Zápis z jednání P KOV – 15. 12. 2021

Program jednání

 1. Odborové otázky
 • Aktuality
 • Sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 • aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace
 1. Různé

 

K jednotlivým bodům programu

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • jednání s Vítem Rakušanem – současná situace v České poště
 • informace z jednání Rady ČMKOS – velká diskuse o § 24 ZP
 • vláda v demisi schválila zařazení chronických potíží s bederní páteří mezi nemoci z povolání od roku 2023. Zaměstnanec s nemocí z povolání má nárok na odškodnění a náhradu za ztrátu výdělku, náhrady se pravidelně valorizují stejně jako penze
 • vlivem nepříznivé pandemické situace nastartovala vláda v demisi program Antivirus – odbory plně podporuji
 • T-Mobile – nová smlouva s mobilním operátorem, uzavřená prostřednictvím ČMKOS, představuje pro náš OS výrazný benefit pro jeho členy
 • tradiční setkání zástupců odborových svazů ČMKOS s ČNB – analýza letošního roku, zvýšení základní úrokové sazby, jehož důvodem je prudké zdražování, vliv inflace a další negativní faktory, dále prognóza ekonomiky ČR v roce 2022, očekává se v lednu inflace 8 %
 • Měsíční vyhodnocení úrazovosti za listopad 2021 – 84 pracovních úrazů, za období leden až listopad bylo 738 pracovních úrazů
 • Přehled čerpání FKSP za 1-10/2021
 • změna v systému TP v Katalogu hlavních pracovní činností typových pozic s účinností k 15. 11. 2021, kdy se většinou jedná o jejich přejmenování – č. 222105 Disponent mezinárodní spedice, 329102 Technolog provozní, 219120 Manažer HR
 • informace od M. Kmenta, ředitele Divize logistiky ČP, k výběrovému řízení na dopravu zásilek nad 3,5 tuny – ukončeno podávání nabídek a tendry pro jednotlivé regiony byly uzavřeny, nabídek je několik, probíhá jejich vyhodnocení
 • balíkové zásilky přesahující předepsanou váhu – naše podněty předány M. Kmentovi k prověření
 • na náš podnět dochází k řešení „nadlimitních“ peněžních hotovostí při pochůzkách doručovatelů – P KOV se jedná především o ochranu doručovatelů, bezpečnost při výkonu jejich práce
 • dva návrhy změn s dopadem do oblasti odměňování a nutnost aktualizace v předpisech odměňování k 1. 1. 2022 – u tarifních zaměstnanců se jedná o návaznosti na změnu minimálních a zaručených mezd pro rok 2022 u jednotlivých TS v podmínkách ČP dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., za druhé aktualizace předpisu týkající se systému odměňování zaměstnanců se smluvní mzdou
 • závěrečná zpráva na ÚP o záměru hromadného propouštění k 1.1. 2022 – původně mělo být 111 zaměstnanců, nyní se dotkne 41 zaměstnanců
 • hromadné propouštění tzv. „hlavní správy“ – původní záměrem zaměstnavatele byla realizace k 1. 3. 2022, na záměru se intenzivně pracuje a bude posunuto k 1. 4. 2022
 • byla akceptována žádost P KOV ČP o zachování sociálního programu pro rok 2022 s tím, že se budě řešit samostatně každá organizační změna
 • hromadné propouštění k 31. 1. 2022 – zrušení pracovních míst k 1. 2. 2022, jedná se o 40 zaměstnanců ČP (celní deklaranti, referenti provozu, dispečer, reklamant, operátor)
 • společný postup odborů k návrhu rozpočtu FKSP pro rok 2022 – J. Budweiserová připravila podklady pro jednání a 2. 12. zaslala všem odborovým subjektům. Návrh P KOV projednala a souhlasila s ním většina odborových, nevyjádřily se 2 odborové organizace
 • 12. 2021 se uskuteční společné jednání mezi zástupci České pošty, s. p. a zástupci odborových organizací k návrhu rozpočtu FKSP pro rok 2022
 • požadavek pro jednotlivé ZO o aktualizaci počtu výtisků časopisu PTN ECHO v roce 2022 – uzavření nové smlouvy s dodavatelem
 • počátkem ledna 2022 najmenovat členy do komisí pro přípravu VII. Sjezdu OS ZPTNS.

 

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

 • postoje SOS-21 a NOS ČP brání spolupráci ostatních odborových organizací
 • viz jednání o rozpočtu FKSP pro rok 2022, kdy se jedná o celou řadu benefitů pro zaměstnance

 

 1. Informace z regionů
 • Prověrky BOZP pro rok 2021 ukončeny, zápisy postupně docházejí
 • rušení neobsazených pracovních míst, snižování úvazků, problematické zátěže, kritický personální stav, chybí doručovatelé, chybí střídači, odchody zaměstnanců z důvodu centralizace, slučování regionů, výskyt kovidu na poštách
 • agenturní zaměstnanci – nadále představují problémy v převážné většině regionů, dochází nadále ke krádežím
 • snížení počtu celních deklarantů na Mezinárodní poště
 • prodloužení pracovní doby 23. 12. 2021 až do 18 hodin – žádost P KOV o přehodnocení

 

 1. Informace zaměstnavatele

Ivan Feninec – aktuální informace, výsledky hospodaření podniku, personální situace

 • racionalizace práce, redukce zaměstnanců, hromadné propouštění. Rok 2022 bude pro Českou poštu z pohledu ekonomiky velice složitý. Firma stále čeká na úhradu od státu za univerzální službu, následně se může uvažovat o růstu mezd
 • listovní zásilky stále klesají, v současné době je stále větší zájem o datové schránky
 • personální plán, včetně plánu finančního, pro rok 2022 byl projednán na Dozorčí radě České pošty, teď musí schválit zakladatel. ČP splnila zadání ve smyslu snížení osobních nákladů. Jde o strategické aktivity vedoucí k racionalizaci práce, outsourcing dopravy nad 3,5 t, naopak díky projektu s ČEZ se mohou nabírat zaměstnanci na tyto činnosti
 • velké organizační změny ve firmě se dotknou zejména neprovozních zaměstnanců, především tzv. hlavní správy, tj. služby, administrativa a centrálně řízených útvarů
 • 12. 2021 proběhne společné jednání o rozdělení FKSP pro rok 2022 – zaměstnavatel dosud obdržel 2 návrhy odborů – návrh OHZ ČP a návrh PKOV podpořený organizacemi FVZ ČR, OSPEA, OSD, ZO PČR, SOSaD a REMAO. F. Janovský (NOS ČP) se zavázal, že připraví společný návrh odborů a žádný návrh nebyl vytvořen. Nadále platí, že zaměstnavatel má zájem dohodu s odbory uzavřít.
 • na společném jednání předloží zaměstnavatel též přehled ztrátových RZ
 • mezinárodní pošta – součinnost klienta při proclení na zásilky ze třetích zemí, tj. nejen zČíny, ale i Velké Británie, kdy se musí podat elektronické celní prohlášení. Pošta po zmocnění vše potřebné zařídí, ale pouze za součinnosti klientů, jinak tyto zásilky zpracovat a vyskladnit nemůže
 • rozhodným dnem pro včasné doručení vánočních balíčků je 22. 2021, k tomu se ČP zavázala
 • agenturní zaměstnanci a ztráty v provozech ČP – firma se tím zabývá.

 

4. Různé

 • k návrhu harmonogramu jednání P KOV pro rok 2022 nemají členové P KOV výhrady a lze ho tedy považovat za schválený
 • jednání P KOV se uskuteční v případě potřeby formou on-line dne 10. 1. 202
  Jednání dne 31. 1. 2022 – o možnosti jednání, především na základě pandemické situace, bude předem hlasováno.

 

 Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, R.Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V.Trägerová, K. Koukal

Omluveni: Š. Alexová, L. Bílá, A. Navrátilová, M. Roháčková, Z. Svrčinová

Hosté: I. Feninec, R. Ferenc