NOZ – Smlouva o výpůjčce vs. výprosa

Smlouvou o výpůjčce přenechává půjčitel nezuživatelnou věc vypůjčiteli a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Nezuživatelná věc je individuálně určená, to znamená, že musí být ve smlouvě specifikovaná a řádně označená. Může jít o věc movitou i nemovitou.

Hlavními charakteristickými znaky smlouvy o výpůjčce jsou (i) bezplatnost, (ii) půjčení věci dočasně, (iii) půjčení za daným účelem.

Není-li účel vymezen, užívá vypůjčitel věc způsobem přiměřeným povaze věci. Užití věci lze stanovit jak na dobu určitou, tak neurčitou. Pokud by nebyl stanoven ani účel užití věci ani doba, po kterou se má vypůjčitel věc užívat, jednalo by se o výprosu.

Půjčitel odpovídá za škodu na věci, která vznikne v důsledku existence vady věci, jež půjčitel vypůjčiteli zatajil nebo v důsledku nepoučení vypůjčitele o tom, jak věc užívat. Poučit vypůjčitele půjčitel nemusí, jedná-li se o pravidla obecně známá.

Občanský zákoník obsahuje časový rámec výpůjčky vymezené jen účelem. Je stanoveno vypůjčiteli užívat věc bez zbytečného odkladu a po splnění účelu má vypůjčitel povinnost věc bez zbytečného odkladu vrátit půjčiteli. Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně. Pokud by však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu.

Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věc. To neplatí, užije-li vypůjčitel věc v rozporu se smlouvou. Potřebuje-li půjčitel věc nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat, může se domáhat jejího předčasného vrácení, jen bylo-li to ujednáno.

Občanský zákoník stanoví, že obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého a mimořádné náklady jsou k tíži půjčitele.

Obě strany mohou svá práva ze smlouvy o výpůjčce uplatnit u soudu ve lhůtě 3 měsíců od vrácení věci, jinak se jejich práva promlčí.

Výprosa – o výprosu jde v případě, že půjčitel přenechá někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, a ani účel, ke kterému se má věc užívat. Ten, kdo výprosu užívá, je označen jako výprosník. Půjčitel může požadovat vrácení věci kdykoli. Naproti tomu výprosník nemůže věc vrátit v době, kdy by tím způsobil půjčiteli obtíže.

Škodu na věci výprosník půjčiteli nehradí, pokud prokáže, že věc užíval způsobem přiměřeným její povaze. Dovolil-li výprosník bez souhlasu půjčitele, aby věc užíval někdo jiný, nahradí půjčiteli škodu z toho vzniklou.

Je-li nalezena ztracená věc, za kterou výprosník dal půjčiteli náhradu, nenabude výprosník právo věc si ponechat. Nalezenou věc musí výprosník půjčiteli vrátit a půjčitel výprosnikovi vrátí náhradu, kterou za ztracenou věc obdržel.