Zápis z jednání mezi zástupci České pošty, s. p. a zástupci odborových organizací

Zápis z jednání mezi zástupci České pošty, s. p. a zástupci odborových organizací konaného jako on-line konference (Cisco Webex) dne 7. 4. 2021

 Přítomni:

Dle účasti na videokonferenci v aplikaci Webex. Nepřítomen J. Stejskal (REMAO) – na základě plné moci zastupuje J. Budweiserová, L. Michalec (SOSaD) omluven

 

Program jednání:

  1. Ekonomické výsledky za leden a únor 2021
  2. Rekapitulace realizace organizačních změn k 3. 2021
  3. Rekapitulace navýšení mezd k 4. 2021
  4. Různé

Další body nebyly do programu zařazeny.

 

Ekonomické výsledky za leden a únor 2021

R. Schanner představil ekonomické ukazatele za leden a únor 2021. Vykázali jsme ztrátu ve výši 80 mil. Kč, což je méně, než plánovaná očekávaná ztráta. Zlepšování hospodaření očekáváme ve druhém pololetí.

Česká pošta má dostatek prostředků, není třeba se vůbec obávat, likvidita ČP je v pořádku, a to i ve vztahu k úvěrovým linkám. Do roku 2021 jsme vykročili úspěšně, daří se nám plnit plán, hodně záleží, jak bude pokračovat pandemická situace. Výsledky v jednotlivých segmentech závisejí výrazně na chování zákazníků ovlivněném aktuální Covid situací. Ostatní provozní náklady se nám daří také šetřit. Po stránce ekonomické není důvod se obávat negativního vývoje. Tento rok chceme skončit s kladným hospodářským výsledkem.

Budweiserová (PKOV) – Jak je to s výplatou požadovaných 750 mil. Kč kompenzace za COVID od státu? Máme na to dle dohody navázáno další případné navýšení mezd či výplatu mimořádných odměn.

Zaměstnavatel – Podle zadání zakladatele jsme vypracovali podklady pro výplatu této náhrady. Zatím to je v řešení MPO ČR a nemáme další informace.

Matyková (PKOV) – Plníme plán díky tomu, že šetříme investice? Jak ovlivní celkový výsledek zvýšení poštovních tarifů?

Zaměstnavatel – Není to tím. Investice nemají takový dopad do plnění plánu, ovlivňují především cash flow. Změna tarifů je již zohledněna v plánu. Zdražení nám jistě pomůže dosáhnout plánovaného výsledku.

Dvorský (OHZ) – Vznesl dotaz, zda ČP využila možností finanční kompenzace nákladů za Covid prostřednictvím ČTÚ.

Zaměstnavatel   –   Požadujeme   písemný   dotaz   s bližší   specifikací   dotazu.   Budeme   reagovat s podrobnějším popisem.

 

Závěr:

Zástupci odborových organizací byli informováni o ekonomických výsledcích za leden a únor 2021 Všechny vznesené dotazy byly v rámci diskuse zodpovězeny. Obě strany považují tento bod za uzavřený.

 

Rekapitulace realizace organizačních změn k 1. 3. 2021

 

Zaměstnavatel informoval zástupce odborů o realizaci organizačních změn v oblasti zaměstnanosti. Shrnul také realizovaná opatření pro podporu uvolňovaných zaměstnanců a uplatnění sociálního programu.

Matyková (PKOV) – Dobře hodnotíme zvláštní přístup k zaměstnancům v předdůchodovém věku. Oceňuji také snahu obou sítí uplatnit dotčené zaměstnance na jiných pracovních místech v podniku.

V pobočkové síti se před realizací změn nepočítalo se sobotním provozem, který ale nakonec nebude všude zrušen.

Zaměstnavatel – Jednání o zrušení sobotního provozu stále v regionech probíhají se zástupci samospráv. Podrobnější statistiku zašleme společně ze zápisem.

Budweiserová (PKOV) – V materiálu pro projednání bylo uvedeno jiný počet rušených pracovních pozic. Bylo zrušeno i mnoho neobsazených pracovních míst. To bude mít jistě dopad na celkovou zátěž a spotřebu práce zaměstnanců, kteří zůstali a provoz zajišťují. Očekáváme dále informaci o řešení situace u dosud neuzavřených případů dotčených zaměstnanců. Jak bude uplatněn sociální program z této změny k 1. 3. 2021 v dalších organizačních změnách, především v již ohlášeném hromadném propouštění k 1. 7. 2021.

Zaměstnavatel – Ano, v podkladech pro projednání jsme uváděli přepočtená pracovní místa na plný pracovní úvazek (FTE), tj. 2271 FTE. Zatímco dnes uvádíme fyzická pracovní místa, která byla zrušena, je jich celkem 2971. Volná personální kapacita získaná prodloužením pracovní doby byla do organizační změny promítnuta pouze z 50%, tj. personální kapacita se v provozu po realizaci změny navýšila. O řešení zbylých zaměstnanců (rodičovské a dlouhodobé nemoci) budeme odbory informovat. Zatím s uplatněním tohoto sociálního programu v dalších organizačních změnách nepočítáme. Každý sociální program přináší velké náklady.

Závěr:

Zástupci odborových organizací byli informováni o realizaci organizačních změn k 1. 3. 2021 a o učiněných opatřeních. K dnešnímu dni z důvodu těchto organizačních změn ukončilo pracovní poměr 1229 zaměstnanců. Pro 642 zaměstnanců bylo nalezeno jiné pracovní uplatnění v podniku.

 

Rekapitulace navýšení mezd k 4. 2021

Zaměstnavatel informoval zástupce odborů o realizaci navýšení mezd k 1. 4. 2021. Informace doplnil také o obecné informace z trhu práce v ČR. Predikce Ministerstva financí ČR k navýšení průměrných mezd v ČR v roce 2021 je 2,2%. Na ČP se jedná o navýšení mezd o 3,9%. V celkovém objemu jde o 333,5 mil. Kč v osobních nákladech.

Budweiserová (PKOV) – Nelze srovnávat predikci MF ČR 2,2% s navýšením měsíční mzdy na ČP, kdy zároveň došlo k prodloužení týdenní pracovní doby a jedná se tak o částečnou kompenzaci poklesu hodinového výdělku.

Zaměstnavatel – Dochází k navýšení měsíčních mezd, zaměstnanci nejsou odměňováni hodinovou mzdou, ale měsíční. Organizační změny k 1. 3. 2021, včetně prodloužení pracovní doby, generovaly úsporu 1,02 mld. Kč, z toho jsme jednu třetinu použili pro navýšení mezd. Nárůst mezd se odvíjí od současné ekonomické situace podniku. Je to maximum, které si podnik může dovolit. Česká pošta vykazuje kumulativní ztrátu cca 2 mld. Kč za poslední 3 roky.

 

Dvorský (OHZ) – Kompenzace za Covid v roce 2020 byla realizována v podobě mimořádných odměn. Zatím však nedošlo ke kompenzaci za 1Q 2021 v souvislosti se zvýšením pracovní doby. Zaměstnavatel – K 1. 1. 2021 byl ukončen benefit zkrácené týdenní pracovní doby. To přineslo část hledané úspory osobních nákladů. Pokud by byl kompenzován hodinový výdělek ve výši 100%, k žádné úspoře ON by nedošlo, naopak by došlo k jejich zvýšení – viz materiály k projednávaná organizačních změn v roce 2020.

 

Pohl (SOS-21) – Jak je možné, že navýšení mezd za období 2019 až 2021, kdy není sjednána kolektivní smlouva, je od roku 2015 největší?

Zaměstnavatel – Zaměstnavatel má dlouhodobě zájem na zvyšování mezd zaměstnanců. Je však limitován ekonomickými možnostmi firmy. O nárůst mezd se v posledních letech se zasloužily některé odborové organizace v čele s PKOV OS ZPTNS, která prostřednictvím petice vyvolala jednání v Senátu ČR a u zakladatele. Poslední její úspěch na sklonku loňského roku, kdy pí. Budweiserová zajistila použití částí prostředků pro další navýšení mezd a udělení mimořádné odměny z mimořádné kompenzace státu za COVID (750 mil. Kč). Jakmile Česká pošta obdrží náhradu za COVID, zaměstnavatel je připraven přistoupit ke splnění svých dohodnutých závazků mezi panem ministrem MV ČR Janem Hamáčkem, GŘ ČP Roman Knapem, předsedou DR Petrem Zatloukalem a předsedkyní P KOV Jindřiškou Budweiserovou.

 

Zaměstnanci již obdrželi nové mzdové výměry.

Závěr:

Zástupci odborových organizací byly informování o realizaci navýšení mezd k 1. 4. 2021.

  

Různé

 

Kochová (OSD) – Ze strany poštovních doručovatelů vzešel požadavek, aby tato skupina zaměstnanců pošty byla zařazena v ČR jako další prioritní skupina pro očkování. Je nesporné, že po zdravotnících, záchranářích a učitelích, jsou doručovatelé další skupinou osob nejvíce vystavených nákaze. Věříme, že ze strany řídících orgánů České pošty bude tento požadavek akceptován. Pokud dotyčná jednání již proběhla, pak s jakým výsledkem? Jaká bude celková organizace očkování u České pošty?

Zaměstnavatel – Snažili jsme se cestou GŘ a prostřednictvím zřizovatele vložit do Národní strategie očkování profesní skupinu zaměstnanců ČP – zejména zaměstnance v přímém výkonu, tj. doručovatele, přepážkové pracovníky, řidiče, atd. Tato naše aktivita však vyšla vniveč a vláda vůbec neuvažovala o zařazení a ani nepovažovala, za důležité rozšířit seznam profesí o zaměstnance ČP. Vzhledem k tomu, že ČP je součástí Kritické infrastruktury státu, dostane alespoň část zaměstnanců, kteří obhospodařují prvky kritické infrastruktury v rámci ČP a byli označeni, jako kritičtí zaměstnanci, prioritu při očkování. V této skupině jsou pak zejména poštovní doručovatelé, přepážkoví pracovníci, řidiči a další profese. Jedná se o cca 6.000 zaměstnanců. ČP a seznam byl odeslán již 22. 1. 2021. V současné době se bohužel zpožďuje očkování v celé ČR, a i když měli být tito zaměstnanci očkováni již začátkem března, tak se termín odsouvá na neurčito.

 

Kochová (OSD) – S ohledem na používání nových pracovních výkazů vznášíme dotaz – jak a kdo bude sledovat a evidovat rozdíly mezi plánem pracovní doby – odpracovanými hodinami – a fondem pracovní doby (zejména u nepravidelně rozvržených směn). V jakých časových intervalech budou prováděny potřebné korekce.

Zaměstnavatel – Změna legislativy od 01/2021 (dovolené v hodinách) zásadně ovlivnila vykazování a evidenci pracovní doby. Z tohoto důvodu jsou zpracovávány plány pracovní doby (PPD). Od 01/2021 se vykazované hodiny v pracovním výkazu porovnávají s plánovanými hodinami v PPD. V průběhu kalendářního roku může být ze zásadních důvodů PPD měněn, a to od prvního dne neuzavřeného měsíce, vždy až do 31.12. Měsíc je uzavřen odesláním pracovního výkazu do SAP. Případné rozdíly (tzv. Saldo/HR portál) řeší vedoucí v rámci vyrovnávacího období, které u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby je 26 po sobě jdoucích týdnů.

 

Budweiserová (PKOV) – Odbory dostaly na vědomí oznámení úřadu práce o hromadném propouštění, které se dotýká 130 zaměstnanců. Kolik se bude celkem rušit pracovních pozic včetně neobsazených pracovních pozic?

Zaměstnavatel – Ruší se 162 pracovních pozic, z toho je 130 obsazených.

 

Budweiserová (PKOV) – Epidemická situace – Covid 19 – zásobování ochrannými pomůckami, absence,    zajištění     provozu, kolik                bylo pozitivních          testů           v rámci preventivního testování?

Zaměstnavatel – Provádíme testování zaměstnanců. Za 4 týdny bylo při testování v ČP identifikováno 653 pozitivních případů, tj. 0,33%. Evidence testování je zajištěna v aplikaci v HR portále. Absence je samozřejmě ovlivněna nemocností či OČR v souvislosti s Covid. Celková absence k 1. 4. 2021 byla 2993 zaměstnanců, plánovaná absence pokrytá střídači atd. je 2832 zaměstnanců. Řešíme s využitím všech možností (zástupy, střídači, agenturní zaměstnanci, brigádníci atd.). Situace v logistických centrech je stabilizovaná. Pomáhají nám v tom zvláště agenturní zaměstnanci. Absence byla kolem 8. 3. a dále o více jak 50% vyšší. Podání se zvýšilo o cca 27%.

 

Pohl (SOS-21) – SPU Malešice je vyčištěno, máte však nějakou koncepci pro další vývoj SPU? Měli jsme spousty aut. Máme informace, že depa i SPU o auta přichází a prodávají se jiným podnikatelům. Jdou auta do šrotu nebo se prodávají?

Zaměstnavatel – M. Kment: Nechci s Vámi, jako s Petrem Pohlem, komunikovat, dokud se mi neomluvíte za prohlášení, které jste k mé osobě na minulém jednání učinil. Čekám na Vaši omluvu. Odpovím ze slušnosti k ostatním kolegům. Probíhá transformační plán pro SPU Malešice. Potřebujeme teď klid na práci. Nechte to na nás, na vedení logistiky. Začínáme hýbat systémem starým 40 let, nikdo s tím dosud takto nepracoval a nezabýval se tím.

Máme aktuálně cca 50 aut v opravě, stojí nás to miliony Kč ročně. Je to již dražší, než udržování normálního vozového parku. Prodáváme tahače, návěsy nám zůstávají a také je pronajímáme jiným firmám. Možná jste viděli cizí auto s naším návěsem České pošty.

 

Dvorský (OHZ) – Uvažuje se o nějaké leasingu či pronájmu aut? Jaká je strategie vozového parku?

Zaměstnavatel – Čekáme na schválení naší strategie dopravy poradou vedení. Snahou je zlevnit cenu za 1 km o 30%. Po schválení poradou vedení vám strategii představím.

 

Dvorský (OHZ) – kdo počítá cenu za 1 km?

Zaměstnavatel – Počítáme to my a naše specializované útvary, započítáváme všechny vstupní náklady. Jsme o 30% dražší, než je cena na trhu. Doprava stojí obrovské peníze. Ostatní firmy pracují efektivněji.

 

Dvorský (OHZ) – V návaznosti na webinář ze dne 31. 3. 2021 vznesl dotaz na vztah plánu pracovní doby a čerpání a plánování dovolené, zvláště u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.

Zaměstnavatel – Problematiku vysvětlí na separátním jednání zástupci LZ.

Janovský (NOS) – Požádal o prezentaci pana Kmenta z posledního jednání. Zaměstnavatel – Zašleme upravenou verzi z hlediska ochrany obchodního tajemství.

Budweiserová (PKOV) – Navrhujeme mimořádnou odměnu pro zaměstnance za extrémně náročnou práci v době nouzového stavu obdobně, jako na jaře Zaměstnanci jsou vyčerpaní, přesto odvádějí kvalitní práci. Zaslouží si finanční ohodnocení nad rámec své mzdy.

Zaměstnavatel – Jak jsme zmínili výše, máme připravený návrh na mimořádnou odměnu v objemu   140   mil.   Kč.,   pokud   nalezneme  odpovídající   prostředky v možnostech ČP.

Budweiserová (PKOV) – Jaký je plán prodeje produktů 2021 (konzultační i přímý prodej)? Probíhá výplata bonusů bez problému? Probíhá hodnocení kritérií konzultačního a přímého prodeje pro přiznání výkonové prémie s ohledem na nouzový stav, epidemickou situaci a související hygienických opatření?

Zaměstnavatel – Jednání s ČSOB vedla k dohodě o plánu na rok 2021 v zásadě na úrovni roku 2020, kdy se již podařil původní plán snížit. Plán na rok 2021 je realistický, zároveň si uvědomujeme omezení pandemické situace. Proto jsme dohodli Covidový mechanismus, který by měl zajistit zohlednění plnění plánu v nižší, než dohodnuté hodnotě, ale pouze při plnění nad 50% plánu.

Výplaty motivace a bonusů. Za rok 2020 jsme nesplnili plán, a přesto jsme dohodli s ČSOB odměnu ve výši cca 25 %. Tu použijeme na výplatu bonusů v roce 2020, a to až do výše 50%.

Vyhodnocení ukazatelů výkonové prémie se opírá o příslušné opatření OP GŘ č. 3/2019, které předepisuje, jak se má každý zaměstnanec při konzultačním prodeji postupovat a jak má vedoucí plnění uložených aktivit vyhodnocovat. Směrnice o bonusech za uzavřené produkty a motivační směrnice se také neměnily. V roce 2019 jsme zcela změnili systém konzultačního prodeje. Pokud se tento systém neuplatňuje, je nutno tyto případy komunikovat.

Smlouva s ČSOB byla uzavřena na 10 let, ještě zbývá 7 let. Svými ujednáními je pro ČP těžce vypověditelná.

 

Pohl (SOS-21) – Činnost prodeje AP a konzultační prodej přináší ČP nějaký zisk. Kolik to je?

Zaměstnavatel – Česká pošta dosud ze smlouvy s ČSOB získala cca 1 mld. Kč. To je výnos, který bychom nepokryli z jiných činností.

 

Mäsiarová (PKOV) – Zohledňoval se i plán prodeje zboží a tisku vzhledem k upravené otevírací době pošt?

Zaměstnavatel – Ano, zohledňoval.

 

Budweiserová (PKOV) – Obchodní politika – jaké změny probíhají v reakci situaci na trhu v době pandemie? Ceny, velcí podavatelé, zpoplatnění svozů balíkových zásilek

Zaměstnavatel – V oblasti listovních zásilek pandemie urychluje přechod na elektronizaci služeb. Připravujeme zdražení přístupu LZ do sítě. U balíkových zásilek se v porovnání marketingových průzkumů pohybujeme tak, jak bychom chtěli, jako největší hráč na balíkovém trhu. Probíhají jednání s velkými podavateli o navýšení ceny služeb. Jde o partnery s roční smlouvou, takže se navýšení projeví postupně. Připravujeme nové obchodní podmínky pro těžce zpracovatelné zásilky a paletovou logistiku „rampa – rampa“.

 

Budweiserová (PKOV) – Velmi vítáme opatření na zhodnocení práce s těžce manipulovatelnými zásilkami a jednání o úpravách cen velkých podavatelů. To by se mělo projevit i v zisku. A co zpoplatnění svozů?

Zaměstnavatel – To souvisí i se snížením nákladů na dopravu. Žádná z konkurenčních logistických firem nezpoplatňuje svozy, ani my to nemůžeme učinit. Kalkulace cen BZ svozy zahrnuje.

 

Pohl (SOS-21) – Poslední 2 roky se dělala fotodokumentace, víme o podavatelích, kteří nestandardní zásilky ve velkém podávají do sítě.

Zaměstnavatel – Každá smlouva s takovými velkými podavateli počítá i s určitým podílem těchto zásilek. Většinou se to projeví jen sezonně. Snažíme se hlídat, aby toto podavatelé nezneužívali.

 

Š. Grochal (PKOV) – Zkušenost z provozu je, že se situace s nestandardními zásilkami nemění, že se nic neděje. Co se za poslední dva roky rok podařilo? Na jednotlivé případy se upozorňuje třeba i 5 let včetně fotodokumentace.

Zaměstnavatel – Naše šetření těchto případů má v zásadě 2 nálezy. Buď jde o zásilky, které splňují zasílací podmínky pro nestandardní zásilku, nebo to jsou zásilky, které tyto podmínky nesplňují a neměly být vůbec přijaty do sítě.

 

Š. Grochal (PKOV) – Zaměstnanci tyto podmínky ale neznají, těžko se mohou rozhodnout o odmítnutí přijetí zásilky (svozy). Může se dohadovat s podavatelem nebo se spojit s dispečerem. Ale kde je ta hranice, jak by to měl ten řidič řešit?

Zaměstnavatel – V případě pochybností by měl kontaktovat dispečera. U opakovaných případů ať to řeší s obchodníkem ČP.

 

Š. Grochal (PKOV) – Kdy skončí výjimka pro Ali Expres na velikost listovních zásilek, které nejdou vložit do schránky?

Zaměstnavatel – Jednalo se o pilotní projekt, který teď budeme vyhodnocovat. Pak se rozhodneme, zda to budeme zpracovávat jako listovní nebo balíkové zásilky.

 

Dvorský (OHZ) – Známe situace, kdy při svozu u jednoho podavatele přebíráme pouze jednotky zásilek nebo žádné zásilky nejsou vůbec připraveny.

Zaměstnavatel – Je to věcí komunikace. V rámci logistiky i v rámci celého podniku (obchod a logistika).

 

Budweiserová (PKOV) – Oblast BOZP, příprava prověrek, rozpočet na plánované opravy a zlepšování pracovního prostředí.

Zaměstnavatel – Prověrky BOZP pro rok 2021 se uskuteční v souladu s ustanoveními uvedenými v Opatření GŘ OP-22/2020/GŘ. Prověrky byly oficiálně zahájeny 1. 3. 2021, kdy byly jmenovány dílčí regionální prověrkové komise.

Dle stanoveného harmonogramu by měly být do 31. 10. 2021 provedeny prověrky na všech pracovištích. Do 30. 11. 2021 by měly být zpracovány a předány dílčí regionální zprávy příslušnému odborovému zástupci a zástupcům věcně příslušných organizačních jednotek ČP, kterých se zjištěné závady týkají. Do 31. 12. 2021 by měla vzniknout souhrnná závěrečná zpráva o výsledku prověrek v roce 2021 a předána odborovým organizací působících v rámci ČP a věcně příslušným organizačním jednotkám ČP, kterých se zjištěné závady nebo odstranění zjištěných závad týká. 1. Q 2021 byl ovlivněn pandemií koronaviru a nouzovým stavem ČR. Podle aktuální situace v dubnu a mimořádnými opatření se uvidí, zda se realizace zvládne nebo bude harmonogram muset být posunut.

 

Havlíček (ZO PČR) – Chci pochválit zaměstnavatele za organizaci a zajištění testování zaměstnanců! Jak bude probíhat slučování postservisů a sdružování poboček pošt?

Zaměstnavatel – Slučování postservisů je možné v budoucnu, časový horizont není určen. Při sdružování poboček jsme omezeni legislativním rámcem, tj. povinným provozováním 3 200 poboček. Pokud nějaké sdružování provádět budeme, bude to vždy s ohledem na ekonomické přínosy pro ČP, například u drahých nájmů. Časový horizont není určený. Tam, kde to situace a konkrétní smlouva dovoluje, tam to řešíme.

 

Dvorský (OHZ) – Jsou na ČP přístupné i samotesty?

Zaměstnavatel – na pracovištích, kde je větší koncentrace zaměstnanců, je prováděno testování externí firmou. Drtivá většina testování probíhá na ČP samotesty. Je jich dost a nakupujeme průběžně.

 

Dvorský (OHZ) – Můžou zástupci odborů dostávat nějaký výstup z jednání Dozorčí rady ČP?

Zaměstnavatel – Zaměstnanci jsou v DR zastoupeni volenými zástupci. Jednání DR jsou neveřejná z důvodu zachování obchodních tajemství podniku.

Š. Grochal (PKOV) Je pravda, že výplata bonusů u smluvních mezd je pozastavena?

Zaměstnavatel – Ano, je pozastaveno, protože část manažerů (cca 25%) svým podřízeným ukazatele pro výplatu Částečně také proto, že nebyl ukončen proces vyhodnocení ukazatelů generálního ředitele ze strany DR a zakladatele. Vzhledem k nastalé situace GŘ rozhodl, že ke dni 15. 4. bude vyplacena záloha na bonusy ve výši 30% předpokládané částky. Doplatek zálohy se očekává ve mzdě za duben.

 

Zaměstnavatel – 2. 2021 jsme zaslali aktualizovaný návrh kolektivní smlouvy straně odborů. Nadstandardní lhůta pro vyjádření 45 dní marně uplynula 29. 3. 2021. Kdy můžeme odpověď očekávat?

Budweiserová (za stranu odborů) – Společné stanovisko odborů dosud není. Jakmile bude dohodnuto, budeme zaměstnavatel informovat.

Zaměstnavatel – Bereme na vědomí.

 

Zápis byl formou konferenčního hovoru projednán. Všichni zúčastnění s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal: Rafael Ferenc

 

 

 

Za zaměstnavatele:

Ivan Feninec

 

Za odborové organizace:

Jindřiška Budweiserová, P KOV a Zplnomocněnec REMAO

 

Evžen Dvorský, OHZ ČP

Petr Pohl, SOS 21

Filip Janovský, NOS ČP

Michaela Kochová, OSD

Miroslav Prokop, FVZ ČR

Lubomír Michalec, SOSaD                                                                             omluven

Vratislav Feigel, OSPEA

Martin Havlíček, ZO odborů PČR JM kraje

Josef Stejskal, REMAO                                                                                  nepřítomen