Výpověď v době čerpání ošetřovného

Dotaz – Je možné, aby mi zaměstnavatel dal výpověď v době, kdy čerpám dávku ošetřovného na své dítě z důvodu uzavření školy, kterou jinak navštěvuje?

 

V současné době, kdy je vládou ČR vyhlášen v souladu se zákonem o krizovém řízení nouzový stav a školy a další školská zařízení jsou zavřené, byl přijat parlamentem zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl schválen dne 29. 10. 2020 a nabyl účinnosti dne 30. 10. 2020.

Na základě tohoto zákona je opětovně poskytováno ošetřovné rodičům dětí, které nemohou s ohledem na celospolečenskou situaci, navštěvovat školu. Zde citovaný zákon je potřeba brát jako speciální právní úpravu ve vztahu k zákonu o nemocenském pojištění. Zákon o nemocenském pojištění upravuje dávky, které jsou z tohoto pojištění hrazeny a jednou z těchto dávek je ošetřovné. Tato okolnost je stěžejní pro posouzení Vaší situace. Ust § 53 zákoníku práce obsahuje zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci. Konkrétně v odst. 1, písm. f)  zde uvedeného ustanovení zákoníku práce je stanoveno následující.

Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je v době, kdy zaměstnanec ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a v době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.

S ohledem na uvedenou právní úpravu Vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď z pracovního poměru v době, kdy čerpáte dávku ošetřovného na své dítě.

Ochranná doba znemožňuje zaměstnavateli jednostranně rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr, kdy se nachází v sociálně tíživé situaci.  Ochranná doba však není překážkou pro rozvázání pracovního poměru dvoustranným právním jednáním. To znamená dohodou smluvní stran pracovní smlouvy nebo zrušením pracovního poměru ve zkušební době. Naproti tomu má zaměstnanec možnost podat výpověď i v ochranné době. Pokud by zaměstnavatel přistoupil k rozvázání pracovního poměru a dal by zaměstnanci v ochranné době výpověď, byla by tato výpověď právně neúčinná.