky odpracování 10 lez u zaměstnavatele a zároveň s podmínkou skončení pracovního poměru
 • příspěvek na rekreace 2 000 Kč za rok (lze využít na rekreaci zaměstnance nebo na dětské tábory, možné různé kombinace)
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč pro všechny po jednom roku trvání pracovního poměru
 • příspěvek na životní pojištění ve výši 300 Kč pro všechny po jednom roku trvání pracovního poměru – zaměstnanec může využít jen jeden příspěvek
 • Jsou zachovány a neměněny benefity jako je pátý týden dovolené, odstupné apod.
 • Jednání o mzdách: návrh zaměstnavatele na zvýšení mezd o 10 % od října 2024. Požadujeme dřívější termín navýšení mezd a navrhli jsme mimořádné odměny za vánoční provoz a další mimořádné odměny s ohledem na špatnou finanční situaci zaměstnanců.
 1. Informace z regionů
 • Zpětná vazba od členů na dobrou práci odborů při vyjednávání o FKSP.
 • Regionální pracovní skupiny pro řešení provozních problémů fungují, z některých jsou pořizovány písemné zápisy
 • Nedostatečné personální kapacity v logistice, neobsazená místa a velké absence způsobují vážné provozní problémy. Nejhorší situace je v Praze. V Brně se řeší Depo 73, které je momentálně nejhorší na Jižní Moravě, kde schází zhruba 40 % zaměstnanců. Problém se zaměstnanci v Boskovicích, kde si neuplatňují práci přesčas, zkreslují tím skutečnou potřebu pracovníků
 • Situace na poštovních pobočkách je také napjatá, velký počet uložených balíkových a listových zásilek v důsledku problémů v logistice. Problém s nedostatkem lidí, nemocnost, neobsazená pracovní místa
 • Depo Třebíč má dlouhodobě nevyhovující podmínky z hlediska BOZP, nerovnost podlahy a nyní není funkční topení. Náprava je přislíbena. Stav se řeší i se svazovou inspekcí BOZP.
 • DSPU Mošnov – 18. 12. zahájen zkušební provoz třídícího stroje
 1. Informace od zaměstnavatele: Václav Hejkal. Mgr. Rafael Ferenc
 • Organizační změny od 1. 1. 2024 – přesuny více organizačních jednotek v rámci divizí z důvodu přípravy transformace. Obecně lze říci, že provozní divize budou mít pod sebou provoz a divize finanční služby a prodej bude řídit služby.
 • Na intranetu byla zveřejněna základní informace o výsledku jednání o FKSP a byly rozeslány na všechny dostupné emailové adresy zaměstnanců informace o možnostech čerpání z FKSP a benefitech v roce 2024. Zaměstnanci dostali informaci, že snížení rozpočtu FKSP je na základě konsolidačního balíčku vlády. Informace budou zveřejněny také na nástěnkách v provozovnách
 • Připravujeme informaci, jak postupovat při snížení příspěvku na životní pojištění. Jak postupovat při jednání s pojišťovnou. Podobná informace se připravuje i pro zaměstnance s penzijním pojištěním.
 • Informace o zrušení 260 manažerských pozic – jedná se ukončení pracovního poměru manažerských pozic v roce 2023. Další organizační změny budou 1. 4. a 1. 7. nejedná se ale o hromadné propouštění. Organizační změny se budou týkat administrativních pozic
 • Zásady čerpání FKSP jsou finalizované, tento týden budou rozeslány zástupcům odborů k připomínkám. Budou se měnit navazující interní předpisy
 • Informace o benefitech jsou k dispozici zaměstnancům na intranetu
 • V lednu bude další jednání o mzdách.

P KOV

 • žádost odborů o mimořádnou odměnu za vánoční provoz, navýšení mezd od 1. 4. 2024, případně další mimořádné odměny s ohledem na finanční situaci zaměstnanců
 • Srovnání mzdových relací mezi nadřízeným a podřízeným, mezi nově nastupujícími a dlouholetými zaměstnanci na stejných pracovních pozicích. Je nutné analyzovat současný stav, a hlavně najít řešení
 • Nevhodně nastylizované dopisy pro ženy na mateřské dovolené, kde je jim oznámeno zrušení pracovní pozice a nabídnuto, aby si vybraly buď dohodu o ukončení pracovního poměru, nebo výpověď, což je v rozporu se zákoníkem práce. Je připravena úprava dopisy byly špatně formulované, nyní jsou nově nastylizované po konzultaci s právním oddělením
 • Termín doručení faktur za individuální rekreaci s příspěvkem z FKSP za rok 2023 je prodloužen do 7. 1 2024.

 

 1. Různé
 • Zaslání aktuálních seznamů funkcionářů během ledna 2024
 • Schválení harmonogramu jednání pro rok 2024, viz příloha

On line jednání P KOV: 29. 4. a 22. 7.

Aktiv ZO 9. 4. 2024

 

Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční dne 29. ledna 2024 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala: J. Koukolová

Ověřila: J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, R. Grošková, M. Matonohová, M. Mäsiarová, A. Navrátilová, R. Stehlíková, P. Tůmová, V.Vardžáková, J. Zedník, J. Koukolová

Omluveni: L. Bílá, I. Homola, P. Koudelka, M. Matyková, Z. Svrčinová

Hosté: Václav Hejkal, Rafael Ferenc