Dotaz: Je na mě vedena exekuce a už přišly papíry i zaměstnavateli. Jaká částka ze mzdy mi při splácení dluhu musí zůstat?

Výši srážek ze mzdy upravuje občanský soudní řád v ustanovení § 276 až 281.

Předně je nutné říci, že srážky se provádějí z čisté mzdy, tzn., že od mzdy se odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u zaměstnavatele. Nezapočítávají se však do čisté mzdy částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.

Z takto zjištěné čisté měsíční mzdy nesmí být zaměstnanci, resp. povinnému (kterým jste v tomto případě Vy), sražena základní částka  – tzv.  „nezabavitelná částka“.  Způsoby výpočtu „nezabavitelné částky“ stanovuje nařízením vláda České republiky. Od 1. 1. 2013 došlo ke zvýšení „nezabavitelné částky“. Nyní tato částka činí 6 064 Kč. Dosud činila nezabavitelná částka na povinného 5 841 Kč. Pokud zaměstnanec vyživuje další osoby, stanovuje se „nezabavitelná částka“ také na ně a činí 1 516 Kč. Celková „nezabavitelná částka“ se ve výsledku stanoví jako součet „nezabavitelné částky“ na povinného a všech „nezabavitelných částek“ na vyživované osoby.

Z  dotazu není zřejmé, jaké povahy je Vaše pohledávka, která je předmětem exekučního příkazu. Občanský soudní řád určuje, které pohledávky jsou přednostní. Tyto pohledávky se uspokojují nejdříve, jak to vyplývá ostatně z jejich označení. Jedná se např. o pohledávky výživného, pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky daní, poplatků atd.

Pohledávka se tedy uspokojuje z čisté mzdy, která zbývá po odečtení „nezabavitelné částky“ a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi vyjádřenou v celých korunách. K vydobytí pohledávky lze srazit jen jednu třetinu. Pro úhradu přednostní pohledávky se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.

Provést srážky ze mzdy ve větším rozsahu, než dovoluje Občanský soudní řád, je nepřípustné, a to i kdyby s tím povinný souhlasil.