Občanský zákoník – uplatnění pojistné události u více pojišťoven, tzv. vícenásobné pojištění

Občanský zákoník zakotvuje institut tzv. vícenásobného pojištění. Tuto právní úpravu naleznete v části věnující se závazkům z odvážných smluv (ust. § 2818 občanského zákoníku). Odvážnou smlouvou je závazkový smluvní vztah, kdy prospěch nebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran závisí na nejisté události. Mezi odvážné smlouvy můžeme zařadit např. pojistné smlouvy nebo smlouvu o sázce.

V současné době je možné uplatnit pojistnou událost u více pojišťoven. Podmínkou je, že je sjednáno pojištění na stejné riziko pro stejnou dobu. Toto může být dokonce sjednáno i u jedné pojišťovny.

Vícenásobné pojištění, respektive obecně institut pojištění upravený v občanském zákoníku, je odvážnou smlouvou. Plnění alespoň jedné ze smluvních stran je podmíněno nahodilou nejistou událostí. Charakteristickou událostí u pojištění je nejistota, co do hodnoty plnění a protiplnění.

Vícenásobné pojištění vymezuje dva základní druhy pojištění: (i) škodové, (ii)a obnosové.

Škodové pojištění (ust. § 2811 občanského zákoníku) – pojistitel poskytne pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. V tomto případě je možné přesně vyčíslit reálnou škodu na majetku a určit výši pojistného plnění. Typicky se jedná o pojištění věcí jako je majetek nebo odpovědnost.

Obnosové pojištění (ust. § 2821 občanského zákoníku) – v případě pojistné události pojistitel vyplatí jednorázové nebo opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Pro určení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je základem částka určená na návrh pojistníka. Tuto částku má v případě vzniku pojistné události pojistitel vyplatit. Může být sjednáno vyplácení důchodu, jeho četnost a výše. Typické ujednání u pojistných smluv na zdraví jako je životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci nebo invalidity.

Účelem škodového pojištění není obohacení oprávněné osoby, ale potřeba získat pohotově finanční prostředky z důvodu nějaké nahodilé události, která vyvolala majetkovou potřebu.

Při vícenásobném pojištění je vyžadována aktivita pojistníka. Pojistník by měl bez zbytečného odkladu každému pojistiteli oznámit, zda má sjednány obdobné pojistné smlouvy. Pojistník má oznámit ostatním pojistitelům pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách. Standardně se má pojistitel dotazovat při sjednávání pojištění na skutečnost, zda pro stejná pojistná nebezpečí není pojistník pojištěn i u jiného pojistitele.

Tato oznamovací povinnost je zakotvena z důvodu snazšího odhalování případných pojistných podvodů. Za tyto podvody hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na 2 léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. U tohoto trestného činu je podle trestního zákoníku trestná i příprava.

Co je pojistný podvod? Pokud dojde k vyplácení pojistného plnění vyššího, než je hodnota vzniklé škody.  Pojišťovna proto vyplatí pouze finanční částku rovnou nejvýše hodnotě pojištěného předmětu. Je nepřípustné, aby celkové plnění bylo vyšší, než jaká byla skutečná škoda.

Vícenásobné pojištění omezuje počet pojistných plnění a jeho celkovou výši. V případě, že má pojištěný sjednáno více pojistných smluv od jednoho nebo více pojistitelů, nesmí celkové vyplacené pojistné plnění přesáhnout skutečně vzniklou škodu. Pojištěný smí uplatnit nárok na pojistné plnění pouze z jedné pojistné smlouvy nebo poměrnou část z více smluv.

 

Pro lepší pochopení uvádím několik příkladů, jak v praxi funguje vícenásobné pojištění.

Povinné ručení, tzv. zákonné povinné ručení

Pojištěný má jedno povinné ručení s limitem 100 mil. Kč a u další pojišťovny druhé povinné ručení na dalších 100 mil. Kč. Důvodem pro sjednání druhého pojištění může být např. lepší asistenční služba – odtah vozidla ze zahraničí.

Pojištěný plánuje dovolenou v zahraničí a po určitou dobu tak má souběžně dvě povinná ručení, každé na 100 mil. Kč. Při dovolené v zahraničí způsobí dopravní nehodu a škoda bude vyčíslena v přepočtu na 150 mil. Kč.

Pojištěný v případě škody má povinnost oznámit oběma pojišťovnám, že má sjednáno ještě jiné pojištění a s jakým limitem. Škodu pojišťovny vypořádají v poměru podle výše sjednaných limitů. Nejdříve oslovená pojišťovna uhradí škodu ve výši svého limitu pojistného plnění, tedy 100 mil. Kč. Tato pojišťovna informuje ostatní pojistitele, o kterých se dozvěděla. Druhá pojišťovna uhradí zbylých 50 mil. Kč. Poté proběhne vypořádání mezi pojišťovnami podle výše sjednaných limitů.

Pokud byly limity sjednány stejně, tak obě pojišťovny hradí škodu v poměru 1:1, tedy každá 75 mil. Kč.

Cestovní pojištění

Zákonná úprava nebrání ani v tomto případě sjednat si více cestovních pojištění najednou. Je však nutné dodržet povinnost a v případě vzniku pojistné události informovat všechny pojistitele. Tím se vyhneme případnému podezření ze spáchání trestného činu pojistného podvodu.

I v případě cestovního pojištění platí stejná pravidla jako u výše popsaného povinného ručení. Limit plnění je dán výší škody, nikoliv limitem pojistného plnění jednotlivé pojistky. Pokud tedy všechny pojistky dohromady škodu převýší, ačkoliv ji ani jedna konkrétní sama nepokryje, má pojištěný nárok na náhradu celé vzniklé škody. Tu mu plní pojistitelé postupně, jak je pojištěný osloví. Následně se však všechny pojišťovny navzájem vyrovnají podle poměru pojistných částek.

Obnosového pojištění – jak postupovat při vícero sjednaných pojistek

Zákon nevylučuje možnost sjednat si několik pojistných smluv na zdraví. Zde by mohl být jediný limit -finanční možnosti pojistníka. Je možné hovořit o tzv. vícenásobném pojištění. U obnosového pojištění neplatí omezení pojistného plnění a jeho celkové výše. Obnosové pojištění zajišťuje výplatu dohodnutého v každé jednotlivé uzavřené pojistné smlouvě bez ohledu na počet sjednaných smluv, tzn. plnění se sčítají. Má-li pojistník sjednány a uzavřeny dvě úrazové pojistky, jistí se dvakrát. Pojistnou událost nahlásí dvakrát.

U dávek vyplácených za den je však nutno dát si pozor, aby součet těchto pojistných částek (např. pracovní neschopnost, každý den hospitalizace apod.) nepřesáhl obvyklý měsíční příjem. Výše pojistné částky u těchto denních pojistných částek je limitována obvyklým měsíčním příjmem.