PODNIKOVÝ KOORDINAČNÍ ODBOROVÝ VÝBOR ČESKÁ POŠTA, s.p.
Podnikový koordinační odborový výbor Česká pošta, s.p. (dále jen P KOV) byl ustaven 18. února 1993, jako pokračovatel činnosti Koordinačního výboru odborů SPT Praha. Ke vzniku tohoto orgánu došlo při oddělení dosavadních činností v rámci rezortu spojů a vznikem samostatných organizací Česká pošta, s.p. pro oblast pošty a SPT Telecom pro oblast telekomunikací.

Od svého počátku P KOV pracuje v reprezentačním zastoupení všech územních orgánů České pošty, v rámci celé České republiky. Vznikl rozhodnutím ZO působících v rámci poštovní komory Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a a novinových služeb (OS ZPTNS). Jeho činnost se řídí Stanovami OS ZPTNS a vlastním Statutem, Jednacím řádem a Zásadami hospodaření. P KOV je samostatným právním subjektem a plní úlohu příslušného odborového orgánu vůči hospodářskému vedení zaměstnavatele. Jeho postavení a kompetence jsou dány obecně platnými předpisy. Podílí se na řešení všech zásadních rozhodnutí dotýkajících se zaměstnanců České pošty, s.p. pokud si je generální ředitel ponechal ve své pravomoci. Pro činnost v rámci jednotlivých regionů a Centrály jsou ustaveny Koordinační odborové výbory jednotlivých regionů.

Prioritou v rámci činnosti tohoto orgánu jsou práce spojené s Podnikovou kolektivní smlouvou a dále řešení problematiky v oblasti sociální, mzdové, pracovně právní a dalších oblastech. V rámci své působnosti zastupuje zaměstnance České pošty ve výše uvedených oblastech ve smyslu zákoníku práce (ZP) a Podnikové kolektivní smlouvy České pošty (PKS) při jednáních s hospodářským vedením.

P KOV je od roku 1993 za stranu zaměstnanců garantem PKS České pošty, s.p. Vývoj od vzniku samostatného podniku jasně prokázal nesmírný význam tohoto dokumentu. PKS je po celých osmnáct let základním dokumentem pro smluvní partnery. Její obsah odpovídá po celou dobu potřebám zaměstnanců našeho podniku. Zajišťuje spolu se ZP základní postavení a práva zaměstnanců podniku. Garantuje dohodnuté sociální, mzdové a pracovně právní výhody všem zaměstnancům. Mzdová a sociální plnění jsou ve všech oblastech nad rámec platných právních předpisů. Je ve smyslu výkonu práce základním dokumentem pro každého zaměstnance, a to bez ohledu na skutečnost, zda je anebo není odborově organizován.

Vzhledem ke skutečnosti, že PKS rokem 2010 končí, nastává v současné době nelehké období, na jehož konci nemůže být nic jiného, než uzavření nové kolektivní smlouvy, případně prodloužení platnosti té dnešní. P KOV byl a je nadále největším odborovým partnerem hospodářského vedení. Za této situace prohlašujeme s plnou odpovědností, že stav bez podnikové kolektivní smlouvy nepřipustíme. Pro úspěšnost jednání je však nezbytně nutná podpora všech zaměstnanců našeho podniku.

Jen za této situace může být dosaženo odpovídajících výsledků. Je potřeba podpory každého ze zaměstnanců. Odbory hájí zájmy zaměstnanců a garantují nadstandardní výhody všem, za peníze z příspěvků svých členů. I toto je zcela jistě otázka k zamyšlení všem, kteří využívají výhod a výsledků kolektivního vyjednávání, případně z dosavadních dohod profitují bez většího přispění.

Karel Koukal
předseda P KOV
© Robert@Jaluvka.cz 2010